Reactie VPB op de begroting

Posted by Beheerder |09 nov 11 |

In de loop van 2011 is er duidelijk geworden dat ook Baarle-Nassau de gevolgen van de economische crisis gaat ondervinden. Tevens is het nog erg onzeker wat de toekomst gaat brengen, zodat er –terecht- voor gekozen is om weinig nieuw beleid op te nemen. Voor 2012 wordt een sluitende begroting gepresenteerd, maar het meerjarenperspectief ziet er minder rooskleurig uit. Een aantal investeringen wordt al meerdere jaren doorgeschoven, bijv. het opstellen van een structuurvisie, verkeerscirculatieplan en  aanpassingen in het dorp na aanleg van de omleggingroute, die vermoedelijk pas in 2015 gereed komt. Het meerjarenperspectief gaat wellicht richting “beheersbegroting”, d.w.z. dat we er van uit gaan, dat we in de toekomst het bestaande voorzieningenniveau in stand kunnen houden, maar mogelijk niet aan nieuw beleid toekomen.

De VPB vindt het jammer dat deze begroting qua vorm en inhoud geen verbeteringen bevat, zoals wij die bij de behandeling van de begrotingen 2010 en 2011 voorgesteld hebben. De opzet is nauwelijks gewijzigd. Het was toch de bedoeling om de nieuwe opzet, waar we nu voor het 4e jaar mee werken, door te ontwikkelen?

Het kan echt nog een stuk beter, en we hoeven het wiel niet zelf uit te vinden want er zijn tal van goede voorbeelden, ook bij kleinere gemeentes. We noemen hier een aantal mogelijke verbeterpunten:

 • Een toelichting per product, in plaats van de onduidelijke “verschillenanalyses”. Die “analyses” geven geen inzicht in de relatie met het bestaand beleid en de behaalde resultaten. Geef ook het kostenplaatje per product, dat is wel zo handig als de raad keuzes moet maken.
 • Maak meer gebruik van  staaf- en cirkeldiagrammen  en andere vormen van behulpzame visualisaties ; veel van de nu gebruikte effect- en prestatie-indicatoren zeggen te weinig over waar we nu staan als gemeente.
 • Neem direct in de tabellen ‘effect- en prestatie-indicatoren’ ook de toelichting op, in plaats van in een aparte tabel. (maak er dus 1 tabel van)
 • Door ook het verloop in de jaren  tussen de “nulmeting” en het komende jaar te vermelden ontstaat meer inzicht in het verloop en daarmee kun je inschatten of de toekomst realistisch ingeschat wordt.
 • De presentatie die vorig jaar voorafgaand aan de begroting gegeven werd, werd zeer positief gevonden. Het opnemen van tabellen, grafieken en dergelijke zoals toen gepresenteerd, zouden de begroting leesbaarder en attractiever maken.

Baarle-Nassau is Millenniumgemeente:

Een millenniumgemeente helpt mee om de acht door de Verenigde Naties in 2000 opgestelde doelen voor 2015 te halen. De gemeente geeft daarbij het goede voorbeeld, betrekt de bevolking erbij en ondersteunt initiatieven vanuit de bevolking. Bijvoorbeeld door energiebesparing en toepassen van groene stroom en nieuwe vormen van duurzame energie bij haar eigen gebouwen en projecten. Baarle-Nassau doet dat en brengt ook mogelijkheden voor energiebesparing onder de aandacht van haar inwoners, zoals met de “energiemarkt”. Het begrip “millenniumgemeente” leeft echter nog onvoldoende. De VPB wil dat de gemeente lokale initiatieven t.a.v. duurzaamheid, energiebesparing en ontwikkelingshulp blijft ondersteunen. Millenniumgemeente zijn kost niet perse veel geld, maar vereist wel een actieve houding!

 • De VPB wil graag zien dat in de begroting op relevante plaatsen de koppeling gelegd wordt met het begrip “millenniumgemeente”.

In de perspectiefnota 2012-2015 werd gesteld dat onderzocht zal worden welke randvoorwaarden voor jongeren en jonge gezinnen belangrijk zijn om hier te blijven wonen. Daarom zal, volgens het collegeprogramma, door de verschillende beleidsonderwerpen heen worden gekeken hoe we deze groep aan Baarle kunnen binden. We vonden dat echter niet terug in de perspectiefnota en ook in de begroting 2012 zien we dit niet vertaald worden in expliciete maatregelen.

