Kwaliteit buitengebied is belangrijk voor ons welzijn

Posted by Beheerder |24 feb 10 |

Voor een leefbaar evenwicht…….

De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) wil zich de komende raadsperiode inzetten voor zowel de leefbaarheid binnen de dorpskernen als ook de leefbaarheid in het buitengebied. Omdat de VPB vindt dat die twee onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden!
Buitengebied is voor iedereen

Als u op een mooie avond of in het weekend op stap gaat in het buitengebied van Baarle komt u heel wat wandelende en fietsende dorpsgenoten tegen. En verder nog mensen uit alle delen van Nederland die naar Baarle zijn gereisd om in onze gemeente van het landschap en de natuur te genieten. Gelukkig valt er in het buitengebied van Baarle voor hen nog heel wat te doen en te beleven. Recreatie is van oudsher altijd goed samengegaan met die andere belangrijke functie van het buitengebied: het agrarisch bedrijf. De moderne ontwikkelingen in de agrarische sector maken de combinatie van natuur, recreatie en boerenbedrijf echter steeds lastiger. De politiek zal hier voor een leefbaar evenwicht moeten zorgen.
Werken aan kwaliteit in buitengebied

Om te voorkomen dat het landschap in snel tempo eentonig en onaantrekkelijk wordt door de schaalvergroting en intensivering van de agrarische sector is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in natuur en recreatiemogelijkheden in het Baarlese buitengebied. Mooie voorbeelden zijn het gebied nabij Castelré, de herinrichting van beekdal ’t Merkske, en het in de natuur uitzetten van de boomkikker. Er is voor het buitengebied een subsidieregeling gekomen voor de sloop van ongewenste bebouwing. En het milieuvriendelijk bermbeheer is ingevoerd met de nodige fraaie resultaten. VPB vindt dit een goede zaak en wil graag in de komende raadsperiode dergelijke kwaliteitsverhogende acties in het buitengebied voortzetten. De invoering van de nieuwe regeling voor groene en blauwe diensten waarmee erfbeplanting en landschapselementen bij agrarische bedrijven worden gestimuleerd, biedt daarvoor nieuwe mogelijkheden.

Werkgroep Landschap & Biodiversiteit

Eerder heeft de gemeente Baarle-Nassau haar handtekening gezet onder de Europese Count Down 2010 verklaring, gericht op bescherming en herstel van de biodiversiteit. Natuurvereniging Mark & Leij heeft een expositie gemaakt over biodiversiteit die op dit moment in ons gemeentehuis is te zien. De VPB wil graag een werkgroep Landschap & Biodiversiteit instellen waarin burgers en betrokken partijen en verenigingen samen met de gemeente werk maken van projecten die landschap en biodiversiteit ten goede komen. VPB ziet dit als een belangrijke uitwerking van het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 en wil hiermee voorkomen dat het nieuwe bestemmingsplan in de praktijk zal leiden tot een verdere aantasting van de kwaliteit van ons buitengebied.
Herbezinning op gebruik van LOG’s

De afgelopen twee jaar zijn de protesten van burgers tegen grootschalige intensieve veehouderijen in de Baarlese landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) steeds sterker geworden. Steeds meer mensen zetten vraagtekens bij intensieve veehouderijen met megastallen. Dat doen zij uit bezorgdheid over de gevolgen voor het landschap, de natuur en het milieu in hun woonomgeving en uit bezorgdheid over de risico’s voor de volksgezondheid. De VPB deelt deze zorgen van de burgers en wil de omvang van de stallen begrenzen en voorkomen dat de totale veestapel in Baarle nog verder groeit. Er moet worden ingegrepen om de gevaren voor de volksgezondheid te verminderen. De komende raadsperiode zal dit hoog op de politieke agenda worden geplaatst en gezien het maatschappelijk belang gaan wij ervan uit dat de VPB hiervoor de nodige politieke steun en maatschappelijk draagvlak zal vinden.
Standpunt VPB

De ontwikkelingen in het buitengebied gaan snel en vereisen constante aandacht. En om de leefbaarheid te waarborgen moet de politiek zich extra inspannen. VPB is hiertoe bereid en wil zich de komende raadsperiode niet alleen inzetten voor de leefbaarheid binnen de dorpskernen, maar ook voor de leefbaarheid in het buitengebied. Omdat de VPB vindt dat die twee onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn! De VPB streeft naar een leefbaar evenwicht……….

Kijk voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma op onze website

www.VP-Baarle.nl en kies Lijst 3.