Tekst algemene beschouwing, begroting 2023

Posted by Eva Bouwman |03 nov 22 |

Tekst algemene beschouwing, begroting 2023

Dank u wel voorzitter.

Geachte aanwezigen en luisteraars elders,

Voor ons ligt de begroting 2023. De eerste begroting van deze coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Het is mooi daarin veel terug te zien uit het Coalitieakkoord, met onderwerpen die de VPB zeer aan het hart gaan.

We leven in een bijzondere en onrustige tijd, met een klimaatcrisis, een woningtekort, een oplopende inflatie, energie-armoede en een oorlog op ons continent. We zien een grote tweedeling in de maatschappij en veel onzekerheid, zeker als het gaat over inkomen, mee kunnen doen en wonen. Dan is het goed dat we hier in Baarle-Nassau een stabiel bestuur hebben en een degelijke begroting kunnen behandelen vanavond.

In Baarle hebben we lokaal ook een crisis en soms zelfs terreur: vuurwerk. De verkoop, verkeersopstoppingen, het vaak asociale gedrag van kopers, het laden- en lossen, maar ook het afsteken van vuurwerk in het dorp neemt ieder jaar meer bizarre vormen aan. Wat de VPB betreft komt er met SPOED een eind aan deze overlast. Het is waanzin dat enkele ondernemers het woon- en leef genot van onze hele gemeenschap zo negatief kunnen en mogen blijven beïnvloeden.

Financieel perspectief

Goed te zien dat er een sluitende begroting ligt. Hij is wel krap met weinig ruimte voor tegenvallers. Gelukkig laat de tussenrapportage 2022 een overschot zien waarmee de algemene reserve aangevuld kan worden. Tegenvallers kunnen hiermee worden opgevangen en belangrijke maatschappelijke investeringen blijven mogelijk vanwege de gezonde financiële uitgangspositie. Investeren blijft mogelijk zoals in het sociaal domein, sportaccommodaties, wegen en riolering, het masterplan en het nieuwe Cultuurcentrum.

Vanwege de enclave situatie ontvingen we een dubbele uitkering van het vaste deel van de algemene uitkering van het rijk. De samenwerking met Hertog vraagt van ons veel tijd en mankracht, qua uitzoekwerk en qua overleg en afstemming. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. Het is voor de VPB onbegrijpelijk dat het dubbele deel is weggevallen want de enclave situatie is onveranderd. Daarom zullen we volgende week samen met Baarle! een motie hierover inbrengen.

Toegankelijke website & buitenbeter app

De gemeentelijke website is al diverse malen onderwerp van gesprek geweest in deze raad. We zijn zeer blij dat de website wordt vervangen. Over de BuitenBeter app zijn we positief want die is laagdrempelig. Maar de laatste tijd horen we regelmatig dat het oppakken van de meldingen en de terugkoppeling naar melders te wensen over laat. Graag hierop een toezegging dat dit wordt opgepakt

Extra capaciteit BOA’s

Hoewel BOA’s geen plaatsvervangers zijn voor de politie, vinden wij het positief dat er een intensivering bij handhaving gaat plaatsvinden. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het nodig is. Maar het is teleurstellend dat de extra middelen die het rijk beschikbaar stelt niet toereikend zijn.

Reconstructie & Masterplan centrum – Laadpalen

De reconstructie in ons centrum verloopt voorspoedig. De ontwerpen die al gemaakt zijn worden naar planning uitgevoerd. De vervolgontwerpen voor Singel, Nieuwstraat en Molenstraat zijn in ontwikkeling en de reconstructie van de Kapelstraat is opgenomen in voorliggende begroting. Genoeg in beweging dus!

De VPB vindt het belangrijk dat snelheidsremmende maatregelen ook worden toegepast waar het snelheidsregime is veranderd, maar waar nog geen reconstructie gepland staat.

Ook vragen wij nogmaals aandacht voor plaatsing van elektrische laadpunten in de openbare ruimte. We hebben tijdens de commissievergadering van de wethouder gehoord dat laadpalen worden geplaatst op basis van behoefte.

Aangezien elektrisch rijden in de nabije toekomst het nieuwe normaal wordt willen we de wethouder toch verzoeken om op meer openbare plaatsen laadpalen te plaatsen, bijv. tijdens reconstructies van grote algemene parkeerplaatsen.

