Welzijnsbeleid in de gemeenteraad op 27/2

Posted by Beheerder |16 feb 13 |

VPB nodigt haar achterban uit voor overleg op 21/2

Op woensdagavond 27 februari bespreekt de gemeenteraad van Baarle-Nassau de nota ‘De nieuwe koers: eigen kracht eerst!’ en die gaat over het beoogd integraal welzijnsbeleid 2014-2018.

Een verantwoord sociaal beleid in Baarle-Nassau is altijd een belangrijk speerpunt van de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) geweest. Niet voor niets heeft onze wethouder Jan Vermeer de portefeuille met sociale zaken en welzijn, jeugd en onderwijs, sport en cultuur. Gewijzigd rijksbeleid en ook de huidige economische omstandheden vragen om vernieuwing van het welzijns- en subsidiebeleid op gemeentelijk niveau. Voortbordurend op de invoering van de Wet maatschappelike ondersteuning (WMO) heeft de gemeente nu haar nieuwe beleid voor de jaren 2014-2018 in een voorstel beschreven. Er zijn concrete doelstellingen geformuleerd en bijbehorende middelen in kaart gebracht. Op 27 februari gaat de Raad debatteren en een besluit nemen over de toekomst van het integraal welzijnsbeleid in onze gemeente.

Ook andere welzijnszaken zijn geagendeerd op 27 februari zoals de gemeentelijke bijdrage aan de herontwikkeling van woonzorgcomplex Janshove. Ook de haalbaarheid van een nieuwe impuls voor onze Brede Scholen, Sport en Cultuur met hulp van een combinatiefunctionaris wordt besproken. En er zal worden gesproken over een voorstel voor de vaststelling van de nieuwe basistarieven voor huishoudelijke hulp volgens de Wmo.

Om de raadsvergadering voor te bereiden zal er op woensdagavond 13 februari eerst nog een openbare Raadsinformatieavond plaatsvinden. Mocht u deze gemist hebben, dan kunt u alle documenten ook aantreffen op de gemeentelijke website en u bent ook van harte welkom bij de bespreking hiervan op de achterbanavond van de VPB op donderdagavond 21 februari, aanvang 20 uur in het Cultureel Centrum, Pastoor de Katerstraat 5. U kunt dan met onze wethouder en onze raadsleden direct van gedachten wisselen, vragen stellen of suggesties doen. Voor meer informatie: kijk op www.vp-baarle.nl of stuur ons een mail via: info@vp-baarle.nl