Meepraten, -denken en –doen

Bestuurscultuur en burgerparticipatie

Alle politieke partijen hebben de mond vol van burgerparticipatie. In de praktijk is daar -mede door corona- de afgelopen jaren niet de invulling aan gegeven die wij voor ogen hadden. Inspraak, meedenken en meedoen zijn geen dingen die de gemeente alleen voor de vorm zou moeten doen. Als VPB zetten wij ons daarom in voor een daadkrachtig, open en toegankelijk gemeentebestuur. We willen af van handje-klap en het voorkoken van besluiten. Wij doen wat we beloven en verwachten dat ook van anderen.

  • De VPB luistert en wil jouw mening Inwoners moeten makkelijker hun mening kunnen geven over de onderwerpen die spelen in Baarle-Nassau. We willen dat de gemeente met alle bevolkingsgroepen, jong en oud in gesprek gaat en we vinden het belangrijk dat open en eerlijk gecommuniceerd wordt.
  • Na inspraak van inwoners overheerst te vaak het gevoel dat er niets met de inbreng is gedaan en wordt te snel overgegaan tot besluitvorming door het college of de gemeenteraad. Het is belangrijk open te praten over de verschillende verwachtingen die er zijn. Want ook communiceren over de (on)mogelijkheden en wat er wel of niet met ideeën is gedaan hoort bij goede communicatie en het betrekken van inwoners.
  • Gelijkwaardigheid tussen inwoners en de gemeente is wat de VPB betreft de kern van burgerparticipatie. De ideeën en motivatie die inwoners hebben zijn gelijkwaardig aan die van de gemeente en kunnen juist ten goede worden ingezet.
  • Ulicoten en Castelré horen bij onze gemeente, maar hebben hun eigen unieke dorp en cultuur. Hun inwoners kennen hun eigen gemeenschap het beste. Daarom wil de VPB dat de gemeente intensief samenwerkt met de inwoners van deze dorpen.
  • De gemeente moet meer gebruik maken van bestaande instrumenten, zoals het burgerinitiatief, maar ook nieuwe communicatiekanalen. Denk bijvoorbeeld aan een interactieve en digitale vorm van burgerraadpleging die alle inwoners de kans geeft mee te denken en doen. Zo worden meer groepen bereikt, vooral jongere generaties. We willen bijvoorbeeld “the right to challenge” en het Burgerpanel aan de mogelijkheden toevoegen.
  • De adviesraad sociaal domein geeft namens cliënten en betrokkenen bij de zorg, gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van het sociaal domein. De VPB wil de adviesraad eerder betrekken bij zaken die spelen in het sociaal domein. Ook zou de VPB meer gebruik willen maken van input van cliënten zelf, bijvoorbeeld van ervaringsdeskundigen.

Communicatie

Als grensgemeente zijn er veel verschillende wetten en regels waar we dagelijks mee te maken hebben. Wij willen specifieke grensinformatie toegankelijker maken om werken, studeren en wonen aan beide kanten van de grens makkelijker te maken. Het grensinformatiepunt moet duidelijker zichtbaar worden en inwoners en bedrijven fysiek en digitaal naar de juiste informatie leiden.

Communicatie is enorm belangrijk voor ons. De website van de gemeente moet gemoderniseerd worden en informatie en formulieren moeten beter vindbaar zijn. De gemeente moet moderne vormen van online media inzetten om inwoners te bereiken. Denk hierbij aan intensiever gebruik van Social Media. De gemeente moet oog hebben voor inwoners die het lezen en begrijpen van ingewikkelde teksten lastig vinden en haar taalgebruik hier nadrukkelijk op aanpassen.

Bij grensoverschrijdende dossiers moet er meer samen met Baarle-Hertog worden gecommuniceerd. De coronatijd heeft ons geleerd dat heldere communicatie vanuit de twee gemeentes heel belangrijk is. Dezelfde boodschap, op hetzelfde moment.

Laaggeletterdheid

Ongeveer één op de zes mensen in Nederland heeft moeite met lezen en schrijven. Dat veroorzaakt problemen op het gebied van meedoen, schulden, arbeidsparticipatie, het gevoel van eigenwaarde en de snelle digitalisering van de maatschappij. In samenwerking met Theek5 is het Taalhuis gestart om laaggeletterdheid aan te pakken en dat vinden wij heel waardevol. We willen meer bekendheid geven aan dit belangrijke initiatief en verbinding leggen met andere verenigingen en organisaties. De gemeente moet ervoor zorgen dat laagdrempelig hulp wordt geboden aan mensen die laaggeletterd zijn. Schaamte moet hierbij worden vermeden, bijvoorbeeld door hulp bij mensen thuis aan te bieden of hen digitaal te ondersteunen.

Digiwijs

De afgelopen jaren heeft de pandemie de digitalisering van de samenleving versneld. We zijn steeds meer online gaan doen. Sommige mensen hebben hier moeite mee, omdat ze niet goed met een computer om kunnen gaan, laaggeletterd zijn of zelfs volledig digibeet zijn. Daarom willen wij dat de gemeente extra gaat inzetten op samenwerking met bibliotheek Theek5 en andere organisaties om iedereen die dat wil de ondersteuning te geven die zij nodig hebben. Wij willen de drempel verlagen, dus zetten wij zowel in op training op locatie, als op de mogelijkheid van een digicoach in de vorm van een vrijwilliger bijvoorbeeld, die bij mensen thuis komt.

Klantcontactcentrum

Een laagdrempelige dienstverlening bestaat uit een combinatie van fysiek en digitaal. Een klantcontactcentrum dichtbij mensen, waar nodig bij mensen thuis, kan de kloof naar de gemeente verkleinen. Wij willen de digitale dienstverlening uitbreiden en zoals eerder aangegeven tegelijkertijd meer hulp voor mensen die niet digitaal vaardig zijn.


    Meer Standpunten