Begroting 2007

Posted by Ad Severijns |05 nov 06 |

Hier een korte reactie van de VPB op de gemeentebegroting 2007:

De ambitieuze begroting voor 2007 is een goede vertaling van het collegeprogramma. Hij geeft goed weer aan welke belangrijke zaken volgend jaar en de komende jaren gewerkt zal worden. We gaan de plannen die in de afgelopen jaren gemaakt zijn uitvoeren en ook geven we veel aandacht aan “mensgerichte” zaken.
De begroting sluit met een positief saldo, zonder nieuwe belastingverhogingen. De tarieven voor bouwleges blijven gelijk, wel wordt de grondslag geïndexeerd. Die tarieven mogen van ons niet verder stijgen.

In haar reactie op de begroting gaat de Vooruitstrevende Partij Baarle in op een aantal onderwerpen. We noemen hier enkele belangrijke zaken:
• Bij de geplande investeringen willen we onder andere een goed uitgewerkt plan voor de multifunctionele sportaccommodatie en meer duidelijkheid over de kostenverdeling van de omleggingroute.
• Samenwerken met Baarle-Hertog en andere gemeentes is noodzakelijk. Het overzicht in de begroting is te summier. Wij willen in één overzicht kunnen zien wat we samen met andere gemeentes doen en daarbij moet ook duidelijk zijn wat het doel is en hoeveel geld ermee gemoeid is.
• Het evenementenbeleid moet verder uitgewerkt worden. Bij de vergunningen voor feesten, evenementen en dergelijke willen we een duidelijk onderscheid naar schaalgrootte. Betreft het een kleinschalig feestje, dan is het niet nodig om een vergunning aan te vragen, dus ook geen leges. Bij een commercieel evenement is wel een vergunning nodig.
• Meer aandacht voor lokaal onderwijsbeleid. Al in 2007 een nota Lokaal Onderwijsbeleid opstellen en geen korting op de uitgaven voor schoolbegeleiding, tenzij uit die nota blijkt dat het geen nadelige gevolgen heeft voor onze leerlingen.
• Het beeldplan voor Kunst in de openbare ruimte willen we uit laten werken door een –opnieuw op te richten- werkgroep bestaande uit deskundige inwoners van Baarle-Nassau en Hertog.
• Bij SOB wordt binnenkort een nieuwe ruimte voor de muziekacademie gebouwd. Wij staan erop dat er goede afspraken gemaakt worden over het multifunctionele gebruik van dit gebouw.
• Een sociale invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). We willen een actief, sociaal, duurzaam armoedebeleid en we willen de regelingen helder en duidelijk blijven uitleggen aan onze inwoners.
• Waar de gemeente invloed heeft op de woningbouw, moeten betaalbare huizen komen, naar behoefte van onze eigen inwoners.
• De trottoirs dienen beter onderhouden te worden ten behoeve van mensen die minder goed ter been zijn.
• Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet snel afgewerkt worden.

Ook moet de opzet van de begroting verbeterd worden om de gemeenteraad beter in staat te stellen keuzes te maken. Het rapport van de rekenkamercommissie geeft dat ook duidelijk aan. Wij stellen voor om de werkwijze van de raad te veranderen, zodat het grote aantal onderwerpen beter over het jaar gespreid worden.

Ad Severijns