Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Er gaat te veel tijd verloren met afwachten op zaken zoals de randweg. De VPB wil dat de gemeente een meer proactieve en sturende houding inneemt. Knelpunten moeten voortvarend worden aangepakt. Verkeersoverlast kan en moet worden verminderd en ook de kwaliteit van de openbare ruimte verdient een nieuwe impuls. Niet alleen in Baarle-Nassau zelf, maar ook in de andere woonkernen.

Randweg en doorgaand vrachtverkeer

De noordelijke tak van de randweg wordt nu aangelegd. De VPB wil snel duidelijkheid over wanneer de oostelijke tak wordt gerealiseerd. Wij verwachten dat de noordelijke tak zal leiden tot een verplaatsing van de overlast. Daarom wil de VPB de adviesroutes voor vrachtverkeer in stand laten en op korte termijn aanvullende maatregelen nemen om de overlast van het vrachtverkeer te beperken. Zo lang de oostelijke tak van de Baarlese rondweg op zich laat wachten, moet vrachtverkeer dat van ons bedrijventerrein komt en richting Breda wil, via de Alphense rondweg naar de oprit van de A58 bij Gilze-Rijen gaan, dus niet door het centrum van Baarle naar Chaam. Wij ondersteunen ook Belgische initiatieven om het vrachtverkeer richting Turnhout te verminderen.

Verkeerscirculatie

De komende jaren staat de herinrichting van het centrum op de gemeentelijke agenda. Wij vinden dat eerst het Verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld moet worden, op basis van een analyse en een visie op de situatie na aanleg van de gehele randweg, waarin bijvoorbeeld bepaald wordt waar 30 en 50 km-zones komen en wat de routes voor landbouw- en vrachtverkeer zijn. Door de tijdelijke verkeersmaatregelen in het centrum is er een sterke toename van het verkeer langs het Sint Annaplein-Alphenseweg. De doorstroming van deze verkeersas wordt belemmerd door vrachtauto’s die geladen of gelost worden. De VPB wil daarom naast laad- en losplaatsen ook laad- en lostijden instellen.

Er zijn twee grote wegreconstructies gepland vóórdat het VCP gereed zal zijn, namelijk de Generaal Maczeklaan en de Goorweg. Wij vinden dat bij de inrichting van deze wegen rekening moet worden gehouden met alle verkeersstromen door het dorp. Wegreconstructies moeten altijd passen binnen de visie van het VCP. Bovendien moet de uitwerking en exacte vormgeving van de inrichting van de openbare ruimte in nauwe samenwerking met omwonenden plaatsvinden.

Verkeersveiligheid in de bebouwde kom

De bebouwde kom moet een veilig gebied zijn, in het bijzonder voor kinderen, zodat zij zich in het verkeer kunnen verplaatsen. Dit geldt voor alle woonkernen in onze gemeente. De VPB vindt dat er meer zones met een snelheidsbeperking van 30 km/uur moeten komen. Er moet ook worden gezocht naar een oplossing voor het landbouwverkeer in de bebouwde kom. We pleiten ervoor dat de gemeente er bij de provincie op aandringt om landbouwverkeer op de randweg toe te staan. Daarnaast moet fietsen in de bebouwde kom meer gefaciliteerd worden door de aanleg van veilige fietspaden en meer oversteekplaatsen. Rondom deze voorzieningen moet naast een snelheidsregulering ook de weginrichting de veiligheid op fietspaden en zebrapaden bevorderen.

Verkeersproblematiek vanuit Hoogstraten

In de kern Castelre is sprake van overlast door grensoverschrijdend verkeer. De VPB vindt dat hier een proactieve en sturende houding vanuit de gemeente richting Hoogstraten gewenst is om deze overlast terug te dringen. Door de recente invoering van tolheffing voor vrachtwagens op de Belgische hoofdwegen en een tonnagebeperking in de kernen van Hoogstraten, is deze problematiek zeer urgent geworden. De gemeente Baarle-Nassau moet erop toezien dat zwaar sluipverkeer geen gebruik gaat maken van de vernieuwde brug aan de Haldijk/ Schoorstraat. Het feit dat er een deel onverharde weg blijft is al een goede buffer, maar voor zwaar tractor verkeer (loonwerkers) zal dit geen belemmering zijn. De gemeente moet de invoering van een gelijkaardige tonnage beperking als in Hoogstraten overwegen.

Onderhoud de infrastructuur/openbare ruimte

Voor de uitstraling van ons dorp, maar ook vanuit veiligheidsoverwegingen, moet de openbare ruimte goed onderhouden worden. Wat de VPB betreft, moet dit gebeuren vanuit actuele inzichten in weg-en groenbeheersing. We willen dat de gemeente bijzondere aandacht heeft voor het onderhouden van straten en trottoirs.

Parkeerplaatsen met elektrisch oplaadpunt

De gemeente moet waar mogelijk het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. Een van de mogelijkheden is de realisatie van openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s in het centrum van Baarle-Nassau.


    Meer Standpunten