 • Kan het college concreet aangeven wat hiervoor gedaan wordt?

Programma 1: Burger, Bestuur en Veiligheid.

De bestuurskracht van kleine gemeentes zoals Baarle-Nassau staat steeds meer onder druk. Het is daarom belangrijk voor Baarle-Nassau dat de bestuursopdracht ten aanzien van samenwerking met omliggende gemeenten uitgewerkt wordt. Die samenwerking met andere gemeenten bijv. Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en Goirle, maar ook met Oosterhout en binnen de Regio West-Brabant, zal nodig zijn om als kleine gemeente toch alle taken adequaat uit te kunnen voeren. De VPB volgt deze verkenning van samenwerkingsmogelijkheden met bijzondere interesse; wij menen dat hiermee kansen gecreëerd worden om de bestuurskracht voor de langere termijn zeker te stellen. De samenwerking met Baarle-Hertog ziet de VPB hierbij niet als obstakel, maar juist als versterking hierbij,

Ook de kennis en kunde van burgers kan ingezet worden om de kwaliteit van het beleid te verbeteren. Door burgerparticipatie krijg je ook een gedragen beleid. Je moet die burgers dan echter wel serieus nemen en ook gemeentelijke ontwikkelingen naar hen terugkoppelen.

 • De VPB stelt voor dat de burgemeester daarom opnieuw een burgerjaarverslag gaat opstellen,  wat op de website gepubliceerd wordt, zodat er geen extra kosten voor geraamd hoeven te worden.
 • Is formeel vastgelegd of en hoe Baarle-Hertog geïnformeerd wordt over de uitwerking van de bestuursopdracht?

De kosten van digitale dienstverlening waren erg hoog ingeschat; wederom wordt een fors bedrag doorgeschoven.

 • Wij zien graag –zoals toegezegd- een nadere toelichting betreffende de stand van zaken hieromtrent.

Handhaving:

Volgens de VPB moet de gemeente geen onwettige zaken gedogen, zij moet handhaven. De gemeente moet burgers goed informeren over wat wel of niet is toegestaan en zelf het goede voorbeeld geven. Uiteraard moet ook de gemeente zich aan de wet houden en gerechtelijke uitspraken naleven. Samen met Alphen-Chaam hebben we vorig jaar een nieuwe “beleidsnota integrale handhaving 2010-2014” opgesteld en deze is door de raad vastgesteld.

 • De VPB wil graag het effect zien van het bijbehorende handhavingprogramma.

Terrasafbakeningen en uitgestalde waren mogen geen beperking vormen voor een goede doorloop. Voetgangers moeten niet verplicht worden de rijbaan op te gaan. Zeker op zondag komt dit nog steeds voor.

 • Neemt het college concrete maatregelen om te zorgen dat voetgangers onbelemmerd op het trottoir kunnen lopen?

Veiligheid:

Gezien de ontwikkelingen rondom bekostiging van de regionale brandweer is gekozen om de kosten voor de brandweer 3 jaar lang met 3% te verlagen, ipv de substantiële verlaging die plaats zou vinden bij een redelijke kostenverdeling over de regiogemeenten. Ons streven blijft om te besparen op de bijdrage die wij betalen aan de veiligheidsregio alsmede het verhogen van de ontvangsten van Baarle-Hertog hiervoor en de VPB verwacht van het college, dat zij zich maximaal inspant om dit te bereiken.

 • De VPB stelt voor om vanaf 2013 een lager bedrag voor de brandweer te begroten, uitgaande van een redelijke kostenverdeling over de regiogemeenten.

Programma 2: Onderwijs, welzijn en Zorg
Het college heeft gelukkig veel aandacht voor lokaal Onderwijsbeleid. Zaken omtrent jeugd en onderwijs worden nu breder opgepakt, integraal met aanpalende beleidsterreinen. Dat is goed. Beter gebruiken van onze andere faciliteiten (zoals de nieuwe atletiekaccommodatie) door onderwijs en bso kan ook meerwaarde bieden. Het verder stimuleren en realiseren van inhoudelijke samenwerking van de participanten binnen de brede school vinden wij van het grootste belang. In 2011 heeft de gemeente extra middelen in het gemeentefonds ontvangen ten behoeve van de “combinatiefunctionaris”, die wellicht ingezet gaat worden om de samenwerking binnen de brede school te coördineren en ondersteunen.

