Vrouw ligt 10 jaar dood in huis

Posted by Beheerder |01 dec 13 |

Vrouw ligt 10 jaar dood in huis

Dit mag in Baarle nooit gebeuren!

Wij hebben het allemaal gelezen of gehoord. Verschrikkelijk, niet? In Baarle Nassau zal de vergrijzing ook verder doorzetten en beleid voor ouderen blijft daarom zeer belangrijk. Het voorkomen van eenzaamheid onder kwetsbare ouderen hoort  hierbij een aandachtspunt te zijn.

zorgeen

Ouderen willen vaak zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dat is ook wat VPB belangrijk vindt, uitgaan van de eigen kracht van mensen. Met hulp van familie en buren kunnen ouderen langer buiten zorginstellingen blijven.Echter, zoals in Rotterdam, is vereenzaming een van de situaties, waardoor ouderen kwetsbaar worden. Vereenzaming ontstaat door vele oorzaken, maar is niet altijd duidelijk waarneembaar. Daarom vindt de VPB, dat er een systeem moet worden ontwikkeld, dat begint bij het herkennen van vereenzaamden en eindigt bij een dorpskern en/of wijkgerichte aanpak van die eenzaamheid.

Concreet wil de VPB:

  • Samenwerking stimuleren tussen ouderverenigingen onderling enerzijds en met het WMO-loket anderzijds.
  • Samen nabuurschap stimuleren.
  • Frequente wijkbezoekers (wijkagent, postbode, wijkverpleging etc.) opleiden om vereenzaamden te herkennen.
  • Sport voor ouderen stimuleren.
  • Belcirkels oprichten.

Dit alles onder ons motto Alleen maar niet Eenzaam.