Woningbouw in Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |18 feb 10 |

VPB kiest voor starters en huurwoningen

De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) kiest in haar verkiezingsprogramma nadrukkelijk voor een evenwichtig woningbouwbeleid waarbij alleenstaanden, starters en ouderen extra aandacht krijgen. VPB wil de samenwerking met de regionale woningbouwverenigingen weer nieuw leven inblazen.
Aantal inwoners zal afnemen

Recent heeft de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland haar studie ‘Sociaal-economisch profiel van Baarle-Nassau’ gepubliceerd. Hierin staat veel nuttige informatie over de kerncijfers en de vitaliteit en groeikracht van onze gemeente. Ook wordt een vergelijking gemaakt met andere gemeentes in Brabant en met landelijke trends. Zo lees je dat de bevolkingsgroei in Baarle tot stilstand is gekomen en dat in de komende jaren een forse krimp wordt verwacht. Verder telt Baarle relatief weinig jongeren en jongvolwassenen en relatief veel 55-plussers en 65-plussers. De prognose is dat het percentage jongeren en de groep van 25-55 jaar bij ons nog verder zal afnemen en dat de groep 65-plussers van 19% stijgt naar 31% in 2025.

Ontgroening en vergrijzing

Deze ontgroening en vergrijzing zal de komende jaren van grote invloed zijn op onze lokale arbeidsmarkt, woningmarkt en voorzieningenniveau. De woningmarkt zal ook sterk beïnvloed worden door een toename van het aantal eenpersoonshuishoudens.
De woningvoorraad

Ten aanzien van de woningmarkt in Baarle vermeldt de studie verder dat de groei van de woningvoorraad bij ons enigszins achterblijft ten opzichte van de West-Brabantse en Nederlandse trend. Daarbij kent Baarle relatief veel koopwoningen (72%) – vooral in de duurdere klasse – en dus ook relatief weinig huurwoningen (28%). Landelijk is de verhouding koop/huur 57% om 43%. Ook zijn de huurwoningen in Baarle vooral in particuliere handen en blijft het aandeel van de woningbouwverenigingen (de zogenaamde ‘sociale huur’) achter.
Vitaal blijven

VPB wil met haar programma voor de komende jaren rekening houden met genoemde ontwikkelingen. Om het vertrek van de jonge- en de middengeneratie tegen te gaan moeten we ervoor zorgen dat Baarle haar onderwijsvoorzieningen koestert, de voor- en naschoolse opvang goed regelt, de sociaal-culturele voorzieningen uitbreidt en investeert in werkgelegenheid en woonmogelijkheden. Maar ook moeten we de ogen niet sluiten voor de realiteit en zorgen dat het voorzieningenniveau en de woningvoorraad zowel bij huur- als koopwoningen optimaal aansluit bij de veranderende bevolkingsopbouw en de nieuwe levensstijlbehoeftes.
Bouwen voor iedereen

In Baarle wordt jaarlijks een bouwprogramma vastgesteld op basis van de Woonvisie. Belangrijk daarbij is actueel overzicht van de behoeftes onder de bevolking. VPB steunt de vraag om meer huizen en bouwpercelen voor starters en gezinnen, waarbij we meer gebruik kunnen maken van de speciale financieringsmogelijkheden via de woningcorporaties. En indien koopwoningen buiten bereik liggen, dan zullen we moeten zorgen voor geschikte huurwoningen. Uiteraard geldt dit ook voor de doelgroepen als alleenstaanden, jongeren en ouderen.

VPB wil sociaal bouwen:
1. Sociale huurwoningen voor jongeren, jonge gezinnen en alleenstaanden.
2. Meer huizen en bouwpercelen voor starters.
3. Soepele financieringsmogelijkheden voor starters.
4. Een toewijzingssysteem voor bouwgrond en een op maat gesneden grondprijsbeleid.
5. Nieuwbouw van 55-plus appartementen (huur & koop).
6. Bouwen in de dorpskernen, nabij voorzieningen.

Een passend toewijzingssysteem voor de bouwgrond van koopwoningen is hierbij onmisbaar, evenals een op maat gesneden grondprijsbeleid. De gemeente dient het bouwen in de bebouwde kom te bevorderen door de beschikbare locaties (inbreiding) naar de markt te brengen. De gemeenteraad zal hier een volgorde in aan moeten brengen.
Doorstroming

Door geschikte woonruimte voor doelgroepen zoals ouderen en alleenstaanden te bouwen, komen er ook weer woningen voor starters en jonge gezinnen vrij: de broodnodige doorstroming. Ook moeten we de regionale woningbouwverenigingen meer naar ons toe halen om mee te helpen met de bouw van sociale huurwoningen en aangepaste (laagdrempelige) koopregelingen voor starterswoningen en 55-plus appartementen. Levensloopbestendig en duurzame bouw zijn daarbij uiteraard de belangrijke thema’s voor de nieuwbouw.
Standpunt VPB

In het programma van VPB tref je geen sympathie voor de ontwikkeling van een golfbaanresort in het Baarlees buitengebied met daarbij 27 kapitale landhuizen van 1500 m3 inhoud per stuk. De VPB gaat voor een leefbare toekomst voor ons allemaal en wil tijdig de woningvoorraad en voorzieningen richten op de toekomstige ontwikkelingen. Er valt nog genoeg te doen voor de huidige en toekomstige generaties in ons fraaie Baarle. Kijk op onze website www.vp-baarle.nl voor ons gehele programma en kies Lijst 3.