Preventieve ondersteuning van de jeugd, bijvoorbeeld door het CJG, vinden wij een goede zaak.

 • De VPB verwacht dat het college de schoolbesturen en overige participanten van “Uilenpoort” blijft aanspreekt ten aanzien van het samenwerken.

Leefbaarheid: In Ulicoten komt een Multifunctionele Accommodatie voor onderwijs en sociale activiteiten. Maar in de gemeente moet meer gebeuren voor leefbaarheid, voor alle burgers!

Het “WMO loket” in het gemeentehuis moet een laagdrempelig, breed informatiepunt voor maatschappelijke zaken worden. Burgers moeten hier terecht kunnen met problemen betreffende wonen, welzijn, zorg en vrijwilligerswerk.

 • Worden het aantal “klantcontacten” bij het WMO loket ook geregistreerd, net zoals bij het dienstencentrum?

Subsidieprogramma: In 2011 is het huidige subsidiebeleid geëvalueerd. Na de evaluatie moet er een nieuw subsidiebeleid komen op basis van een beleidsinhoudelijke beoordeling, dan wel een waarderingssubsidie voor kleine bedragen. Dat kan zowel tot verlaging als verhoging van de diverse subsidies leiden. In het kader van zgn. “Passend onderwijs” moet de korting voor schoolbegeleiding wellicht omgezet worden in een verhoging.

 • De VPB verwacht van het college medio 2012 een voorstel over subsidies e.d., waarbij rekening gehouden wordt met de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamercommissie.

Stichting Cultureel Centrum Baarle:

Het is hoog tijd om knopen door te gaan hakken betreffende de beheers- en bestuursstructuur, het uitbouwen van de ontmoetingsfunctie in het Cultureel Centrum, de doorontwikkeling naar aanleiding van het WIVO rapport en het betaalbaar houden van het CCB. Gelukkig zijn we medio 2012 van het “oud zeer” af! De VPB denkt dat de kosten alleen beheersbaar gehouden kunnen worden als er serieuze veranderingen plaats gaan vinden. Naar onze mening kan de exploitatie commerciëler en moeten diverse ruimtes multifunctioneler gebruikt worden. Ook zaken die van belang zijn voor het toerisme, zoals de VVV, passen binnen het CCB. De werkgroep Toekomst Cultureel Centrum heeft een notitie opgesteld, die in het GOB plenair aan de orde komt.

De VPB vindt het belangrijk om in 2012 serieuze stappen te zetten. Wij hopen dat de verkiezingen in Baarle-Hertog geen vertragende factor gaan vormen en vragen het college om prioriteit te geven aan overleg hieromtrent met Baarle-Hertog.

Verder bepleiten wij het bevorderen van samenwerking met de muziekschool. In diverse gemeentes werkt bijv. de harmonie samen met de muziekschool voor hun muzieklessen. Dat zou hier toch ook moeten kunnen.
Programma 3: Sociale Zaken
Dit is een zeer belangrijk programma in de begroting. Er gaat immers heel veel geld in om en er vallen ook een groot aantal taakgebieden onder, zoals cliëntondersteuning en voorzieningen in het kader van de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), inburgering, bijstand en armoedebestrijding.

Door een goed beleid en samenwerking met ander gemeenten voert Baarle-Nassau dit programma goed uit.

Kanteling WMO: De WMO moet op een andere wijze uitgevoerd gaan worden. Dat betekent meer onderzoek voorafgaand aan het toekennen van een aanvraag en mensen meer aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheden en (financiële) mogelijkheden. Daarmee is meer ambtelijke capaciteit nodig en wellicht worden op termijn minder individuele voorzieningen verstrekt. De VPB staat achter het idee van integrale indicatiestelling en ontkokering van voorzieningenverstrekking. We verwachten dat het college hierbij wel blijft meedenken met de burgers, en niet perse maximale bezuiniging na gaat streven.
Programma 4: Toerisme en Economie
Baarle heeft een toeristische potentie, gebaseerd op de enclavesituatie. Verder krijgen de winkels extra klanten vanwege prijsverschillen tussen België en Nederland. Van ons hoeft Baarle geen Sluis of Valkenburg te worden, maar moet gewoon een gezellige levendige plaats blijven.

