Windmolens Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |23 apr 21 |

Beantwoording art 38RvO schriftelijke vragen d.d. 21-4-2021 van de VPB:

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op woensdag 21 april 2021 ontvingen wij een aantal schriftelijke vragen van de fractie VPB inzake windmolens Baarle Nassau. Hierbij sturen wij u een 5-tal antwoorden. Vraag 6 zal later worden beantwoord.

1) Klopt het artikel in BN de Stem dat er reeds overeenkomsten zijn met grondeigenaren in het gebied tussen Alphen en Baarle-Nassau betreffende het plaatsen en exploiteren van windmolens door partij Greentrust?

Antwoord: Het is mogelijk dat derden onderling (bijvoorbeeld Greentrust met een grondeigenaar) overeenkomsten sluiten of hebben gesloten in dat gebied. Ondernemers speculeren daarmee en nemen dan bewust een groot risico. De gemeente is daar geen partij in.

2) Is de gemeente actief betrokken en/of op de hoogte van deze ontwikkelingen die de partij Greentrust in dit gebied aan het voorzien is? E.e.a. zoals gesuggereerd in het krantenartikel? Vanaf welk exact moment is de gemeente/college hiervan op de hoogte? En waarom is dit dan niet gedeeld met de gemeenteraad?

Antwoord: Het is ons bekend dat Greentrust geïnteresseerd is. Er zijn initiatiefnemers, commerciële partijen – zoals in heel Nederland overigens – die al langer geïnteresseerd zijn om windmolens te plaatsen en ons in toenemende mate benaderen, acquireren, die wij te woord staan. Zo ook Greentrust. Dat is ook door wethouder Sommen in het vragenuur van de raadsvergadering van 24 februari 2021 aan u verteld. Wij antwoorden deze initiatiefnemers steevast dat wij over dit onderwerp eerst een door de gemeenteraad vastgestelde beleidslijn (handreiking / afwegingskader) willen hebben, alvorens wij met partijen inhoudelijk overleggen en hun vragen hierover kunnen beantwoorden. Van ‘toestemming verlenen’ is al helemaal geen sprake. Precies de reden waarom wij hen verzoeken nu nog geen principe aanvragen in te dienen. Dat is – zonder een van kracht zijnde beleidslijn – ook zinloos. Het is daarom van belang eerst deze handreiking op te gaan stellen.

3) De wethouder heeft meermaals verteld in commissie en raad dat de plaatjes over de Kwaalburgse heide indicatief waren en dat alle 7 zoekgebieden nog nauwkeurig onderzocht zouden worden. Klopt dit wel? Dit is juist. Heeft de wethouder bewust informatie over Greentrust ontwikkelingen weg gehouden bij de gemeenteraad en commissie zoals het artikel in BN DeStem suggereert door de reactie van Greentrust?

Antwoord: Nee. Op 24 februari bent u immers ook geïnformeerd dat initiatiefnemers geïnteresseerd zijn.

4) kan het college ons alle informatie, documentatie, gespreksverslagen, interne memo’s en correspondentie die met Greentrust de afgelopen maanden/jaren is gevoerd doen toekomen in 1 dossier? Dit betreft dan alle informatie die grondgebied van Baarle-Nassau op welke locatie dan ook aangaat/beïnvloedt.

Antwoord: Er is geen dossier opgebouwd of documentatie aanwezig. Er is ook geen formeel verzoek ingediend. In het afgelopen halfjaar heeft enkel telefonisch contact plaatsgevonden en heeft Greentrust zijn ideeën toegelicht (ambtelijk, via Teams). Hier is verder geen opvolging aan gegeven.

5) Beseft het college dat het achterhouden van dit soort informatie voor de raad en burgers ongehoord is?. En nog erger, dat deze het zeer fragiele draagvlak ondermijnen van een zorgvuldige energietransitie die passend moet zijn voor onze gemeente en juist in afstemming met ecologie, cultuur-historie, natuur, inwoners en afstand tot (burger)woningen en risico’s voor gezondheid?

Antwoord: Als dit het geval zou zijn geweest, delen wij uw opvatting. Hiervan is echter geen sprake.

6) kan de wethouder per omgaande een nieuw proces optekenen n.a.v. de gemeenteraad van 01 april 2021 waarin hij invulling geeft aan het amendement en de termijnen van partijen waarin gevraagd is dat een nauwkeurig en gedegen, onafhankelijk, onderzoek moet plaats vinden naar kansen, scenario’s en risico’s en alle gebieden nauwkeurig afgepeld moeten worden tot er max 1 of 2 overblijven die mogelijk, eventueel, potentieel hebben na 2030?

Antwoord: Dat gaat niet per omgaande. Wij zijn immers op dit moment het precieze proces nog aan het uitlijnen, waarbij invulling wordt gegeven aan het amendement. Dat dient nauwkeurig te gebeuren, zodat ook o.a. burgerparticipatie een juiste plek kan krijgen. Wij denken u binnen de geldende beantwoordingstermijn nog te kunnen antwoorden.

23 april 2021. Zaak Green Valley 342011