VPB in de coalitie. Jan Vermeer wethouder.

Posted by Beheerder |27 mrt 14 |

P E R S B E R I C H T
Baarle-Nassau, 27 maart 2014
Baarle-Nassau: CDA, VPB en Fractie Ulicoten vormen coalitie

De gemeente Baarle-Nassau krijgt een coalitie die wordt gevormd door het CDA, de Vooruitstrevende Partij Baarle en Fractie Ulicoten.

Het CDA, dat met vier zetels als grootste partij uit de verkiezingen kwam, nam het initiatief tot verkennende besprekingen met deze partijen. CDA-lijsttrekker Cees de Jong: “We spraken eerst met deze partijen afzonderlijk. Daarbij bleek dat wij het op veel punten eens waren. We zijn daarop gezamenlijk in gesprek gegaan.” Tezamen beschikken de drie coalitiepartners met acht van de dertien raadszetels over een comfortabele meerderheid.

De drie partijen waren het snel in hoofdlijnen eens over het te voeren beleid. Dat de ambtelijke samenwerking met de gemeenten Alphen-Chaam en Gilze en Rijen daarin een belangrijke plaats inneemt, mag geen verwondering wekken. Datzelfde geldt voor de samenwerking met de Belgische gemeente Baarle-Hertog. In de loop van 2015 moeten deze resulteren in een ambtelijke fusie aan Nederlandse kant en in de vorming van een Grensoverschrijdend Openbaar Lichaam (GOL) met de Belgische buurgemeente.

Voorts vinden de coalitiepartners het van belang dat Baarle-Nassau in 2015 een ‘reguliere’ burgemeester krijgt. Het benoemingsproces willen zij snel in gang zetten, want daarmee wordt onderstreept dat Baarle-Nassau zelfstandig blijft.

Ook in een ander opzicht is 2015 een belangrijk jaar. Op 1 januari krijgt de gemeente er een groot aantal taken in het sociale domein bij. De coalitiepartners hechten aan een goed sociaal beleid. Zij willen met de ambtelijke samenwerking en door gezamenlijke inkoop efficiënter werken en noodzakelijke besparingen realiseren. Jan Vermeer (VPB): “De overheid denkt dat het goedkoper is als de gemeente deze taken uitvoert. Het is nog maar de vraag of de middelen die zij daarvoor beschikbaar stelt voldoende zullen zijn voor de kwaliteit die wij willen leveren. We moeten de uitgaven daarom scherp in de gaten houden.”

De coalitiepartners zijn het in hoofdlijnen eens geworden over een aantal zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening: de inrichting van het buitengebied, de mogelijkheden voor agrarisch ondernemen, natuur en milieu, recreëren en wonen. De verplaatsing van agrarische bedrijven uit de kom van Ulicoten wordt daarbij als hoogst urgent aangemerkt. Jos Rijvers (Fractie Ulicoten): “De betreffende ondernemers en hun gezinnen hebben al té vaak zware teleurstellingen te verwerken gekregen. De verplaatsing moet op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd. Dat is niet alleen in het belang van deze familiebedrijven, maar het komt ook de leefbaarheid van Ulicoten ten goede.”

Jan van Cranenbroek (CDA) zal samen met de huidige wethouders Peter Antonis (Fractie Ulicoten) en Jan Vermeer (VPB) deel gaan uitmaken van het college van B&W.