Warme zorg en toegankelijke ondersteuning

Zorgen doe je samen

Met de meeste inwoners van Baarle-Nassau gaat het over het algemeen goed. Toch vindt de VPB dat we als samenleving onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor mensen die kwetsbaar zijn en hulp of ondersteuning nodig hebben. Baarle-Nassau is voor de uitvoering van de jeugdzorg, Wmo en andere zorgtaken toegetreden tot de Regio Hart van Brabant. Wij vinden deze samenwerking een goede ontwikkeling, want door samen te werken binnen de regio, kan betere zorg worden geboden en gebruik worden gemaakt van kennis, kunde en schaalgrootte van alle deelnemers. Tegelijk blijven wij erop letten dat de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren. Dat doen wij als volgt:

  • Ieder mens is uniek en niet iedereen past in een hokje. Daarom is maatwerk nodig om af te stemmen om de juist ondersteuning te geven. Wij willen meer aandacht voor gelijke behandeling, kansen en inclusie van iedereen in Baarle.
  • De gemeente moet het welzijn en de zorg garanderen voor iedereen, ook voor degenen die niet in staat zijn om zelf te regelen wat zij nodig hebben.
  • We moeten voorkomen dat mensen die hulp nodig hebben buiten beeld blijven (zorgmijders) en daarom moeten voorzieningen goed zichtbaar en laagdrempelig toegankelijk gemaakt worden. Het is belangrijk om meer naar deze mensen toe te gaan en contact te maken.
  • Wij vinden preventie een heel belangrijk onderdeel van de zorg. Met leefstijl- en bewegingsprogramma’s zetten we bijvoorbeeld in op het bevorderen van de gezondheid van inwoners. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
  • Als mensen specialistische zorg nodig hebben, moeten we die op tijd organiseren en niet te lang wachten. Dat doen we zo dichtbij mogelijk en het liefst thuis. Op tijd ondersteunen voorkomt dat een zorgvraag nog veel groter wordt, met bijbehorende kosten.
  • In haar zorgtaken, vinden wij dat de gemeente moet handelen vanuit vertrouwen. We willen daarom een programma om werk te maken van minder bureaucratie. Dit doen we samen met mensen die gebruikmaken van zorg en de professionals die heel goed weten wat overbodige registratie of administratie is. Ook willen we ons laten inspireren door proefprojecten met regelarme bijstand bij andere gemeenten en onderzoeken wat we daarvan kunnen overnemen in Baarle.

Dorpsverbinder

Onze dorpsverbinder brengt sinds 2018 mensen bij elkaar. Ze stimuleert mantelzorg, vrijwilligerswerk en ondersteunt goede ideeën en initiatieven. Dit is een mooie basis, maar wij vinden dat er nog meer nadruk mag komen op signaleren en preventie-initiatieven, omdat daarmee zwaardere ondersteuning kan worden voorkomen. Dit kan onder andere door de krachten meer te bundelen en samen op te trekken met mantelzorgers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties. Nu leveren soms meerdere organisaties dezelfde ondersteuning terwijl dit gezamenlijk wellicht beteren toegankelijker kan.

Zorgtaken

In 2015 zijn een groot aantal zorgtaken van het Rijk overgeheveld naar gemeenten. De basis voor deze bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid ligt in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

  • De zorg begint met goede informatie. Wij willen het dorpsteam nog laagdrempeliger en toegankelijker maken. Het dorpsteam is een steeds belangrijkere schakel in de zorg, waar voorzieningen aangevraagd kunnen worden en allerlei zorg gecoördineerd wordt.
  • Voor mensen die moeilijk een baan kunnen vinden willen we actiever met ondernemers in gesprek over lokale mogelijkheden. Wat de VPB betreft, moet de gemeente jongeren meer ondersteuning bieden om zich beter te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. Als VPB willen we zelf als gemeente meer beschermde werkplekken bieden en partners zoeken die dat ook kunnen. Wij zoeken hiervoor samenwerking binnen de eigen ABG en in de regio, zodat voor ieder de juiste plek kan worden gevonden, van (vrijwilligers)werk tot daginvulling.

Vergrijzing en mantelzorg

In heel Nederland neemt de vergrijzing toe, ook in Baarle-Nassau. Ouderen wonen langer thuis en zijn meer afhankelijk van mantelzorg. Daarom is het belangrijk dat er goede zorgvoorzieningen zijn, ook ter voorkoming van eenzaamheid. Wij zetten in op versterking van projecten tegen eenzaamheid en wij faciliteren ontmoetingsactiviteiten. Seniorenverenigingen vinden wij erg waardevol en we zullen hen helpen waar nodig.

De VPB wil dat er meer ondersteuning komt voor de vrijwilligers en de mantelzorgers, zodat deze waar nodig worden ondersteund en niet worden overvraagd. Het mantelzorgcompliment herstellen wij in ere en we draaien de bezuiniging van het huidige college daarop terug.

Verborgen armoede

Een deel van de huishoudens met financiële problemen is niet in beeld bij de gemeente. Deze verborgen armoede komt vaker voor dan veel mensen denken, dit speelt bijvoorbeeld bij mensen met een goed inkomen, maar met te hoge vaste lasten. Het komt voor bij jong en oud. Wij willen de verborgen armoede in Baarle-Nassau actief opsporen en tegengaan door betere signalering bij verenigingen, scholen en andere maatschappelijke organisaties. Schaamte speelt vaak een rol bij armoede. Daar willen we rekening mee houden en laagdrempelig hulp bieden, om te voorkomen dat mensen in de officiële schuldhulpverlening komen. De gemeente moet actiever informeren over de diverse ondersteunende regelingen die er zijn, zoals de bijzondere bijstand en het jeugdsportfonds.

Verslavingsproblematiek

Wij vinden dat er -naast de inzet op de problemen van de productie en dumpingen van drugs- ook aandacht moet zijn voor de vraagzijde. In onze gemeente gebruikt een aantal jongeren vrij veel soft-en harddrugs. We willen dit drugsgebruik onder jongeren terugdringen. Dat doen wij door een campagne gericht op preventie en meer samenwerking tussen de gemeente, de GGD en het jeugd- en jongerenwerk. De VPB wil ook graag dat er rookvrije zones op en rondom sportvelden en schoolpleinen worden ingesteld.

Inburgering

Elke gemeente is verplicht om statushouders (vluchtelingen van wie de asielaanvraag is ingewilligd) die aan haar zijn toegewezen een plekje te geven en te helpen inburgeren. Dat begint met een woning en dat betekent dat hier rekening mee moet worden gehouden in het woonbeleid. Andere belangrijke zaken zijn: goed taalonderwijs en het integreren in de gemeenschap, school en bekendheid met maatschappelijke organisaties en verenigingen. Wanneer de gemeente statushouders ondersteunt om goed te integreren in de gemeenschap, kan dat veel toekomstige problemen voorkomen. Gezien de ontwikkelingen voor de toekomst verdient dit onderwerp de komende periode aandacht van de dorpsverbinder, het dorpsteam en van de gemeenteraad.


    Meer Standpunten