Unaniem goedgekeurde motie VPB-CDA 04-11-2020

Posted by Beheerder |09 nov 20 |

Raadsvergadering      : 04-11-2020
Agendapunt                 : 9
Onderwerp                  : 2e Turap 2020

De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020

Constaterende dat:

 • er een aantal jaar geleden een landschapsverbeteringsplan in ingediend dat was opgesteld door meerdere betrokken partijen/initiatiefnemers;
 • dit plan in de gemeenteraad niet op een meerderheid kon rekenen
 • Het budget beschikbaar is gebleven en nu al enkele jaren jaarlijks wordt overgeheveld naar het jaar erop

Overwegende dat:

 • we als gemeente een maatschappelijke opdracht hebben voor het bijdragen aan verbetering van het landschap, meer bomen voor CO2 vermindering, natuurwaarde verbetering en verbetering van de biodiversiteit;
 • landschapsverbetering kan bijdrage aan aantrekkelijkere natuur en mogelijk extensieve recreatie
 • Landschapsverbetering mogelijk kan bijdragen aan doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie.
 • Investering in landschaps-en natuurverbetering daarmee past bij doelstellingen uit de duurzaamheidsvisie;

Wij van mening zijn dat

 • Het zonde is dat dit geld nu al een aantal jaar wordt doorgeschoven zonder dat er een plan komt voor het uitvoeren van concrete verbeteringen

Verzoekt het College om :

 • met een procesvoorstel te komen aan de gemeenteraad waarbij d.m.v. burger -en ondernemers participatie tot één of meerdere initiatieven gekomen kan worden tot nieuwe landschapsverbetering;
 • hierbij voor het gebied relevante belanghebbenden – zoals natuurbeheerders, natuurverenigingen, agrariërs(of belangenverenigingen), Stimuleringsregeling Landschap(provincie) en het waterschap – uitdrukkelijk te betrekken;
 • Een bredere bekendheid te geven aan subsidiemogelijkheden voor burgers en agrariërs, om landschapselementen te realiseren.

 

En gaat over tot de orde van de dag.
Baarle-Nassau, 04-11-2020

 

Namens

de fractie van de VPB,                                   de fractie van het CDA

Janneke van de Laak                                      Thomas Adams