In 2007 is samen met de gemeente Baarle-Hertog en StOB een nota opgesteld over recreatie en toerisme in Baarle. De nota is tot stand gekomen met input van een vrij eenzijdig samengestelde groep belanghebbenden en deskundigen. Het draagvlak voor de daarin genoemde aanbevelingen was niet erg groot. In de nota wordt helaas niet verder gekeken dan Baarle.

Toerisme dient echter bezien te worden in regionaal verband. Immers zowat alle Nederlandse gemeenten zetten in op toerisme, waardoor er ook daar wel eens een soort crisis kan ontstaan. Aangezien toerisme toch een economische drager is voor Baarle-Nassau moet de gemeente zelf in kaart brengen waar onze problemen en mogelijkheden liggen en dus beleid maken, zodat we vanuit onze eigen visie samen met Baarle-Hertog kunnen werken aan verbetering op dit terrein.

In de perspectiefnota staat dat Baarle-Nassau als enclavegemeente een aantrekkelijk recreatief, toeristisch en economisch centrum wil zijn, met respect voor eigen bevolking en omgeving, en met oog voor kwaliteit en kleinschaligheid.

 • De VPB verwacht dat het college bij het ontwikkelen van en/of verlenen van medewerking aan toeristische plannen, het respect voor eigen bevolking en de kleinschaligheid niet uit het oog verliest, en bij voorkeur focust op plannen die ook goed zijn voor natuur en milieu.

Wij zouden ook graag willen wijzen op de continu veranderende situatie, zoals de economische crisis, veranderend publiek, zondagsopenstelling van winkels in de steden, misschien zelfs nieuwe inzichten over welke recreatieve of toeristische voorzieningen gewenst zijn en waar voldoende draagvlak voor is. Een toeristische visie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van verloedering, maar moet geen handvat bieden voor verdere verstening van het buitengebied!

 • De VPB pleit ervoor dat de gemeente Baarle-Nassau als overheid zelf haar beleid formuleert.
 • De VPB wil graag dat de toeristische visie ook leidt tot nieuwe economische kansen voor de bestaande recreatieparken.

De VVV is een van de bespreekpunten binnen het toeristisch beleid. Een structurele verhoging van de subsidie voor de VVV is voor ons niet bespreekbaar. Met de VVV dient besproken te worden wat de verlangde prestaties zijn; dit gaat verder dan alleen iets afspreken over uren openstelling van het kantoor. Conform de VVV gastheerschapformule dient er ook een realistische financiële bijdrage van het bedrijfsleven te zijn, naast de bijdrage van de overheid. Promotie van toeristische mogelijkheden dient veeleer in regionaal verband te gebeuren.

 • De VPB wil dat er een einde komt aan de zogezegd incidentele subsidieverhoging van de VVV. De subsidiering dient volgens ons op basis van de toeristische visie – en de daarin vast te leggen positie van de VVV- vastgesteld te worden.

Ook het evenementenbeleid dient in regionaal verband bekeken te worden, zowel wat betreft de soorten evenementen als wat betreft de data. In dat kader willen we dus graag een evenementenkalender, waar uiteraard Baarle-Hertog ook aan mee doet en een betere spreiding van evenementen over het jaar.

Ook willen we de jaarmarkten verplaatsen naar een andere locatie in (of nabij) het centrum. Liever nog zouden we zien dat er één grote jaarmarkt komt in plaats van de 4 jaarmarkten op de loswal, zodat deze zijn parkeerfunctie dan kan behouden.

Ten aanzien van programmaonderdeel economische zaken zou actiever beleid gevoerd dienen te worden ten aanzien van het vestigingsklimaat. Hoewel het niet overeenstemt met het provinciale beleid,  is het volgens de VPB gewenst om ook bedrijven van buiten Baarle te interesseren voor vestiging op het bedrijventerrein in onze gemeente. Hiertoe zou een “Economisch Business Plan” gemaakt kunnen worden. Bij het opstellen van een visie voor uitbreiding van het bedrijventerrein dienen goede afspraken gemaakt te worden met Baarle-Hertog. Er dient gekeken te worden of subsidiering vanuit regiofondsen mogelijk is.
Programma 5: Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte
Uit de motivering voor investeringen blijkt dat onderhoud trottoirs pas in 2015 plaats zal vinden. Wij nemen aan dat daar de nieuwe investeringen bedoeld zijn, in het kader van het verkeerscirculatieplan. Momenteel is de kwaliteit van trottoirs op vele plaatsen lager dan het niveau zoals bepaald bij aanvang van het rationeel wegbeheer. We willen dat onze trottoirs goed onderhouden worden, zodat ook mindervaliden hier goed uit de voeten kunnen. De VPB neemt daarom aan dat knelpunten eerder opgelost worden. Omdat de aanleg van de omlegging vertraging oploopt zal begin 2012 onderzocht worden welke maatregelen uit het VCP al uitgevoerd kunnen worden voordat de omlegging gereed is. Ook zal in 2012  de motie om het doorgaande vrachtverkeer te weren uit de kom van Baarle verder uitgewerkt worden. Turnhoutseweg en Alphenseweg worden duurzaam veilig ingericht na realisatie van de omlegging.

