Teeltondersteunende voorzieningen (TOV)

Posted by Beheerder |12 feb 17 |

Antwoorden van wethouder van Cranenbroek in de raad van 8 februari 2017.

 • Er zijn in 2017 nog geen ontheffingen aangevraagd.
 • De problematiek is bij hem bekend en ook dat er alweer begonnen is met “TOV’s”.
 • Er zal meteen aan de hand van de richtlijnen gecontroleerd worden en de afwijkers zullen de consequenties ervan gaan ervaren.

Vragen conform art. 39 van reglement van orde van de raad. Datum: 05-02-2017
Op 30-05-2016 heeft de VPB vragen gesteld omtrent geplaatste Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) in het buitengebied, met name in Castelre in gebieden met landschaps- of natuurwaarden. (onderaan deze brief opgenomen).

Aangezien het teeltseizoen 2016 toen al in gang was heeft het College een brief naar de agrariërs gestuurd inzake regelgeving betreffende TOV en er op te wijzen dat in gebieden met landschaps- of natuurwaarden ontheffing aangevraagd dient te worden, en dat er vanaf 2017 zo nodig gehandhaafd zal worden.

Ons inziens is een ontheffing alleen mogelijk als geen enkele afbreuk gedaan wordt aan de regelgeving van provincie Noord-Brabant, die door Baarle-Nassau in Bestemmingsplan buitengebied overgenomen is. (bijv. art. 8.2.5 c en art. 9.2.5). Ontheffing mag dus alleen in een uitzonderingsgeval gegeven worden.

Daarom volgende vragen:

 • Zijn er al ontheffingen voor 2017 voor TOV in gebieden met landschaps- of natuurwaarden aangevraagd?
 • Zo ja, zijn er al ontheffingen verleend, en op welke gronden?
 • Heeft het college een en ander goed in beeld, zodat tijdig handhavend opgetreden kan worden, en niet -zoals vorig jaar- TOV gedoogd worden omdat handhaven mosterd na de maaltijd zou zijn.

Ad Severijns (426x640) Namens de fractie van de VPB Ad Severijns

Hieronder de vraag omtrent TOV gesteld per 30-05-2016:
Geachte burgemeester,

In het Bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Baarle-Nassau zijn regels opgenomen ten aanzien van zgn. Teeltondersteunende voorzieningen (TOV).

Volgens de begrippenlijst in de Regels van het Bestemmingsplan Buitengebied zijn TOV voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten worden gebruikt om de volgende doelen na te streven:

 • verbetering van de productie, onder meer door teeltvervroeging en -verlating, terugdringen van
 • onkruidgroei en beperking van vraatschade;
 • verbetering van de arbeidsomstandigheden, onder meer door gewassen verhoogd te telen;
 • bereiken van positieve effecten op milieu en water (bodembescherming, terugdringen onkruidbestrijding, effectief omgaan met water).

Teeltondersteunende voorzieningen kunnen een permanent karakter hebben of een tijdelijk karakter. In het laatste geval zijn de voorzieningen minder dan 6 maanden per jaar aanwezig.

Voorbeelden van TOV zijn: aardbeiteelttafels, afdekfolies, antiworteldoek, boomteelthekken, hagelnetten, insectengaas, plastic tunnels, ondersteunende kas, schaduwhallen, regenkappen en vraatnetten. Een specifiek voorbeeld van tijdelijke TOV zijn wandeltunnels.

TOV hebben invloed op natuur- en landschappelijke waarden, daarom zijn er in het bestemmingsplan buitengebied -conform het specifieke beleid van de provincie Noord-Brabant- duidelijke regels daaromtrent opgenomen, met name voor Agrarische gebieden met natuur- of landschappelijke waarden, bijv:

art. 8.2.5 c.: het oprichten is: in geen geval toegestaan op gronden die zijn gelegen in een op verbeelding 2a weergegeven ‘leefgebied amfibieën en reptielen’, ‘leefgebied planten en plantengemeenschappen’ of ‘leefgebied weidevogels, zwanen en ganzen’;

art. 9.2.5: Voor een gebied met landschappelijke waarden zijn Burgemeester en wethouders -onder voorwaarde- bevoegd ontheffing te verlenen van het bepaalde in 9.2.1 teneinde het oprichten van tijdelijke bouwwerken ten behoeve van TOV met een hoogte van maximaal 5 meter mogelijk te maken tot een maximum oppervlak van 5.000 m².

Nu constateren wij dat met name in Castelre veel TOV geplaatst zijn, ook in gebieden met landschaps- of natuurwaarden.
Enkele voorbeelden hiervan:
A: TOV in Agrarisch gebied met natuurwaarden; leefgebied Amfibieën en Reptielen, leefgebied planten en plantengemeenschappen en in de beschermingszone natte natuurparel.
B: TOV in Agrarisch gebied met landschappelijke waarde.
C: TOV in Agrarisch gebied met landschappelijke waarden en in de beschermingszone natte natuurparel.

Daarom de volgende vragen:

 1. Hebben deze bedrijven een ontheffing van B+W ?
 2. Zo ja, hebben B+W de regels uit het bestemmingsplan gehanteerd en heeft er voorafgaand aan de toepassing overleg plaats gevonden met de beherende instantie op het vlak van waterbeheer?
 3. Zo nee, wordt er handhavend opgetreden?
 4. Kunt u ons een overzicht met alle TOV die een ontheffing hebben?

Namens de fractie van de VPB

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!

Voor meer informatie: volg ons op www.FaceBook.com/ vpb.baarle