visie perspectiefnota

Posted by Beheerder |16 sep 13 |

Nieuwe zorgtaken maken samenwerking noodzakelijk

Vanaf 2015 gaat de gemeente fungeren als loket voor de gehele overheid. De gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van de zorg. Het rijk wil de langdurige zorg, zoals Wmo, AWBZ en Zvw, hervormen en deze taken aan de gemeenten overdragen en daarbij de uitgaven fors verlagen: persoonlijke verzorging en dagbesteding -15%, hulp bij het huishouden -40%, begeleiding, kortdurend verblijf en vervoer -25%. Ondanks deze bezuinigingen wil de VPB de kwaliteit van de zorg zo hoog mogelijk houden. Wij denken dat daarvoor bestuurlijke samenwerking met de Nederlandse buurgemeenten noodzakelijk is.

Het vormen van een ‘Europese Gemeente’ met Baarle-Hertog gaat veel tijd kosten en de VPB wil niet dat Baarle-Nassau in een isolement raakt vanwege de enclavesituatie. Daarom vinden wij dat er snel stappen moeten worden gezet om deel te nemen in een brede regionale samenwerking. Een grote groene plattelandsgemeente is voor de VPB een realistisch perspectief. De bestuurlijke samenwerking met Baarle-Hertog wil de VPB organiseren in een kleine organisatie op lokaal niveau.

 

Welzijnsbeleid

Vanwege bezuinigingen van het rijk en de overdracht van taken naar de gemeente is besloten het welzijnsbeleid geheel te herzien. De volgende stap in dat proces is het afsluiten van nieuwe subsidieovereenkomsten. De VPB vindt het van groot belang dat alle instellingen en verenigingen die subsidie ontvangen en organisaties zoals de Wmo-raad hierbij actief betrokken worden.

 

Toerisme

De VPB ziet graag dat Baarle een gezellige en levendige plaats blijft. De Nota Toeristisch Baarle (tot stand gekomen met grote inbreng van StOB en VVV) wil de vrijetijdseconomie in het dorp stimuleren, o.m. door het opfrissen en verfraaien van het centrum, projecten rondom onze enclavesituatie en een marketingplan.

De VPB steunt deze toeristische plannen, maar wil dat ondernemers die er van profiteren er ook financieel aan bijdragen. Ook willen we dat er rekening wordt gehouden met de wensen van onze burgers.

 

Wegen en openbare ruimte

Om de verkeersveiligheid te verbeteren komen er in het gehele buitengebied fietssuggestiestroken en een maximumsnelheid van 60 km/u. Ook worden enkele wegen verbreedt. De VPB steunt deze maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid.

 

Omlegging

Door de omlegging zal het doorgaand vrachtverkeer niet meer door het centrum van Baarle rijden. Maar de omlegging biedt geen oplossing voor het zware landbouwverkeer. Om het centrum de gewenste kwaliteitsimpuls te kunnen geven dient voor het landbouwverkeer een oplossing te worden gevonden in het Verkeerscirculatieplan en het Masterplan Centrum.

 

Ruimtelijke Ontwikkelingen

De financiële bijdrage van de gemeente aan Project Janshove, de medewerking aan het project Baarle Bouwt Collectief en de realisatie van nieuwe woningbouwlocaties in Ulicoten hebben de steun van de VPB.

 

Tarieven & Belastingen

In Baarle-Nassau zijn de woonlasten laag en is het voorzieningenniveau hoog. Dat wil de VPB graag zo houden.