Voor een leefbaar evenwicht……..

Posted by Beheerder |09 feb 10 |

VPB presenteert haar programma 2010-2014

Tijdens de ledenvergadering op maandagavond jl. heeft de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) haar verkiezingsprogramma 2010-2014 vastgesteld. Dit programma geeft de kiezers een beeld van het samenhangend beleid dat de VPB de komende raadsperiode wil voeren. Uiteraard vermeldt het programma ook de standpunten van de VPB bij belangrijke actuele politieke en maatschappelijke thema’s zodat de Baarlese burger weet waar hij of zij aan toe is als de stem op VPB wordt uitgebracht.

De VPB, opgericht in 1977, is een democratische partij die openstaat voor vernieuwing en verandering. De VPB vertegenwoordigt inwoners die staan voor een progressieve denkwijze en mentaliteit. Meer nog dan voorheen heeft de VPB dit keer in haar programma thema’s als duurzame economische ontwikkeling, verbetering van sociale voorzieningen en respect voor mens, natuur en milieu centraal gezet. De VPB kiest nadrukkelijk voor een gemeente waarin het voor iedereen goed wonen is en waar in openheid doelgerichte besluiten genomen worden ten behoeve van de burgers. Een beleid dat gericht is op rechtvaardige verhoudingen en een mensgerichte benadering van dorpse zaken. De VPB plaatst in haar beleid de inwoners van de gemeente centraal.

In het Programma 2010-2014 van de VPB lees je onder meer het volgende:

Duurzame ontwikkeling

De gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf duurzaam in te kopen en nieuwe vormen van duurzame energie te stimuleren. Er worden afspraken gemaakt met woningbouwcorporaties en ontwikkelaars over duurzaam bouwen en milieuvriendelijk beheer en onderhoud. Ook bij de technische systemen in de openbare ruimte, zoals verlichting, zal rekening worden gehouden met duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Onderwijs

Baarle heeft sinds kort een prima “Brede school” in een multifunctioneel gebouw, waarin de scholen en de overige gebruikers elk hun eigen plek hebben. De inhoudelijke samenwerking tussen de gebruikers zal in de komende periode verder uitgebouwd te worden.

Sociale voorzieningen

Het WMO-loket zal uitgroeien uit tot een laagdrempelig, breed informatiepunt voor maatschappelijke zaken. Hier kunnen burgers terecht met problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het centrum voor jeugd- en gezin (CJG) wordt een centraal inlooppunt waar ouders en jongeren terecht kunnen voor informatie en met vragen over opvoeden en opgroeien. Hiervoor stellen we een “Zorg Advies Team” in bij Brede School Uilenpoort.

Vergrijzing en bevolkingskrimp

Ook de gemeente Baarle-Nassau zal in de toekomst gevolgen ondervinden van vergrijzing en bevolkingskrimp. We willen de dorpen daarom ook aantrekkelijk houden voor jongere inwoners. Hiervoor zijn ondermeer betaalbare huur- en koopwoningen nodig, voldoende werk en een interessant cultureel en recreatief aanbod. Omdat er meer ouderen komen zullen ook voor hen de voorzieningen worden uitgebreid.

Dorpsontwikkeling en leefbaarheid

Leefbaarheid in Baarle wordt vorm gegeven door actieve samenwerking tussen inwoners, gemeente en instellingen. Samen met de bevolking willen wij werkgroepen instellen, waar de gemeente structureel mee overlegt over gewenste ontwikkelingen in de dorpskernen, wijken en buurtschappen.

Toerisme

De gemeente stelt een heldere toeristische visie op en formuleert samen met Baarle-Hertog beleid gericht op toekomstige recreatieve en toeristische ontwikkelingen. Belanghebbenden zullen daarbij betrokken worden. Nieuwe toeristische ontwikkelingen blijven in kwaliteit en omvang beheersbaar en het behoud van natuurwaarden dient gewaarborgd te zijn.

Woningbouw

De VPB wil de hoeveelheid te bouwen woningen in de pas laten lopen met de Woonvisie. Daartoe wordt het te realiseren aantal woningen jaarlijks geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. VPB wil meer huizen en bouwpercelen voor starters, jongeren en ouderen. Ook moeten er meer sociale huurwoningen komen, daartoe dienen afspraken gemaakt te worden met de woningbouwcorporatie(s). Nieuwe woningen zijn bij voorkeur levensloopbestendig. Uitgangspunt is inbreiding in de bebouwde kom.

Natuur, milieu en landschap

VPB kiest voor de kwaliteit van de leefomgeving, waarbij ons Baarlees Buitengebied als zeer belangrijk wordt beschouwd. Zeker nu de besluitvorming over de inrichting en kwaliteit van het buitengebied steeds meer bij de gemeentes ligt en minder bij Rijk en Provincie. We moeten verstandig met het buitengebied omgaan, met oog voor duurzaamheid en biodiversiteit. Natuur en landschap dienen te worden versterkt. De Ecologische Hoofdstructuur willen we beschermen tegen aantasting en verstoring. We pleiten voor oprichting van een werkgroep ‘landschap en biodiversiteit’, met geïnteresseerde burgers, terzake deskundige maatschappelijke groeperingen en ambtenaren, om gezamenlijk plannen te ontwikkelen ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van de biodiversiteit.

Ruimtelijke Ordening

De VPB staat voor een milieuvriendelijk ruimtelijk ordeningsbeleid, dat zuinig omspringt met de beschikbare ruimte en woningbouw in het buitengebied tegen gaat. De basis vormt een nieuw te ontwikkelen Structuurvisie. Wij zijn voorstander van betaalbare woningen voor ouderen op loopafstand van winkels en zorg-voorzieningen. Bij het ontwikkelen van nieuwe bouwplannen dient gewaarborgd te zijn dat Baarle een “groene” gemeente blijft. Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij wil de VPB een herbezinning op de gemeentelijke koers en ruimte geven aan het maatschappelijk debat vanwege de nieuwe inzichten op het gebied van onder meer de volksgezondheid.

Bezuinigingen

De komende jaren zal er door de rijksoverheid bezuinigd worden en dat werkt door naar de gemeente. We realiseren kostenbesparingen door een efficiënte bedrijfsvoering bij de gemeente en betere samenwerking met omliggende gemeentes. Verder willen we de steeds grotere hoeveelheid bezwaarschriften en juridische procedures en de daarmee gemoeid zijnde vertragingen, hoge kosten en werkdruk terugdringen. Onder meer door het voeren van een transparante politiek en door betere informatie en communicatie met de burgers.

De volledige tekst van het VPB-programma kun je hier downloaden.