Bestuur en Ondersteuning

Op 1 januari 2016 vond de start plaats van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ABG. Deze ambtelijke fusie tussen Alphen-Chaam, Baarle- Nassau en Gilze en Rijen heeft niet geleid tot onoverkomelijke problemen in de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Als uitgangspunt voor verder te ontwikkelen gemeentelijke plannen ligt er sinds dit najaar de raadsbreed goedgekeurde “Toekomstvisie Baarle-Nassau”.

Dienstverlening naar burgers

Voor de VPB blijft een goede dienstverlening aan alle inwoners, bedrijven en instellingen voorop staan. De komende vier jaar moet het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG) verder verbeterd worden. De VPB zal kritisch blijven kijken naar de Verbonden Partijen, waaronder de andere intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, om er zeker van te zijn dat ze onze inwoners ten goede komen.

Kosten en efficiency ABG

Om de kosten en kwaliteit van de Gemeenschappelijke Regeling ABG te bewaken, is de VPB er een voorstander van dat de dienstverlening regelmatig wordt vergeleken met die van gelijkwaardige gemeenten, door middel van zogenaamde “benchmarking”. De kosten van de vergroting van onze bestuurskracht en de kosten van de dienstverlening moeten aanvaardbaar blijven, omdat ze van invloed zijn op de belastingdruk.

Relatie met Baarle-Hertog

De samenwerking met Baarle-Hertog is voor de VPB heel belangrijk, maar helaas is die de afgelopen raadsperiode weinig veranderd. Wij blijven er voorstander van om het huidige Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (GOB) door te ontwikkelen naar een effectievere, minder vrijblijvende samenwerkingsvorm, met een rechtspersoonlijkheid en waar nodig eigen middelen. Alle gemeenschappelijke zaken die samenhangen met onze unieke enclavegemeenschap zouden in het GOB ter tafel moeten komen. Klein beginnen, maar wel beginnen.

Belgische Buurgemeenten

Baarle-Nassau wordt aan alle zijden, behalve aan de kant van Alphen-Chaam, omringd door Belgische gemeenten. Castelre wordt zelfs aan drie zijden omgeven door de Belgische gemeente Hoogstraten, waardoor deze veel invloed heeft op de kwaliteit van leven in Castelre. Onze ligging aan de grens dwingt ons gemeentebestuur nauw samen te werken met onze Belgische buurgemeenten en in het bijzonder Hoogstraten. De VPB wil deze banden aanhalen en de samenwerking intensiveren.

Bestuursvorm en -cultuur

De VPB is voorstander van het commissiestelsel dat de laatste raadsperiode is ontwikkeld en verbeterd. Het geïntroduceerde BOB-model is ons ook goed bevallen, omdat het de raadsvergaderingen veel efficiënter heeft gemaakt. Het BOB-model verdeelt onderwerpen die op de agenda staan vooraf onder in punten met of zonder een discussie. We moeten er wel op letten dat de gemeente en dus ook de besluitvorming door de raad open en transparant blijft voor onze inwoners.

Betrokkenheid

De VPB wil de betrokkenheid van burgers vergroten. De gemeente moet burgers, bedrijven en instellingen volledig en actueel informeren over haar beleid, onder meer door een systeem op te zetten van dorps-, wijk- en buurtraden. De gemeente moet nieuwe digitale communicatiekanalen gebruiken om ideeën voor verbeteringen gemakkelijker uit te wisselen en inspraak van burgers op eigentijdse wijze vorm te geven.

Financieel beleid

De VPB is er voorstander van dat de gemeente een financieel beleid voert dat de belastingdruk beperkt. De samenwerking met andere gemeenten moet door schaalvergroting en ambtelijke innovatie kostenvoordelen opleveren. Dit is nodig om de belastingdruk op het huidige niveau te houden en tevens de kennis en kwaliteit van de ambtelijke organisatie te vergroten.

Reserves

We vinden het niet nodig dat de gemeente hoge reserves aanhoudt. Dit zou te veel beperkingen opleggen bij noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen en kan leiden tot een belastingverhoging terwijl het geld gewoon voorhanden is.


    Meer Standpunten