Vragen over de samenwerking met Baarle-Hertog

Posted by Beheerder |12 mei 20 |

Geacht College,

Als VPB zien we het afgelopen anderhalf jaar de samenwerking en relatie met Baarle-Hertog aanzienlijk verminderen. E.e.a. wordt erg duidelijk in de aanpak van de Corona crisis.
Uiteraard hebben beide dorpen te maken met wetgeving en regels vanuit het eigen land. Ook zijn diverse bevoegdheden op dit moment simpelweg niet meer in handen van onze zelfstandige dorpen maar weggelegd bij hogere overheden. Dat begrijpen wij.

Wat ons echter wel verbaasd is het lokaal handelen, besluiten en vooral de communicatie die wordt toegepast en de druk die, vanwege de bijzondere grenssituatie, op de burgers wordt gelegd. Of dat nu gaat over toegang tot de milieustraat voor onze burgers, de kledingbakken die niet geleegd worden, de moeite met grensoverschrijdende visite, de horeca die straks open mag op Nederlands grondgebied, sporten bij clubs uit Baarle of de ondernemers, die zich onder druk gezet voelen door de enclave situatie aan beide zijden van de grens.

Waar Baarle zich in het verleden kenmerkte, door het creatief omgaan met de verschillen en er de wil was om die verschillen juist positief te gebruiken en daar zijn uniekheid en het brutale randje van “smokkelgat” aan dankte, lijkt het nu een tijd waarin de verschillen steeds verder worden benadrukt en versterkt. De verbinding om voor elkaar te staan, de samenwerking en het centraal te vechten voor de decentrale bijzondere positie, lijken weg te vloeien. En dat baart ons ernstig zorgen, ook voor de (midden)lange termijn. Ook de recente brief van burgemeester en wethouders over de gang van zaken rondom de grondaankoop voor het CCB versterkt deze constateringen.

Deze ontwikkelingen staan in schril contrast tot hetgeen wij in het coalitieakkoord mochten lezen:
“Een goede samenwerking tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is een absolute voorwaarde voor de bestuurskracht van de beide gemeenten. Wij willen de bestuurlijke samenwerking verder verstevigen en uitbouwen. Hierbij beschouwen we de gemeente Baarle-Hertog als gelijkwaardige partner, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze samenwerking is wat ons betreft zo breed mogelijk, in open overleg en onderling vertrouwen.”

Deze ontwikkelingen brengt de VPB-fractie tot de volgende vragen:

  • Hoe probeert ons college het gesprek weer op gang te krijgen met het college van Baarle-Hertog?
  • Gaat het GOB-plenair van juni gewoon door? En zo ja, kan er op de eerstvolgende GOB Plenair het omgaan met de Corona crisis op niveau van lokaal Baarle worden geëvalueerd met elkaar?
  • Wat is de reactie van Baarle-Hertog geweest op de brief van het college over de grondaankoop m.b.t. het CCB ?
  • Alle besluiten voor het CCB worden altijd in het GOB genomen. Hoe kan dit dan een besluit van enkel Hertog zijn? Wat is hieraan voorafgegaan, anders dan wij in uw brief hebben kunnen lezen?
  • Hoe gaat het vervolg voor het CCB proces er nu uitzien? Wat is het proces en eventueel alternatief van dit college?
  • De prijs en de lijn van het voorstel dat in Hertog is behandeld m.b.t. de aankoop van de gronden past uitstekend bij het eerdere raads- en GOB-besluit. Waarom wil dit college nu de gronden nog niet mee aankopen? De discussie over de verdeelsleutel en tijdslijn i.v.m. Corona en mogelijke crisis, doen niets af aan het feit dat het een geweldige grondpositie en prijs is en een mooie toekomstige locatie voor een nieuw CCB conform de besluiten van de afgelopen jaren.
  • Er wordt gesteld dat gewerkt wordt aan een bestuursakkoord. Kan de gemeenteraad bijgepraat worden, wat het voornemen is, of was, of hoe het eindbod eruit heeft gezien en wat dit zou moeten omvatten?
  • Baarle-Nassau en Hertog zijn in 2014 ontlast van de druk van herindeling om 2 redenen volgens het schrijven van beider provincies. Enerzijds de versterking van Baarle-Nassau door de ambtelijke fusie. Anderzijds door het besluit om in 2015 de GOB om te vormen naar een GOL. Nu we half 2020 leven is dit GOL (tegenwoordig BGTS) nog niet gevormd. Hoe kijkt dit college hier nu naar, gezien de ontwikkelingen van de laatste anderhalf jaar?
    De BGTS, onze verloving, van bijna 1 jaar geleden, zou eerst in 2019 geëffectueerd worden, toen werd het begin 2020. Wat is de huidige status van de vorming van de BGTS?

Wij vernemen graag uw eerste reactie in de raadsvergadering van 13 mei 2020.

Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak