Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing

De VPB wil graag de samenwerking tussen de inwoners, de gemeente en instellingen bevorderen om de dorpsontwikkeling en vitaliteit van onze gemeente en die van de buurgemeenten op peil te houden.

Openbare Ruimte

Er is een goede start gemaakt met de nieuwe omgevingsvisie en woonvisie. Nu moet het Masterplan Centrum uitgevoerd gaan worden. In nauwe afstemming met het Verkeerscirculatieplan (VCP) moet de herinrichting van het centrum zorgen voor een vriendelijk, toegankelijk en prettig centrum voor alle burgers en toeristen. Wat de VPB betreft is daarin veel ruimte voor fietsers en voetgangers voorzien.
Een centrum waar de automobilist mag komen, maar wel te gast is. De VPB vindt het belangrijk dat straten, trottoirs, plantsoenen et cetera goed onderhouden zijn, ook vanuit veiligheidsoverwegingen en het tegengaan van verpaupering. We willen dat de gemeente meer aandacht besteed aan het voorkomen van de overlast van zwerfvuil.

Openbaar groen

De VPB is blij met de nieuwe groenvisie, maar we zijn er nog niet! Bij de (her)inrichting is ruimte voor burgers tot inspraak en betrokkenheid van groot belang. Verder vinden we dat de gemeente bomenkap kritisch moet beoordelen aan de voorzijde (noodzaak?) en vervolgens actiever moet handhaven op de herplantplicht na de kap. In het centrum moet er meer aandacht komen voor ecologie binnen ons groen, inclusief ruimte voor wateropvang die nodig is vanwege klimaatverandering.

Ecologisch berm- en akkerbeheer

De VPB is voorstander van een ecologisch verantwoord beheer van wegbermen en sloten, zodat bijen, insecten, vlinders en akker- en weidevogels in onze gemeente beter gedijen. De VPB wil ook meer duurzaam akkerbeheer, bijvoorbeeld door het aanleggen van ecologische akkerranden zodat de natuurlijke biodiversiteit nieuwe kansen krijgt, of door het natuurlijk laten begrazen van akkers.

Woningmarkt

Om scheefgroei op de woningmarkt te voorkomen wil de VPB een betere afstemming tussen gemeente en projectontwikkelaars en hen aanzetten tot een actievere bijdrage aan meer gedifferentieerde woningbouw. We willen productieafspraken maken met woningbouwcorporaties zodat ze meer betaalbare, duurzame sociale huurwoningen realiseren, die bovendien levensloopbestendig zijn.

Gronduitgiften

De gemeente moet een actiever beleid voeren ten aanzien van grondpolitiek. Daarbij past verantwoorde aankoop van grondposities om meer invloed te hebben op de doelgroepen waarvoor ontwikkeld wordt. De uitgifte moet gebaseerd zijn op een evenwichtig (doelgroepen)beleid. De VPB vindt dat er in het duurdere segment voldoende grote bouwkavels beschikbaar zijn. Naast sociale woningbouw zien we ruimte voor kleinere (innovatieve) betaalbare zelfbouwlocaties. Nieuwe grondposities worden niet meer standaard aangesloten op het gasnetwerk. De VPB wil korting op de grondprijs geven voor diegenen die duurzame en energieneutrale woningen bouwen.

Innovatieve samenwerkingsinitiatieven

De VPB is een voorstander van bouwprojecten in eigen beheer zoals Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). De VPB staat open voor innovatieve initiatieven op dit vlak, bijvoorbeeld voor ouderen of mensen met een hulpvraag die zich verenigen in geclusterd wonen of een gezamenlijke bouwopgave willen realiseren.

Landschap

Het buitengebied is een van de kernkwaliteiten van de gemeente Baarle-Nassau. De VPB zet zich in voor het verbeteren van het landschap. Wij pleiten voor het voortzetten en verder uitbreiden van de huidige initiatieven waarin geïnteresseerde burgers, maatschappelijke groeperingen en ambtenaren gezamenlijk plannen ontwikkelen ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit. Omdat een groot deel van ons landschap agrarisch is, zal de gemeente moeten inzetten op meer agrarisch natuurbeheer. De VPB wil middelen vrijmaken om te investeren in het realiseren van de ontbrekende Ecologische Verbindingszones (EVZ), om te voldoen aan onze bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland (Ecologische Hoofdstructuur). De gereserveerde € 75.000,- voor een landschapsverbeterplan moet de komende periode gebruikt worden voor de aanleg van deze Ecologische Verbindingszones.

Bestemmingsplan buitengebied

Er is een aanvang gemaakt met het opstellen van een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied met bredere reikwijdte. Voor de VPB is duurzaamheid hierin een absolute voorwaarde. Zowel ten aanzien van de bestaande bebouwing, het herbestemmen van vrijkomende agrarische bebouwing, als in de ontwikkeling en ongewenste uitbreiding van de actieve agrarische sector. De VPB is een voorstander van verduurzaming van de agrarische sector. Deze moet een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie, maar vooral de gevolgen beperken van hun bedrijfsvoering als het gaat om volksgezondheid, uitstoot van fijnstof, ammoniak, stikstof en stankoverlast. De balans tussen economie en ecologie in het buitengebied moet hersteld worden. De gemeente moet meer overleggen en afstemmen met buurgemeenten, ook over de grens, ten aanzien van duurzaamheid en de agrarische en landschappelijke ontwikkelingen in het buitengebied.

Bestemmingsplannen en bouwen in het centrum

De gemeente moet de voorlichting aan de voorzijde van bouw en (her)ontwikkelprojecten verbeteren en transparanter maken. Er moet vanuit het college en ambtelijk apparaat meer gedaan worden aan reëel verwachtingsmanagement. Een positief principebesluit van het college is geen garantie voor het verkrijgen van goedkeuring op de bestemmingsplanwijziging na uitwerking. De VPB wil dat de gemeente de omgevingsdialogen en hun kwaliteit beter gaat bewaken en (laten)vastleggen.


    Meer Standpunten