Economie

De VPB vindt dat de gemeente haar rol als aanjager van de economie actiever moet invullen, te beginnen met het beter op de hoogte blijven van regionale ontwikkelingen en van wat er bij de MKB- ondernemers leeft. Er moet periodiek overleg zijn met hun vertegenwoordigers, zodat de raad gerichter beleid kan formuleren en meer sturing kan geven aan de uitvoering.

Bedrijvigheid algemeen

De gemeente moet een voorwaardenscheppend economisch beleid voeren. Hierbij moet vooral ingezet worden op uitbreiding van nijverheid en kleinere, innovatieve en milieuvriendelijke bedrijvigheid en de dienstensector. Duurzame initiatieven dienen extra gestimuleerd te worden.

Land- en tuinbouw en veeteelt

Familiebedrijven uit deze belangrijke economische drager vinden een luisterend oor bij de VPB, op voorwaarde dat zij een meer circulaire, grondgebonden en duurzame bedrijfsvoering nastreven. De VPB is tegen uitbreiding of groei van de intensieve veehouderij, vanwege de gevolgen voor mens, dier, milieu en landschap. Er moet beleid ontwikkeld worden voor vrijkomende agrarische gebouwen, zodat deze een nieuwe functie kunnen krijgen die aansluit bij de omgeving.

Duurzame economie

De VPB wil initiatieven op het gebied van duurzame economie, bijvoorbeeld binnen het kader van biobased economy, stimuleren en ondersteunen. Daarnaast denken we dat de gemeente kleinschalige, lokale duurzaamheidsinitiatieven (zoals energiecoöperaties) van burgers en ondernemers moet stimuleren en faciliteren.

Winkels/middenstand

Baarle heeft een groot winkelbestand dat onder meer draait op het toerisme, op prijsverschillen tussen Nederland en België en op de functie als koopcentrum. Er is sprake van een royaal voorzieningenniveau. Dat is belangrijk voor onze lokale economie en voor het stimuleren van recreatie en toerisme. De VPB ziet graag dat Baarle een gezellige plaats blijft en dat de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd wordt, zeker ook voor de eigen inwoners.

Toerisme

Promotie van het toerisme moet in regionaal verband plaatsvinden en via digitale media. Informatievoorziening kan gedaan worden via een informatiepunt op een realistische en herkenbare locatie in Baarle, alsmede in winkels en/of horeca, zodat de kosten beperkt blijven. Toerisme Baarle moet naast zijn traditionele rol van informatievoorziener, haar meerwaarde als initiator en inspirator voor recreatie en toerisme waar maken.

Baarle moet samen met de omliggende gemeenten meer aandacht vestigen op de groene omgeving. De VPB wil het zogenaamde ecotoerisme versterken door bestaande natuurgebieden te verbinden, nieuwe natuurgebieden aan te leggen en delen waar toerisme geen schade berokkent, te ontsluiten. Om recreëren in het buitengebied aantrekkelijker te maken en dit toeristische potentieel werkelijk te kunnen benutten, streven we naar een reductie van de stank van intensieve veehouderijen.

We willen dat de gemeente aandacht besteedt aan het behoud en de kwaliteit van de zandwegen. De centrumfunctie van Baarle in het uitgestrekte groene gebied tussen Breda, Tilburg en Turnhout verdient versterking.


    Meer Standpunten