Sport, cultuur en recreatie

De komende raadsperiode staan op dit vlak een aantal belangrijke thema’s op de agenda. Over de toekomst van het Cultureel Centrum Baarle moet een knoop worden doorgehakt. Er moet een besluit worden genomen over een hockeyveld en de VPB wil meer kunst in de openbare ruimte. Het zijn zaken die bij uitstek geschikt zijn om burgers bij te betrekken. De VPB blijft zich sterk maken voor optimale sportmogelijkheden voor alle inwoners, vooral voor de jeugd.

Subsidiebeleid

De VPB vindt dat er een nieuw subsidiebeleid vastgesteld moet worden aan het begin van de nieuwe raadsperiode. In het nieuwe beleid moet de maatschappelijke meerwaarde van club, vereniging of andere subsidieaanvrager het primaire uitgangspunt zijn voor het verkrijgen van financiële steun.

Jong en oud

In onze gemeente moeten jongeren zich veelzijdig kunnen ontplooien. Het beleid moet er daarom op gericht zijn jongeren kansen te geven en hen te activeren. Daarvoor moeten er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn. De maatschappij vraagt ouderen om steeds langer zelfstandig te blijven. We vinden het daarom belangrijk dat de voorzieningen in onze gemeente ouderen faciliteren en ondersteunen en hen in staat stellen om een actief, gezond en sociaal leven te leiden.

Kunst in de openbare ruimte

De VPB vindt het belangrijk dat Baarle in de toekomst een fijne plek blijft om te wonen en kinderen te laten opgroeien. Verfraaiing van de openbare ruimte door het plaatsen van kunstwerken hoort daar wat ons betreft bij. De initiatieven die we hiertoe in de afgelopen raadsperiode hebben genomen, willen we doorzetten.

Cultureel Centrum Baarle

De VPB vindt het belangrijk dat er een centrale ontmoetingsplek is, een plek waar de inwoners zich op cultureel en maatschappelijk vlak kunnen ontplooien. Kortom, een kloppend hart van de Baarlese gemeenschap. Bij ver(nieuw)bouw van het Cultureel Centrum zijn voor ons de realisatie van goede, multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor de verenigingen en voor de activiteiten die er plaatsvinden leidend. Indien besloten wordt tot nieuwbouw, pleit de VPB voor de realisatie van een nieuw evenemententerrein bij het nieuwe Cultureel Centrum.

Sport en bewegen

De VPB vindt bewegen en sporten erg belangrijk, omdat dat bijdraagt aan de gezondheid en het welbevinden van onze bewoners, en kansen biedt om elkaar te ontmoeten. Sport verbroedert en kan een verbindende schakel zijn. Wij willen sportactiviteiten stimuleren, onder meer door het in blijven zetten van buurtsportcoaches, mits dat past binnen een redelijk budget.

Sportvoorzieningen

In Baarle-Nassau en in de kern Ulicoten is een uitgebreid aanbod aan accommodaties voor de verenigingen. Doordat elke vereniging haar eigen accommodatie heeft die op de eigen sport afgestemd is en er geen overkoepelende organisatie is die samenwerking bevordert, zijn er helaas ook knelpunten. Wanneer aan de gemeente gevraagd wordt om grote investeringen te plegen voor sportaccommodaties en voorzieningen, bepleiten we minder vrijblijvendheid bij het overleg tussen de diverse clubs. Samenwerking is bedoeld om te zorgen dat gemeenschapsgelden zo efficiënt mogelijk worden benut en dat zoveel mogelijk inwoners er profijt van kunnen hebben. Wij willen een sportaccommodatiebeleid waarbij de gemeente de regie neemt, met multifunctioneel gebruik van velden en gebouwen. Dat geldt ook voor de wens van Hockey Club Baarle om een hockeyveld te realiseren. De VPB staat daarbij open voor suggesties.

Cultuurhistorie

De VPB moedigt bewoners, verenigingen en organisaties aan om met ideeën en voorstellen te komen om het unieke karakter van onze enclavegemeente, de omringende dorpen en buurtschappen en ook het karakteristieke omringende landschap met de vele zandwegen te behouden en zo mogelijk te versterken.

Natuur en verblijfsrecreatie

Voor de VPB is het van groot belang dat de toeristische en recreatieve kwaliteiten van het buitengebied op een duurzame wijze worden vergroot en benut. In het buitengebied gaat het dan om kleinschalige initiatieven en extensieve recreatie. Onder strikte voorwaarden willen we hier en daar horeca in het buitengebied toelaten. De VPB staat positief tegenover opwaardering van de bestaande vakantieparken als het gaat om kleinschalige verblijfsrecreatie, maar ziet geen ruimte voor nieuwe verblijfsrecreatie.

Centrum

Het Baarlese centrumgebied moet aantrekkelijker worden. De VPB vindt dat de plannen hiervoor gereed moeten zijn voordat de randweg gereed is, zodat aansluitend gestart kan worden met de uitvoering. Naast ondernemers moeten ook de burgers actief meegenomen worden in de totstandkoming van die plannen. De VPB pleit voor een breed gedragen centrumvisie, waarbij het ontwerp van nieuwbouw bij voorkeur aansluit bij het toeristische karakter van het dorp en de verwachtingen van toeristen. We nemen maatregelen om verloedering door langdurige leegstand en achterstallig onderhoud tegen te gaan en zoeken hiervoor nadrukkelijk de samenwerking met Baarle Hertog.

Evenementen

We vinden het Sint-Annaplein een geschikte locatie voor kleinschalige evenementen. Wanneer een activiteit op de Loswal plaatsvindt, zal er ook voor alternatieve parkeergelegenheid gezorgd moeten worden, met duidelijke bewegwijzering. We vinden dat evenementen een meerwaarde voor het dorp moeten hebben; niet een zoveelste ”jaarmarkt”, maar eens een theaterfestival bijvoorbeeld.

Bels Lijntje

Het Bels Lijntje is zowel als recreatieve fietsroute en als landschappelijke en ecologische corridor een groot succes. Dit moet gekoesterd worden en waar mogelijk door de gemeente aantrekkelijker en veiliger gemaakt worden. Het beheersplan wat door Brabants Landschap opgesteld is, moet uitgevoerd worden. Op geschikte plaatsen kan de gemeente laadpunten voor elektrische fietsen plaatsen.


    Meer Standpunten