 • Worden vanuit het rationeel wegbeheer knelpunten betreffende trottoirs voldoende opgelost?
 • Kunnen we in 2012 dan ook al concrete maatregelen verwachten van zaken uit het VCP en om vrachtwagens uit de kom te weren?
 • Worden ook andere wegen naar omliggende (ook Belgische) dorpen al duurzaam veilig ingericht, voorafgaand aan de uitvoering van de omleggingsroute?

Er wordt op blz. 64 gesproken over uitwerken van het Bomenbeleidsplan, inclusief het voorleggen van uitvoeringsplannen te besluitvorming. De VPB is voor zorgvuldige besluitvorming hieromtrent. Wijzigen van het kapvergunningenbeleid mag immers niet leiden tot vogelvrij verklaren van beeldbepalende bomen.

We hechten grote waarde aan groenvoorzieningen, speeltoestellen en natuurelementen. Het is belangrijk om ook voor de speelvoorzieningen beleid te ontwikkelen en ook om onderhoudsplannen op te stellen. Hierbij moeten we ook rekening houden met speelvoorzieningen bij het Bar-le-Duc terrein en de schoollocatie. Daarnaast vinden we het wenselijk dat het spelen in een natuurlijke omgeving wordt bevorderd. We zien hier een mooie uitdaging voor het college, bijvoorbeeld bij het bestemmen van de oude midgetgolfbaan of om mogelijkheden te creëren nabij het sportpark.

 • Is het college voornemens om een speeltoestellenbeleid op te stellen?

De VPB is ook daarbij voor actieve samenwerking tussen inwoners, gemeente en instellingen, we vinden het prima dat het college “in overleg met de bewoners zal onderzoeken waaraan precies behoefte is”. We constateren dat er op projectmatige basis goed overleg plaatsvindt met inwoners, maar van ons mag dat ook meer structureel: Met bewoners werkgroepen instellen, waar de gemeente mee overlegt over gewenste ontwikkelingen in wijken en buurten.

Tenslotte wil de VPB wederom extra aandacht vragen voor het tegengaan van lichthinder. Zeker in het buitengebied is alleen verlichting nodig als anders de veiligheid in het gedrang komt. Wij willen dat er aandacht gegeven worden aan de “Donkere gebieden” zoals op kaart 15a van het Reconstructieplan aangegeven en ook aandacht vanuit de gemeente is gewenst om de inwoners er bewust van te maken dat er echt wel meer dan 50 sterren aan de hemel staan.

 • De gemeente kan hier, liefst samen met Baarle-Hertog, het goede voorbeeld geven door de verlichting van openbare gebouwen (w.o. de kerktorens) qua intensiteit en tijdsduur aan te passen, hetgeen tevens energiezuinig is.

Programma 6: Milieu en Afval
Bij Milieu 4a, (blz. 73) wordt “Het stimuleren van duurzaam energiegebruik” genoemd. Wij nemen aan dat hier bedoeld is “het stimuleren van het duurzaam opwekken van energie en het gebruiken van duurzaam opgewekte energie”.

Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen met het Marb, waardoor verwerking van groenafval gratis wordt? Dan kan groenafval gratis aangeboden worden op de milieustraat en de separate inzamelactie komen te vervallen.

Bij de separate inzameling van plastic is het milieu de grote winnaar. De VPB staat hier zeker positief tegenover. We zijn nu ruim twee jaar mee bezig, toch staat het (wederom) niet vermeld.

 • Kunt u een prestatie-indicator toevoegen voor het opgehaalde plastic?.

