Posted by Eva Bouwman |25 apr 23 |

Dinsdag was een drukke politieke avond!

Raadsleden Henk Vriens en Ad Severijn hebben de gecombineerde commissievergadering bijgewoond. Twee onderwerpen waren voor bredere beeldvorming op de agenda gezet:

de eerste was het bespreken van de ingezonden brief en diverse technische vragen over permanente bewoning op recreatieparken. Er werd eerst uitgebreid technisch antwoord gegeven en daarna was er ruimte om vanuit de fracties aan te geven welke elementen, kaders en aandachtspunten het aangekondigde onderzoek moet bevatten en welke zorgen er hieromtrent leven. Dit is een langlopende kwestie, waarvan wij vinden dat alle belangen goed meegewogen moeten worden in een rapport, voor we een standpunt innemen. Ook de uitgangspositie van diverse parken is verschillend.

Voor de VPB zijn er vele kanten aan dit dossier die moeten terugkomen in het rapport: recreatie, ruimtelijk, sociaal, maatschappelijk, natuur, eigendom, infra, bouwbesluit, financieel, handhaving, woningmarkt en veiligheid. In ons coalitieakkoord staat dat we een onderzoek hiernaar willen. Dat onderzoek gaat het college nu volgens planning opstarten.

Het andere onderwerp was het doorspreken van kaders voor onze ambtelijke ABG organisatie. De kosten lopen flink op, dat baart iedereen zorgen. Dat is helaas niet anders als bij iedereen thuis.

Voornamelijk komt dat door stijging van de loonkosten door CAO,  indexatie en inflatie. De hoop en gedeelde verwachting is dat het rijk dit grotendeels zal compenseren. Wat het exact zal zijn is nu nog gissen. Tevens zien we een stijging door diverse wettelijke- en beveiligingszaken. Denk bijv. aan ICT-beveiliging en functiescheiding. Voor de VPB is het voor nu helder en wachten we eerst de perspectiefnota en meicirculaire af.

Raadslid Kim de Jong is naar een informatieavond over de Rekenkamer geweest. De Rekenkamer voert onderzoeken uit naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. Simpeler gezegd, of de gemeente de juiste dingen doet, op de juiste manier en binnen de beschikbare middelen.

Vanwege nieuwe wetgeving moet de organisatie en inrichting van de Rekenkamer veranderen.

Dat moet nog vorm gegeven worden. ABG-breed, dus wij van de VPB maken ons sterk voor een onafhankelijke, maar toegankelijke rekenkamer! Want samen staan we sterker!