Visie toerisme versus bestemmingsplan buitengebied.

Posted by Ad Severijns |30 mrt 09 |

De procedure rondom de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is inmiddels gestart. De verwachting is dat dit bestemmingsplan halverwege 2009 in de gemeenteraad behandeld zal worden.
Een belangrijk politiek item bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied is de verblijfsrecreatie. Op onze oproep mee te doen met de “politieke discussie” over dit onderwerp zijn een zevental reacties gekomen, die duidelijke, onderbouwde meningen laten horen. Meningen die waarschijnlijk door veel van onze inwoners gedeeld worden.
De teneur is dat er positief aangekeken wordt tegen toeristische en recreatieve initiatieven, mits alle belangen afgewogen worden en voorwaarden gesteld worden om bijv. milieu en natuurwaarden te beschermen. Gezien de diversiteit van de reacties is er voor gekozen om een overzicht hiervan te geven binnen een aantal thema’s, die hieronder volgen. De standpunten zijn overigens niet allemaal eenduidig en geven niet perse de visie van de Vooruitstrevende Partij Baarle weer.

Relatie met reconstructieplan de Baronie (Ruimtelijke ordening):
In het Reconstructieplan de Baronie is een intensief recreatief gebied als een open ring in de westkant van Baarle met een uitloop naar het zuiden langs het Bels lijntje gesitueerd.
In deze gebieden is ruimte voor kwaliteitsverbetering, productvernieuwing en uitbreiding van de bestaande bedrijven. Tevens is in deze gebieden ruimte voor nieuwvestiging van kleinschalige intensieve en extensieve bedrijven. Vestiging van nieuwe grootschalige voorzieningen is in deze gebieden niet gewenst.

Toeristische initiatieven in (het buitengebied van) Baarle:
In de meeste reacties is sprake van een positieve grondhouding ten aanzien van toeristische initiatieven, maar tevens worden daarbij randvoorwaarden aangegeven. Door enkele respondenten worden algemene uitspraken gedaan, zoals “Wij juichen initiatieven op het gebied van recreatie van harte toe” of “Uitbreiding en nieuwvestiging van recreatieve bedrijven kan worden nagestreefd”, door anderen worden specifieke initiatieven benoemd zoals kamperen bij de boer, Bed&Breakfast, een golfbaan en campings.
Waar de een echter graag woont in een dorp waarin “volop ingezet wordt op natuur, recreatie, toerisme en waarin door de politiek volop ruimte wordt gegeven voor initiatieven en ondernemerschap”, willen anderen vestiging en uitbreiding van recreatieve bedrijven slechts onder voorwaarden toestaan en “dat alle aspecten die hierbij spelen op een evenwichtige manier afgewogen worden”.

Positieve effecten:
Recreatie en toerisme wordt gezien als een belangrijke pijler van en voor de Baarlese gemeenschap. Op economisch vlak is het positief als ondernemingen kunnen uitbreiden om levensvatbaar te blijven. Het levert ook veel werkgelegenheid op (ook voor de jeugd).
Recreatie en toerisme maakt het dorp bruisend en leefbaarder door een ruim aanbod aan winkels, horeca, enz. Het is soms wel erg druk, maar ook gezellig.

Aandachtspunten bij vestiging en/of uitbreiding van recreatieve bedrijven:
• Recreatie en toerisme kan overlast geven. De een is daar overigens wat toleranter in dan de ander, maar de legitieme belangen van inwoners van Baarle-Nassau dienen gerespecteerd te worden en de geldende (milieu)wetgeving dient in acht genomen te worden.
• Dat recreatie en toerisme een belangrijke pijler van en voor de Baarlese gemeenschap is, betekent niet dat deze sector boven elke wet verheven is en dat alle andere belangen aan deze sector moeten worden opgeofferd. Dit betekent minstens dat er voorwaarden gesteld dienen te worden bij uitbreiding en nieuwvestiging van recreatieve bedrijven.
• Door de expansiedrift van recreatiebedrijven in toom te houden voorkomt de gemeente handhavingproblemen.
• Aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden moeten gerespecteerd worden en de ter zake geldende regelingen zoals natuurbeschermingsregimes in o.a. provinciale plannen en Flora- en faunawet dienen in acht genomen te worden. Als natuurwaarden ter plaatse en in de omgeving in het gedrang zouden komen moet er ruimschoots gecompenseerd worden.
• Ons buitengebied is juist aantrekkelijk door het landelijke karakter. De lokale politiek moet ook aandacht hebben voor het behoud hiervan.
• Een gevarieerd aanbod van recreatie en toerisme verdient de voorkeur boven meer van hetzelfde.
• Verkeersveiligheid als door de recreatieve bedrijvigheid de verkeerstromen groter worden.

Wat is er niet gewenst:
• Baarle moet geen agrarisch slaapdorp worden. Waarbij “agrarisch” al lang niet meer de betekenis heeft van kleine gezinsboerenbedrijven, maar op lange termijn een handje vol veel te grote agrarische ondernemingen met veel te grote landbouwvoertuigen en weinig mooi natuurgebied, golfbanen, bosrijke campings, enz
• Verstening van het buitengebied: Het bouwen van woningen in het buitengebied onder het mom van recreatie moet niet worden gestimuleerd. Een grootschalig project als een golfterrein (wat slechts als dekmantel dient voor de verstening van het buitengebied) is ontoelaatbaar en ook niet in overeenstemming met het Reconstructieplan de Baronie.
• Megabedrijven: Met de komst van megastallen dreigt de landbouwsector volledig te worden geïndustrialiseerd en wordt kleine boerenbedrijven definitief de das omgedaan. Ga zeker niet met de recreatie ook deze weg op. Sta alleen maar kleinschalige activiteiten toe.

Samenwerking met omliggende gemeenten
In ons natuurvriendelijke grensgebied met vele fiets- en wandelroutes dient op politiek niveau tussen de gemeenten Baarle-Hertog, Baarle-Nassau en Merksplas beter te worden samengewerkt. Zo zal een gezamenlijk verkeersbeleid er toe moeten leiden dat het toenemende zware vrachtverkeer over de smalle landwegen (die daar dus niet op zijn berekend) wordt teruggedrongen door het afsluiten van wegen voor vrachtverkeer (bestemmingsverkeer uitgezonderd).

Fietsen en wandelen
Het fiets- en wandelverkeer zal veiliger en aantrekkelijker moeten worden door het invoeren van (60 km) snelheidslimieten, het aanbrengen van fietsbelijning, drempels en versmallingen.