We zien een vrij grote fluctuatie in de kosten van riolering en afvalinzameling. Dit zou tot grote fluctuaties in de tarieven kunnen leiden. Een egalisatie hiervan is voor ons acceptabel, mits er een deugdelijk meerjarenplan onder ligt. Voor de drukriolering zijn er vanaf 2012 geen kapitaalslasten meer, dat scheelt zo’n 240.000 euro. Wij gaan akkoord met storting van eenzelfde bedrag als “spaarcomponent” tbv toekomstige vervanging van riolering als gevolg van het nieuwe vGRP. We hadden het echter wel elegant gevonden als dat uitgebreider toegelicht was.

 • Wanneer verwacht het college daadwerkelijk riolen te gaan vervangen?

Programma 7: Ruimtelijke Ontwikkeling
Woningbouw:

De “quickscan woningbouw” had volgens ons niet veel nut. Zeker nu het economisch minder goed gaat, is het wellicht ook niet verstandig de woonvisie pas in 2015 te actualiseren.

De VPB wil dat er ook kleinere bouwkavels uitgeven worden, voor inwoners die zelf willen bouwen.

 • Kan het college een actueel overzicht geven van lopende woningbouwplannen?

Ondanks de zin in paragraaf 7 (grondbeleid) in de begroting, “het uitgangspunt van de gemeente blijft een actieve grondpolitiek”, krijgen we de indruk dat deze actieve grondpolitiek niet erg van de grond komt.

 • Kan er een lange-termijn visie betreffende grondpolitiek (her)ontwikkeld worden?

Natuur en Landschap:

Het openbaar groen in onze gemeente vinden wij zeer belangrijk. Wij zijn voor het gezamenlijk plannen ontwikkelen, ter verbetering van landschappelijke kwaliteit en ter bevordering van biodiversiteit, door geïnteresseerde burgers, deskundige belangengroeperingen en ambtenaren. Zoals verwoord in het coalitieakkoord: “De gemeenten zet zich in voor het versterken van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied. Om hier een start mee te maken moet een werkgroep landschap en biodiversiteit opgericht worden. De werkwijze hiervan moet bottom-up zijn. De gemeente moet hierin vooral een faciliterende rol hebben die uiteen kan lopen van het beschikbaar stellen van vergaderruimte tot hulp bij het aanvragen van subsidies.”

De VPB vindt het daarom ook noodzakelijk dat er een landschapsbeleidsplan komt. Het landschapsbeleidsplan is een beleidsstuk, waarin de gemeentelijke visie met betrekking tot het landschap en de natuur wordt verwoord.

Het doel van dit landschapsbeleidsplan is er om sturing te geven aan een integraal landschapsbeleid in overeenstemming met de belangen van grondeigenaren en beheerders en het initiatief nemen voor behoud, herstel of versterken van landschapswaarden, natuurwaarden en cultuurhistorische waarden.

Bovendien dient het als toetsingskader voor het gemeentelijk handelen bij het uitvoeren van ontwikkelingen en werkzaamheden, die raakvlakken hebben met landschap en natuur. Hiermee kunnen we ons buitengebied nog aantrekkelijker maken voor onze eigen inwoners en recreanten en bijdragen aan de leefbaarheid voor mens en omgeving.

In het landschapsbeleidsplan kunnen verschillende voorbeeldprojecten genoemd worden die op korte termijn kunnen worden opgepakt. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan behoud en herstel van cultuurhistorische en aardkundige waarden, agrarisch natuurbeheer, ecologisch bermmaaien, weidevogelbescherming, behoud zandpaden en ecologische verbindingszones. Tevens zou dan ook meer aandacht kunnen komen voor de droge ecologische verbindingzones, deze zouden evt. dienst kunnen doen als wandelpaden.

De begroting is onduidelijk over Ecologische Verbindingszones. Enerzijds wordt gesteld dat er (nog) geen subsidiemogelijkheden zijn bij de Provincie voor grondverwerving en aanleg van EVZ’s, en dat de grondverwerving (samen met het Waterschap) nog geen resultaat heeft opgeleverd. Anderzijds wordt “inzetten op aanleg evz’s” genoemd en worden er 2 “stroken” als prestatie-indicator opgenomen.

 • Kan het college aangeven hoeveel km EVZ naar verwachting daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden?

