Beantwoording vragen omtrent geurbeleid

Posted by Beheerder |21 jan 19 |

Beantwoording vragen omtrent geurbeleid

MEMO
Openbaar
————————————————————————————————————————————–
Aan: Gemeenteraad van de gemeente Baarle-Nassau
Van: Wethouder Van Tilborg
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen fractie VPB conform artikel 38 reglement van orde
van de raad
Datum: 15 januari 2019
Corsanr: 19int00108
————————————————————————————————————————————–
Geachte raadsleden,
Op 19 december 2018 ontvingen we bijgevoegde vragen van de fractie VPB. Deze vragen gaan over
(toekomstig) geurbeleid van onze gemeente. Met deze memo beantwoorden we deze vragen. Hierbij
worden de vragen herhaald en aansluitend van het antwoord voorzien.
1) Is er nu wel of niet een geur-gebiedsvisie zoals reeds in opdracht gegeven in december 2017?
Zo ja, wat is de status van dat document en mogen wij die ontvangen?
Antwoord vraag 1): Er is geen geur-gebiedsvisie

2) Indien er een geurbeleid zou zijn, hoe wil het college dan de gebieden die het zwaarst belast
zijn conform de QuickScan terug binnen acceptabele geurnormen brengen? Bijvoorbeeld een
geurverordening of, zoals destijds voorgesteld, door het e.e.a. vast te leggen in het nieuwe
bestemmingsplan?
Antwoord vraag 2): Er is geen geurbeleid. Op dit moment is het de bedoeling dat beleidsregels op het gebied van
geur worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Hierbij zal ook bezien
worden of er mogelijkheden zijn voor een gebiedsgerichte benadering waarbij ook aandacht
is voor overbelaste gebieden.

3) Er zijn op voornoemde QuickScan drie opmerkingen te maken die aanleiding geven om een
geactualiseerde, realistische kaart van onze gemeente te maken:
a) De geuroverlast van Belgische veehouderijen grenzend aan onze gemeente is niet
meegenomen terwijl wettelijk alle achtergrondbelasting moet worden meegeteld;
b) Vergunningen die ingetrokken zijn, zijn niet meegeteld in de QuickScan. Echter, grotere
toekomstige belastingen (zoals Klein-Bedaf) die al in procedure zijn, zijn ook niet
meegenomen, waardoor de netto belasting zeer waarschijnlijk groter is dan uit de
QuickScan blijkt;
c) Helaas is het laatste jaar duidelijk geworden dat veel combi-luchtwassers aanzienlijk
minder effectief zijn en minder geur tegenhouden dan beoogd. Daarnaast is de vraag of
deze en andere technische maatregelen altijd in werking zijn conform vergunning.
De vraag is dus: wanneer wordt het kaartje van geurbelasting op basis van deze opmerkingen
geactualiseerd, zodat een correct beeld van de huidige geurbelasting en de juiste
uitgangspunten ten grondslag kunnen liggen aan een toekomstig geurbeleid?
Antwoord vraag 3): Actualisatie van de geurbelastingssituatie staat momenteel niet op de planning. We kunnen
ons echter voorstellen dat gaande het proces voor het bestemmingsplan buitengebied een
actualisatie gewenst is.

4) De memo van voormalig Wethouder van Cranenbroek refereerde aan de afspraak van onze
gemeente met de Provincie uit de tijd van de Omgevingsdialoog in Ulicoten om tot beleid te
komen zodat knelpunten als destijds zich niet opnieuw zouden voordoen. De Provincie heeft
in 2015 ruimhartig mee gefinancierd aan het oplossen van de benoemde problematiek onder
voorwaarde van dat beleid. Onze vraag is: hoe is de provincie nu betrokken bij uw huidige
proces en is de provincie tevreden met de stappen die u hierin zet anno 2018 en richting
2019?
Antwoord vraag 4): De provincie is er van op de hoogte dat het de bedoeling is om geurbeleid op te nemen in het
nieuwe bestemmingsplan.