Unaniem aanvaarde VPB-motie

Posted by Beheerder |16 jul 17 |

Betreffende: Begroting ABG 2018

De gemeenteraad van Baarle-Nassau in vergadering bijeen op woensdag 12 juli 2017;

Overwegende dat:

– De zienswijze van Baarle-Nassau bij de kaders van de begroting ABG 2018, betreffende de bezuiniging van € 370.000 niet structureel te laten vervallen, door het ABG bestuur niet is overgenomen;

– Verwacht mag worden dat de aanloopperikelen van de ABG organisatie van voorbijgaande aard zijn en de ABG organisatie daarna efficiënt en doelmatig zal functioneren;

– De kosten van de ABG de draagkracht van de deelnemende gemeentes niet te boven mag gaan;

Is van mening dat:

– Het budget van de ABG organisatie niet hoger hoeft te zijn dan noodzakelijk om de gemeentes professioneel te ondersteunen en de dienstverlening op peil te houden en te verbeteren. Zodra de ABG organisatie op orde is dient daarom opnieuw bezien te worden of een structurele bezuiniging mogelijk is.

– De kosten per gemeente niet hoger zouden mogen zijn dan de kosten van een eigen ambtelijke organisatie en het totale ABG budget niet hoger dan dat van een ambtelijke organisatie van een gemeente met de omvang van onze drie gemeentes samen.

Draagt het college op:

– In het bestuur van ABG in te brengen dat Baarle-Nassau het niet vanzelfsprekend vindt dat het ABG budget structureel verruimd wordt en dat in de toekomst bezuinigingsmogelijkheden moeten worden onderzocht en benut;

– In het bestuur van ABG in te brengen dat Baarle-Nassau de kosten van de ABG organisatie in totaal en per gemeente gebenchmarkt wil zien ten opzichte van gelijksoortige gemeentes resp. gemeentes met overeenkomstige omvang.

En gaat over tot de orde van de vergadering,

De fracties