Veilig en vertrouwd in eigen dorp

Orde en handhaving

Ons mooie Baarle-Nassau moet een veilige plek zijn voor alle inwoners. Ondermijning is slecht voor het vertrouwen in de rechtsstaat. Wij kiezen voor strenge naleving en handhaving van de wet, in het bijzonder waar het om drugs-en milieudelicten gaat. Dat betekent inzet van fiscale, financiële en bestuursrechtelijke instrumenten, maar zeker ook ogen en oren in de gemeenschap. Daar hebben we een benaderbare wijkagent voor nodig en een actieve BOA, zodat ook kleine ergernissen na melding snel worden aangepakt.

We willen dat de wijkagent en BOA nauwe contacten onderhoudt met het sociaal team en het dorpsteam voor wat vaak een multidisciplinaire aanpak vereist, bijvoorbeeld bij problemen van mensen met verward gedrag.
In ons unieke enclave dorp met de verschillende wetten van Nederland en België is handhaving ingewikkeld. Daarom moeten we als het om criminaliteit gaat beter samenwerken met Baarle-Hertog. Dit bereiken we door bestuurlijk overleg, afstemming bij twijfel over rechtspraak en te streven naar het delen van informatie en bevoegdheden tussen de Nederlandse en Belgische politie.

Verkeer

  • De VPB wil dat de gemeente actiever wordt in de uitvoering van snelheidsbeperkende maatregelen uit het mobiliteitsplan en dat knelpunten snel worden aangepakt. Verkeersoverlast kan en moet worden verminderd. Het wegennet moet op diverse plaatsen worden vernieuwd en het is tijd voor groot onderhoud. Dit geldt niet alleen voor Baarle-Nassau, maar ook voor Ulicoten en Castelré. Onderhoud biedt daarnaast een natuurlijk moment voor snelheidsbeperkende aanpassingen.
  • De inwoners van Castelré hebben veel last van sluipverkeer vanuit Hoogstraten. Dit verkeer moet gereguleerd worden, bijvoorbeeld door toegangsbeperkende maatregelen en veilige zones voor fietsers. Castelré mag niet gezien worden als randweg van Hoogstraten. Deze maatregelen moeten worden genomen in overleg met de inwoners van Castelré, de buurtraad en de Belgische gemeente Hoogstraten.
  • In Ulicoten is de snelheid in de Dorpsstraat al lange tijd onderwerp van gesprek. Snelheidsbeperkende maatregelen van met name doorgaand verkeer, moeten daar worden genomen in overleg met de inwoners en dorpsraad. Ze moeten voldoende robuust zijn zodat ze niet gesaboteerd kunnen worden.
  • In Baarle-Nassau zijn al meerdere reconstructies gaande of gepland. Wij willen dat bij al deze plannen duidelijk aandacht is voor meer groen, dat grote bomen waar mogelijk worden behouden en dat nadrukkelijker rekening wordt gehouden met voetgangers en fietsers. Er moet specifiek aandacht zijn voor toegankelijkheid voor mensen die een rollator, invalidenwagen of scootmobiel gebruiken.
  • Reconstructies moeten altijd met inspraak van omwonenden worden vormgegeven. Daarnaast moet bij een straat die een algemene functie heeft in doorstroming of ontsluiting, ook altijd de mogelijkheid worden geboden voor de inbreng van overige inwoners en andere belanghebbenden.
  • De bebouwde kom moet een veilig gebied zijn, in het bijzonder voor kinderen. De auto is te gast. Wij zetten ons daarom in voor een maximumsnelheid van 30 km/uur in de gehele bebouwde kom. Dus ook op de plaatsen waar het mobiliteitsplan dat nog niet heeft voorzien. Waar geen reconstructie gepland staat, willen we aanpassingen doen zoals drempels of andere snelheid vertragende maatregelen in combinatie met voldoende toezicht op de maximale snelheid.
  • Met de komst van de randweg is er veel minder vrachtverkeer in het centrum. Toch blijft groot landbouwverkeer zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties, zowel als gevolg van de grootte van de landbouwvoertuigen als de snelheid waarmee ze door de dorpskern rijden. Daarom wil de VPB in gesprek met bedrijven. Als mogelijke oplossingen zien wij: de maximumsnelheid handhaven, adviesroutes voor landbouwverkeer en een actieve lobby (samen met andere gemeenten met een randweg) bij de provincie voor toestemming om groter landbouwverkeer (met een kenteken) over de randweg te laten rijden. Samen staan we sterk, juist mét andere gemeenten.

Hulpdiensten

Een brand houdt niet op bij de grens. Omdat onze gezamenlijke brandweer zowel opereert in een gebied wat onder onze (Nederlandse) veiligheidsregio valt en in een gebied wat onder de aangrenzende Belgische veiligheidszone valt, blijft goede samenwerking heel hard nodig. Gelukkig zijn daarin stappen gezet en die juichen we toe. We waken ervoor dat de samenwerking met de verschillende partners op orde blijft.
Ook een ramp houdt niet op bij de grens. Daarom maken wij ons hard voor een gecombineerde coördinatie bij rampenbestrijding en een gezamenlijke veiligheidsrisico kaart voor de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.

Vanwege de lange aanrijtijd van de ambulance vinden wij het Basic Life Support (BLS) van de brandweer en het AED-netwerk heel belangrijk. Deze moeten goed onderhouden en waar nodig vernieuwd of uitgebreid worden.

Vuurwerk

De vuurwerkoverlast in ons dorp neemt steeds meer toe. Wij zijn voor een vuurwerkverbod voor particulieren. In plaats van individueel vuurwerk willen wij  een nieuwjaarsevenement, georganiseerd in samenwerking met onze verenigingen en ondernemers.

Ook zijn wij bezorgd over de grote hoeveelheid vuurwerk die aangeleverd en opgeslagen wordt in Baarle, die verhandeld mag worden in het Belgisch deel van ons dorp. Dit geeft een grensoverschrijdend veiligheidsrisico en zorgt voor enorm veel overlast en irritatie bij inwoners van zowel Baarle-Nassau als Baarle-Hertog. Daarom willen wij in overleg met Baarle-Hertog kijken hoe we de vuurwerkverkoop in Belgische winkels, zeker in de dorpskern, kunnen beperken, verplaatsen of beter kunnen reguleren.


    Meer Standpunten