Betaalbaar en prettig wonen

Woningbouw

Het is sinds de oorlog niet zo moeilijk geweest om aan een betaalbare woning te komen. Dit is vooral merkbaar voor starters op de woningmarkt, maar ook mensen die willen doorgroeien van huur- naar koopwoning en senioren die kleiner willen gaan wonen, ondervinden problemen.

Het woningtekort zal steeds groter worden, omdat onze gemeente niet alleen moet zorgen voor woningen voor onze eigen inwoners, maar ook een taak heeft gekregen vanuit het Rijk voor de regionale woningvoorraad. Om het tekort op te vangen, zullen er in ons dorp ongeveer 300 extra woningen gebouwd moeten worden.

Onze oplossingen:

 • Wij zetten in op een gevarieerd woningbouwprogramma waarbij er, naast starters, ook oog is voor doorstroming en duurzame, betaalbare en levensloopbestendige woningen. Daarbij zetten wij primair in op eigen projecten. Daarnaast willen we als gemeente meer invloed op projecten van ontwikkelaars. Dit betekent ook dat we willen onderzoeken of er bij nieuwbouwproject “Lanen van Baerle” meer woningen kunnen komen in het betaalbare segment, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen.
  Voor nieuwbouwproject Loverenbeemd fase 2 willen we een wijk die gevarieerd is: vooral aanbod in de betaalbare middenklasse, maar ook ruimte voor starters, sociale huurwoningen en levensloopbestendige woningen. Wij vinden ook dat er nu voortvarend doorgepakt moet worden op de verbouwing van woonzorglocatie Janshove.
 • Wij willen dat in een herziene woonvisie duidelijkere keuzes worden gemaakt met daarbij een actief grondbeleid. Dat betekent dat de gemeente grond moet verwerven voor woningbouw en meer invloed moet uitoefenen op planning, voortgang en het type woningen dat wordt gebouwd. Denk hierbij aan het gebied binnen de randwegen of grond van vrijkomende agrarische bebouwing in en aan de rand van de kernen van de dorpen.
 • De gemeente moet speculatie actief tegengaan. Bijvoorbeeld door het instellen van een zelfbewoningsplicht en een opkoopbescherming voor woningen tot de NHG-grens.
 • We willen productieafspraken maken met woningbouwcorporaties zodat ze meer betaalbare, duurzame sociale huurwoningen realiseren, die bovendien levensloopbestendig zijn. Ook met sociale partners kijken we naar (innovatieve) tijdelijke oplossingen voor specifieke doelgroepen zoals statushouders, jongeren, senioren, arbeidsmigranten, woonwagenstandplaatsen, etc.
 • Veel jeugd vertrekt uit Baarle door het tekort aan woningen. Wij willen starters op de woningmarkt meer mogelijkheden bieden en mensen die een sociale, maatschappelijke of economische binding hebben deels voorrang geven.
 • De gemeente moet meer ruimte maken voor (innovatieve) betaalbare zelfbouwlocaties en projecten, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een hulpvraag die zich verenigen, woningsplitsingen of inwoners die een gezamenlijke bouwopgave willen realiseren (CPO). Denk ook aan tijdelijke of alternatieve projecten, bijvoorbeeld Tiny Houses.
 • Nieuwe bouwkavels worden niet meer standaard aangesloten op het gasnetwerk. De VPB wil korting op de grondprijs geven voor mensen die wat betreft duurzaamheid verder willen gaan dan de wettelijke bouwnormen, bijvoorbeeld als ze een energieneutrale woning Daarnaast wil de VPB een extra subsidie voor mensen die hun bestaande woning “van het gas” afhalen.

Groene omgevingsvisie

De nieuwe omgevingswet bundelt en moderniseert alle oude wetten voor ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en leefomgeving en moet halverwege 2022 ingaan. Hiervoor zijn een aantal zaken belangrijk om op orde te brengen en scherper te beschrijven:

 • De omgevingsvisie moet geactualiseerd worden, want deze voldoet nog niet aan alle voorwaarden van de omgevingswet. Dit is de uitgelezen kans deze te voorzien van duidelijke kaders op het vlak van duurzaamheid en de energietransitie. Daaronder valt natuurherstel, groenvisie en klimaatadaptatie (water). Maar ook gezondheid en een aangenaam leefklimaat (geurgebiedsvisie) verdienen hierin een plek.
 • Al lang worstelt de gemeente met het bestemmingsplan buitengebied. Dit zorgt voor enorme kosten, rechtsonzekerheid en willekeur. Dit leidt tot rechtszaken die tot de Raad van State worden uitgevochten. De VPB maakt werk van een nieuw omgevingsplan buitengebied en aansluitend, een herziening en omzetting van het omgevingsplan centrum.
 • Met het Masterplan Centrum, het mobiliteitsplan en de groenvisie is een begin gemaakt met de inrichting van de dorpskernen. Nu moet er een duidelijke planning komen die daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Wij willen geen 20-jarenplan voor het centrum, maar een project dat samen met Baarle-Hertog binnen afzienbare termijn wordt uitgevoerd. De focus ligt daarbij op het gebied: Sint Annaplein-Singel-Nieuwstraat-Loswal richting het nieuwe Cultuurcentrum. Wij vinden het heel belangrijk dat er, bij de uitvoering en uitwerking van alle visies, ook ruimte is voor inspraak en betrokkenheid van onze inwoners.
 • Een gezond en prettig leefklimaat is ons doel. Wat de VPB betreft is in alle ruimtelijke plannen oog voor gezondheid en veel ruimte voor natuur, fietsers en voetgangers. Een dorp waar de automobilist mag komen, maar wel te gast is.
 • De gemeente moet heel kritisch zijn op bomenkap en invulling geven aan de herplantingsplicht. Oude bomen hebben een hogere ecologische waarde dan jonge bomen en dragen meer bij aan het voorkomen van hittestress. Om dit verlies te compenseren komen wij met het voorstel één boom eruit, twee bomen terug. Indien dat niet op eigen terrein kan, gaat de gemeente een inwoner-bos aanleggen waar de bomen terugkomen. Ook gaat de gemeente wat ons betreft actief bewijslast vragen van de herplanting.

Energiearmoede

Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan in de verduurzaming en de energietransitie. Daarbij hebben wij in het bijzonder oog voor zogenoemde energiearmoede. Wij willen voorkomen dat duurzaamheidsmaatregelen ertoe leiden dat inwoners niet meer rond kunnen komen. We willen deze armoede bestrijden door duurzaamheidssubsidies in te stellen voor lage inkomens en hen gerichte hulp en informatie aan te bieden over mogelijke besparingen.


  Meer Standpunten