Voortgang realisatie hockeyveld

Posted by Beheerder |09 apr 20 |

Betreft: Vragen conform art. 38 van het reglement van orde van de raad.
Datum: 07-04-2020

Geacht College,

Gezien de recente ontwikkelingen en tevens de onrust die is ontstaan door het publiceren van het voorontwerp bestemmingsplan hockeyveld, hebben wij voor u de volgende vraag:

Is het college bereidt om de verdere uitvoering van de realisatie van het hockeyveld conform het raadsbesluit van 18 december 2019, voorlopig op hold te zetten?

Wij stellen u deze vraag vanwege de volgende ontwikkelingen die elkaar hebben opgevolgd kort na dit raadsbesluit, te weten:

1) het verzoek van Gloria UC voor een kunstgrasveld op hun complex gezamenlijk met een verduurzaming van het terrein.
Daarbij geldt voor ons tevens ook mee het feit dat de wethouder, in de beantwoording van 31-03-2020 op onze vragen van d.d 23 maart 2020, stelt dat bovenop de reeds gedane extra investering in 2019 en de structurele ophoging van onderhoudsbudget in 2020, ook daar nog meer investering en overschrijding wordt verwacht.
De wethouder stelt in deze beantwoording tevens dat de optie van 2 kunstgrasvelden bij Gloria UC waarvan 1 voor de hockey, reeds is onderzocht maar dat de raad gekozen heeft voor de optie bij de tennis. De raad is echter nooit de keuze voorgelegd van een alternatief voor 2 kunstgrasvelden bij Gloria. Nog de financiële gevolgen van dat alternatief. Wij zijn als VPB van mening dat de gemeenteraad dit, gezien de huidige kosten van het hockeyveld, het nieuwe verzoek van Gloria en de nogmaals aangekondigde extra ophoging van de kosten bij Gloria UC, wel behoort te zien.

2) het draagvlak voor de kap van een aanzienlijk stuk bos ten behoeve van de realisatie van het hockeyveld erg laag is gezien de vele reacties. Meer dan 100 hebben wij begrepen. Dat dus, naast de eerder door ons al benoemde ecologische natuurwaarde van het NNB gebied dat verloren gaat, ook de publieke waarde die aan het bos wordt gegeven qua dagrecreatie van de omwonenden en inwoners, duidelijk als zeer onwenselijk wordt ervaren door een aanzienlijk deel van de bevolking.

3) een financiële heroverweging van alle grote investeringen als gemeente op zijn plaats is in deze tijd. Dit in verband met de ongewisse tijd die nu ontstaat ten gevolgen van de Corona crisis en de aangekondigde recessie die gaat volgen. De overheid pleegt op diverse niveaus flinke correcties om de economie overeind te houden en de effecten op (midden) lange termijn zullen pas de komende maanden duidelijker in beeld komen, ook voor ons als gemeente.

De VPB heeft eerder tegen het plan gestemd, zoals dat nu in uitvoering is. Maar de VPB heeft zich eerder en ook bij de betreffende raadsvergadering positief uitgesproken voor de hockeyvereniging. Het is voor ons dan ook geen afstel. Wij zien het juist als een kans om nu nog bij te sturen.
Als het huidige plan, met deze vele reacties in de voorontwerpfase, zo wordt doorgezet, dan vrezen wij voor een lange en voortslepende procedure die jaren kan lopen tot aan de Raad van State. Daar is niemand bij gebaat. Zeker de hockeyvereniging en de leden niet.

Wij zouden u daarom, in het belang van een ieder, willen verzoeken om in de “on hold”-periode, of herbezinningsperiode als u het zo wenst te noemen, het volgende op te pakken:
-een sportaccommodatiebeleid voor te leggen aan de gemeenteraad. Dit kan dan dienen als leidraad voor zowel de spoedige realisering van een hockeyveld als de nieuwe wens van Gloria UC en andere toekomstige ontwikkelingen.
-een herbezinning plaats laten vinden over de locatie van het hockeyveld. Dit gezien de breed aanwezige maatschappelijke weerstand tov het verdwijnen van het bos op de locatie zoals dit nu voorligt.
– de gemeenteraad een duidelijker financieel en inhoudelijk inzicht in de scenario’s te verschaffen. (investeringen incl exploitatie effecten op langere termijn)

Tevens verzoekt de VPB, hopelijk voor de laatste maal, om de beantwoording van onze schriftelijke vragen over de gebruiksvergoedingen, de onderhoud/exploitatiekosten en de kapitaalslasten/investeringskosten van alle grotere verenigingen zoals reeds gesteld op 12-12-2019, herhaald en verduidelijkt op 16-12-2019 en reeds herhaaldelijk verzocht tot beantwoording bij de griffier en het presidium om afhandeling van deze vragen in de afgelopen 3 maanden.

Wij vernemen graag uw reactie.

Namens de fractie van de VPB
J. van de Laak