Toekomst voor jongeren in Baarle

De jeugd heeft de toekomst

Veel van wat de gemeente vandaag besluit, gaat over de toekomst. Daarom willen we veel intensiever met en voor jongeren de politiek vorm geven. Ook willen we dat de gemeente meer inzet op de modernisering, toegankelijkheid en aansluiting bij onze jeugd, maar ook de andere maatschappelijke organisaties en verenigingen. Dat doen we op de volgende manier:

 • Participatie van jongeren en jongvolwassen in het openbaar bestuur vinden we zeer belangrijk en is voor de VPB een speerpunt. Om jongeren meer te betrekken moeten we nieuwe strategieën bedenken. Bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe media, polls en thema’s die hen aanspreken en die aansluiten bij hun leefwereld.
 • De jeugdgemeenteraad heeft vernieuwing nodig. De VPB vindt het belangrijk dat jongeren leren dat ze zelf invloed hebben op hun leefomgeving en gemeente. De VPB wil de jeugdgemeenteraad nieuw leven inblazen en experimenteren met bijvoorbeeld de leeftijd van deelnemers door te werken met gemengde of wisselende leeftijdsgroepen.
 • Het openbaar vervoer is voor iedereen belangrijk, maar voor de jeugd wellicht van het allergrootste belang, vanwege hun middelbare school of studie. Daarnaast biedt het openbaar vervoer hen de kans om zich te oriënteren op de wereld buiten Baarle-Nassau, andere sociale netwerken en veel meer. We zetten ons in voor het behoud van de bestaande busvoorzieningen naar Breda en Tilburg.
 • Ontmoeting met de natuur, bewegen en spelen zijn van groot belang voor onze kinderen. De VPB wil daarom nieuwe speeltuinen inrichten vanuit de visie op “natuurlijk spelen”. Bestaande speeltuinen willen we waar mogelijk vergroenen en als groot onderhoud nodig is, willen we ze renoveren vanuit natuurlijke inrichtingsprincipes.
 • Natuureducatie en het informeren van jongeren over de impact van gedrag en beleidskeuzes op het klimaat en de biodiversiteit, mogen van de VPB zowel op school als in het openbaar groen meer aandacht krijgen.
 • In het nieuw te bouwen cultuurcentrum moet wat de VPB betreft ruimte zijn voor ontmoeting en activiteiten voor en door jongeren. De huiskamer van Baarle-Nassau moet specifiek plek bieden aan de jeugd. De behoefte van jongeren naar vernieuwing en verfrissing moet daarbij het uitgangspunt zijn in plaats van inpassing in het bestaande aanbod.

Onderwijs van A tot Z

Ieder kind heeft recht op kwalitatief goed onderwijs. De ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 t/m 16 jaar oud moet, juist in ons kleine dorp, extra ondersteund worden.

 • De VPB wil dat de peuteropvang toegankelijk is voor alle kinderen in Baarle vanaf 2,5 jaar. Wanneer ouders dit niet kunnen betalen, willen we dat de gemeente hen financieel tegemoet komt. We willen de gemeentelijke steun zoals deze nu bestaat in stand houden.
 • In ons grensdorp zijn een Nederlandse en een Belgische basisschool. Een deel van de Nederlandse ouders kiest er om praktische en financiële redenen voor om hun kinderen naar de Belgische school te laten gaan. Regelmatig komen deze Nederlandse kinderen in de bovenbouw weer terug naar de Nederlandse school vanwege de aansluiting met het Nederlandse middelbaar onderwijs. Door de verschillende onderwijsmethodes kan dit leiden tot leerachterstanden die specifieke aandacht vereisen van de leerkracht. Wij willen daarom dat de gemeente een actievere rol gaat spelen in de voorlichting over de voordelen van het volgen van Nederlands basisonderwijs.
 • Voor alle kinderen is culturele vorming een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling. De VPB wil daarom meer inzetten op goed cultuuronderwijs. Wij willen er samen met de intermediair van Cultuurplaats voor zorgen dat kinderen met meer cultuurvormen kennis kunnen maken. Dit bereiken we door het aanbod samen met het cultuurcentrum, de muziekacademie en de scholen te vergroten en toegankelijk te maken.
 • Wij vinden de middelbare school De la Salle een belangrijke voorziening voor kinderen uit onze gemeente en de regio. Het is een laagdrempelige toegang tot de volgende fase van de schoolloopbaan van kinderen. Daarom zullen wij altijd een luisterend oor hebben voor de behoeftes van de De La Salle school en waar mogelijk helpen om de school te behouden voor de Baarlese jeugd. De school moet goed toegankelijk zijn, bijvoorbeeld door veilige fietsverbindingen.
 • Ook kinderen die meer zorg of speciaal onderwijs nodig hebben, moeten toegang hebben tot passend onderwijs. Wij willen de samenwerking tussen de gemeente, jeugdzorg en de school verbeteren, zodat echt kan worden aangesloten bij wat een kind nodig heeft. Bij passend onderwijs hoort ook passend en betrouwbaar leerlingenvervoer.

Jeugddorpsverbinder

Net zoals er een centrale dorpsverbinder is die deel uitmaakt van het dorpsteam, willen we ook een “jeugddorpsverbinder”. Een centrale positie vanuit het jongerenwerk. Deze krijgt als opdracht nog actiever en meer in verbinding te gaan met onze jeugd. We gaan op zoek naar iemand die goed kan inspelen op de problematiek, behoeftes en vraagstelling van onze jongeren. Iemand die vanuit het dorpsteam verbindingen legt tussen jongeren, scholen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, jeugdwerk en het cultuurcentrum. Daarnaast organiseert hij of zij laagdrempelige activiteiten met als doel een vertrouwde, veilige plek voor jongeren te creëren binnen onze gemeenschap. We willen een jeugddorpsverbinder die vroegtijdig kan signaleren, voorlichting kan geven, helpen en aan preventie kan doen.


  Meer Standpunten