VPB amandement uit de raadsvergadering van 19 februari 2020

Posted by Beheerder |11 mrt 20 |

Amendement voorbereid door de VPB en unaniem aangenomen

Raadsvergadering: 19 februari 2020
Agendapunt: 11
Onderwerp: Implementatie Omgevingswet

De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in vergadering bijeen op woensdag 19 februari 2020

Overwegende dat:
– de invoering van de Omgevingswet aanstaande is;
– de invoering van de omgevingswet een majeure operatie zal zijn, die voor de drie ABGgemeenten nagenoeg identiek zal moeten worden opgepakt;
– de raad van Baarle-Nassau in deze samenwerking een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Constaterende dat:
– de omgevingswet (naar het zich laat aanzien) na behandeling in de Eerste Kamer ingevoerd zal gaan worden in 2021;
– de invoering van de Omgevingswet bij uitstek een zaak is, die door de drie ABG-gemeenten gezamenlijk kan worden opgepakt;
– de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de implementatiestrategie Omgevingswet met de naam “Aan de slag met de omgevingswet in
de ABG-gemeenten”;

– de raad wordt gevraagd te besluiten over een ABG-brede werkgroep omgevingswet.

Is van mening dat:
– de werkgroep zelf in de 1ste bijeenkomst duidelijk moet krijgen wat hun rol precies is;
– de werkgroep in de 1ste vergadering zelf moet bepalen welk mandaat zij vraagt;
– de werkgroep de uitkomsten van deze bespreking terug zal moeten leggen in de drie ABG-raden (afzonderlijk in Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en
Gilze en Rijen), opdat geborgd is, dat de raad van de afzonderlijke gemeente het laatste woord heeft en dus de eindverantwoordelijkheid draagt.

Stelt voor het voorgestelde raadsbesluit als volgt te wijzigingen:

Na de twee besluitpunten
1. kennis te nemen van de implementatiestrategie Omgevingswet.
2. een ABG-brede raadswerkgroep omgevingswet in te stellen.

Toe te voegen de besluitpunten 3, 4, 5 en 6:
3. het presidium eenmalig te mandateren om namens de raad van Baarle-Nassau twee raadsleden voor de werkgroep voor te dragen met de afspraak
dat er één lid uit de coalitie komt en één lid uit de oppositie.
4. de ABG-brede werkgroep de opdracht mee te geven om in de 1e bijeenkomst vast te stellen wat de rol is van de werkgroep en welk mandaat hiervoor
nodig is.
5. terugkoppeling van de uitkomsten van deze bespreking te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering na de 1e vergadering van de ABG-brede
raadswerkgroep omgevingswet
6. in iedere raadsvergadering als vast agendapunt op te nemen een agendapunt: terugkoppeling vanuit de ABG-brede werkgroep Omgevingswet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Baarle-Nassau, 19 -02-2020

VPB: Janneke van de Laak                                                                          Keerpunt ’98: Lidy van Beek

CDA: Thomas Adams                                                                                    Fractie Ulicoten: Jos Rijvers