Natuur en Ecologisch bermbeheer.

Fijn dat het ecologisch bermbeheer wordt voortgezet, ondanks alle discussie in deze gemeenteraad. Want alleen door het afstemmen van maaibeleid in de regio ontstaat er een groter aaneengesloten gebied waarin dieren en planten goed gedijen en zich kunnen verspreiden.

Onze oproep is vooral blijven investeren in natuur, vervang ruimhartig qua nieuwe boomaanplant na een onvermijdelijke bomenkap en ga ook meer inzetten op de afronding van de ecologische verbindingszones en nieuwe natuur.

Armoedebestrijding en bestaanszekerheid

We zien dat de landelijke overheid, na veel weerstand, ondersteunend heeft gehandeld ten aanzien van energie armoede. We zijn blij dat het college al bij de perspectiefnota een onderzoek heeft aangekondigd naar het bereik en effectiviteit van het armoedebeleid, en dat er in de Turap al ruimte wordt gecreëerd voor de schrijnende situaties. Wij willen structureel meer ruimte voor maatwerk als oplossing, ook in de toekomst. Alles is zo ingewikkeld geworden in Nederland. Mensen weten gewoon niet meer waar ze allemaal recht op hebben. Teveel organisaties, loketten regeltjes en formulieren.

We juichen daarom toe, dat er nu gestart wordt met budgetcafés met gratis laagdrempelige hulp, in het woud van organisaties en bureaucratie.

Woonprogramma

We zien dat de handschoen actief wordt opgepakt om, na vaststelling van het geurbeleid, nu aan de slag te gaan met Loveren fase 2. Wij vinden het positief dat dan ook gekeken wordt naar kansen met omliggende percelen. Aandacht vragen wij uiteraard voor voldoende sociale huurwoningen, en betaalbare huur- en koopwoningen voor onze jeugd en senioren.

We zijn verder ook enorm benieuwd naar de eerste ideeën over flexwonen en transformatiegebieden.

Duurzaamheid

En natuurlijk is het goed dat er veel gebeurd op het gebied van duurzaamheid. We zijn blij met een hernieuwde duurzaamheidsvisie, waarin klimaatadaptatie een duidelijke plaats heeft. Dat vullen we graag aan met drie aandachtspunten vanuit de VPB:

  1. Allereerst hopen we dat de toegankelijkheid van regelingen en ondersteuning gaat toenemen zodat de energietransitie de scheiding tussen arm en rijk niet verder laat toenemen.
  2. Daarnaast hopen we dat we rondom de RES en grootschalige opwek, dat we met elkaar een mooie vorm vinden om hier een goed gesprek voor de toekomst over te voeren. 2030 lijkt nog ver, maar de oorlog heeft ons laten zien dat we echt door moeten gaan met stappen zetten.
  3. Tenslotte komt er hopelijk, behalve voor meer infiltratie, ook meer aandacht voor wateropvang- en hergebruik, zoals dat in België al jaren verplicht is, bijvoorbeeld ondersteund door een lokale subsidie.

Economie en werkbezoeken

Naast reguliere contacten van de gemeente met onze ondernemers komt er in 2023 een “ondernemerspeiling”. Het is een goed idee om zo een beter beeld te krijgen van de behoeften van ondernemers. De raad kan hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door zelf ook meer in te zetten op werkbezoeken aan bedrijven en instanties in onze gemeente. In het kader van burgerparticipatie en meer betrokkenheid, is het goed als de raad actief aansluiting zoekt bij ondernemers en bij instanties die voor het raadswerk van belang zijn.

Onze conclusie

We zijn blij dat thema’s als burgerparticipatie, de cultuurhistorische waardekaart, inclusie, en het schone lucht akkoord vanuit ons programma en het coalitieakkoord nu ook een terechte plaats hebben gekregen in deze begroting.

We zien een nette begroting van een college dat voortvarend is gestart. Er zijn veel zaadjes geplant voor de acties en ambities uit ons coalitieakkoord. Ook de thema’s die we als raad belangrijk hebben benoemd zijn uitgebreid opgenomen. We hebben er vertrouwen in dat we over veel onderwerpen het komend jaar nog de diepte zullen ingaan.

Kortom, met deze begroting komen we Samen Vooruit!