Volksgezondheid en milieu

Volksgezondheid en milieu zijn een belangrijk speerpunt voor de VPB. Om de leefbaarheid in onze gemeente te waarborgen, is een beleid nodig dat zich richt op welzijn en duurzaamheid. Vaak wordt dat uitgelegd als het zoeken naar de ideale balans tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. We hebben dit idee vertaald naar een programma op basis van Sociaal, Groen en Actief. Zorgvuldig omgaan met het milieu en onze leefomgeving is cruciaal voor het welzijn van de inwoners van Baarle. Het is een onderwerp waar de gemeentelijke overheid een belangrijke rol in moet spelen. De VPB streeft voor de komende raadsperiode ambitieuze doelstellingen na. Allereerst een reductie van de CO2-uitstoot in onze gemeente met 25% tegen 2025. Daarnaast een betekenisvolle krimp van de veestapel in onze gemeente in de komende vier jaar.

Volksgezondheid

De VPB vindt de uitkomsten van het rapport over de impact van veedichte gebieden op de volksgezondheid alarmerend voor de gezondheidssituatie van burgers woonachtig in Baarle-Nassau. Het rapport moet wat ons betreft het uitgangspunt zijn voor beleidsinitiatieven die de gezondheidssituatie voor de inwoners verbeteren. Speerpunten uit de lokale uitvoeringsnota volksgezondheid blijven hierom onze aandacht houden.

Vergrijzing

We ondersteunen initiatieven in het kader van een dementievriendelijke gemeente en preventieve maatregelen ter voorkoming van eenzaamheid. Waar nodig, moet de gemeente samenwerken met relevante zorgaanbieders.

Verslavingsproblematiek

De VPB vindt dat de gemeente zich naast de inzet om de problematiek rond de productie van drugs tegen te gaan ook aandacht moet hebben voor de vraagzijde. In onze gemeente wordt door een aantal jongeren vrij veel harddrugs gebruikt. We willen daarom niet alleen het alcoholgebruik, maar ook het drugsgebruik onder jongeren terugdringen. Coördinatie en afstemming tussen gemeente, GGD en jongerenwerk is nodig om drugsgebruik te voorkomen en zo nodig handhavend op te treden. De VPB wil ook graag dat er rookvrije zones op en rondom sportvelden en schoolpleinen worden ingesteld.

Leefmilieu in de bebouwde kom

Het leefmilieu in de bebouwde kom wordt in belangrijke mate bepaald door geluidshinder, stankoverlast en fijnstof. Verkeer is een belangrijke veroorzaker van een deel van deze hinder. De VPB wil deze overlast beperken door het instellen van 30km- zones, het beperken van vracht- en landbouwverkeer in de kernen en het terugdringen van stankoverlast veroorzaakt door de agrarische industrie.

Duurzame inrichting van het buitengebied

We moeten leren van de ervaringen elders in onze provincie als het gaat om de intensieve veehouderij, megastallen, mestfabrieken en de gevolgen ervan. In het beeld dat de VPB voor ogen heeft als het gaat om een duurzame en aantrekkelijke toekomst van ons buitengebied, is er voor dit soort zaken geen plaats. De VPB ondersteunt de transitie van intensieve veehouderij naar een duurzame veehouderij. De gemeente moet hierin actief sturen met de middelen die zij heeft. Hier past geen afwachtende houding, want de gezondheid van onze burgers, de kwaliteit van ons drinkwater en het voortbestaan van flora en fauna staan op het spel.

Rijk en provincie geven nadrukkelijk aan dat gemeenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en beleidskeuzes moeten maken. De VPB vindt dat het provinciale beleid niet ver genoeg gaat, omdat het nog steeds groei toelaat, mits dit met technische oplossingen opgevangen wordt. Deze aanpak stimuleert een verdere schaalvergroting en industrialisatie van de veeteelt, terwijl wij juist vinden dat de veestapel in Brabant en Baarle-Nassau aanzienlijk verkleind moet worden. De VPB gelooft dat grondgebonden bedrijven die op circulaire en natuurinclusieve wijze hun agrarisch bedrijf leiden, de enige oplossing zijn.

Mestoverschot en stank

Een groot deel van de in Nederland geproduceerde mest raakt zoek. De burgers merken dat wel aan de stank die regelmatig als een deken over ons dorp hangt. De VPB is voor een geurverordening die gehandhaafd wordt om stankoverlast effectief te kunnen beteugelen. De enige goede oplossing is minder mest produceren. We willen de veehouderij koppelen aan eisen van “grondgebondenheid” zodat elke boer op eigen land het gros van zijn veevoer kan produceren en dat hij verantwoord zijn mest op eigen land kan afzetten (circulaire economie). Dit leidt mede tot een stabiele en duurzame inrichting van ons buitengebied.

Omgevings-/milieuvergunningen

De beschikbare milieuruimte in Baarle is ruimschoots opgebruikt en de gemeente moet scherpe keuzes maken om uitbreiding van bestaande veehouderijen te voorkomen en enkel onder strenge voorwaarden (zoals geurnormen en volksgezondheidseisen) toe te laten op locaties waar dat qua beleid, wet- en regelgeving en ruimtelijke ordening bedoeld is. In elk geval mag wat de VPB betreft de totale veestapel in de gemeente Baarle-Nassau niet verder groeien. Langdurig niet-gebruikte milieuvergunningen van intensieve veehouderijen op locaties waar groei niet wenselijk is, moeten volgens ons worden ingetrokken.

Verantwoordelijkheid gemeenteraad

Het maatschappelijke debat over duurzaamheid moet ook in onze gemeente leiden tot het opstellen van een duurzaamheidsvisie. Ontwikkelingen rondom circulaire economie en biobased economy bieden kansen om tot verduurzaming te komen. De acties die voortvloeien uit de duurzaamheidsvisie moeten deze ontwikkelingen ondersteunen. De VPB vindt dat de gemeente oog moet hebben voor de sociale aspecten om agrarische bedrijven te helpen een omslag te maken.

Van afval naar grondstof

De afgelopen raadsperiode heeft Baarle-Nassau een volgende stap gezet in het verminderen van restafval door het afval beter te scheiden. Gelukkig begrijpen veel inwoners waarom beter scheiden belangrijk is en staan ze positief tegenover het nieuwe systeem van “omgekeerd inzamelen”. De VPB wil dat graag zo houden door inwoners te betrekken bij het bepalen van de locatie van de nieuwe ondergrondse containers, door de kosten te beheersen, door goede voorlichting en door adequate controle om overlast te voorkomen.


    Meer Standpunten