Voor het stimuleringskader groen-blauwe diensten stellen we voor om bij aanvraag te kijken naar haalbaarheid en nut, nu is het op basis van eerste inschrijving waardoor een heel goed idee misschien niet uitgevoerd wordt. De bijdrage ad € 18.750 voor het gebiedscontract Groen blauw stimuleringskader Noord-Brabant, gebied Baronie loopt af na 2013.

 • Wat is de consequentie hiervan voor Baarle-Nassau?

Uit cultuurhistorisch perspectief is het voortbestaan van diverse zandwegen zeer gewenst. De VPB is daarom blij met de heringebruikname van de Tikkenhaenweg. Ook zijn er locaties in Baarle die vanuit dit perspectief behouden zouden moeten blijven, bijvoorbeeld op Boschoven. Hier lijkt ons een samenwerking tussen Heemkundekring Amalia van Solms, de ABC milieugroep en de gemeente een absolute must.

Ruimtelijke ordening:

Nu de Raad van State uitspraak gedaan heeft inzake het bestemmingsplan buitengebied, vinden wij dat met voortvarendheid en in open overleg met betrokkenen bezien moet worden wat te doen met de uitspraak, e.e.a. conform het coalitieprogramma.

Vanwege de maatschappelijke discussie rondom grootschalige landbouw (megastallen), de nieuwe inzichten omtrent milieueffecten en volkshygiëne, de gewijzigde wet- en regelgeving en beleidskaders alsmede de turbulente ontwikkelingen bij het provinciebestuur over reconstructie buitengebied, willen wij een zorgvuldige afhandeling van de bestemmingsplannen LOG’s.

De VPB vindt dat ook bij ontwikkelingen in het buitengebied nadrukkelijk de natuurwaarden bewaakt dienen te worden en dat rekening gehouden moet worden met het -in het REK en andere plannen- voorziene kleinschalige niveau van recreatieve voorzieningen in het zuiden en westen van Baarle.
Programma 8: Algemene Dekkingsmiddelen
Dit programma is enigszins onderbelicht.

 • Kan er bijv. een doelenboom toegevoegd worden?

Nog enkele opmerkingen over de paragrafen:

Paragraaf 1: Lokale Heffingen

Bij de richtlijnen voor de begroting 2012 staat vermeld: “Overigens geldt voor de rioolrecht, afvalstoffenheffing en OZB dat momenteel wordt bezien of totaal indexatie van deze ‘woonlasten’ wellicht beter passen, eventuele resultaten uit dit onderzoek zullen we separaat aan uw raad ter besluitvorming voorleggen alvorens de effecten mee te nemen in de begroting.”

Een daling van rioolheffing + afvalstoffenheffing zal dan leiden tot extra stijging van de OZB, en een stijging tot daling van de OZB. Aangezien  rioolheffing + afvalstoffenheffing rechtstreeks doorbelast worden naar de burgers kan dit leiden tot sterk wisselende (OZB) inkomsten voor de gemeente.

 • Kan de gemeente hiermee om?

De gemeente Goirle besteedt –als eerste gemeente in Nederland- alle belastingwerkzaamheden uit aan een private partij. De aanbesteding levert haar een besparing van ruim 250.000 euro op.

 • Kan  Baarle-Nassau door uitbesteden van alle belastingwerkzaamheden ook kosten besparen?

Onze toeristenbelasting (0,68 euro) is nog steeds vrij laag, ook de geraamde opbrengst is relatief laag.

 • Worden “jaarplaatsen” op recreatieterreinen gelijk gesteld met tweede woningen / vakantiewoningen of zijn dit “vaste staanplaatsen” conform de definities onder forensenbelasting resp. toeristenbelasting?

Paragraaf 2: Weerstandsvermogen
Voorheen was de berekening van het risico dat de gemeente liep zeer globaal. Nu gebeurt dit op basis van een risico-inventarisatie en een duidelijk beleid voor risicomanagement. De norm voor de weerstandsratio is destijds op 2 gesteld, nu wordt 1,8 gehaald. Dat vinden we zeer acceptabel. De VPB is van mening dat we er naar moeten streven om alleen echte risico’s te benoemen. Zgn. risico’s van “Klasse 4” = 100% kans, zijn geen risico’s, hooguit is het genoemde bedrag discutabel. Deze zaken dienen gewoon meegenomen te worden in de begroting, en als risico dient dan niet het maximaal benodigde bedrag opgenomen te worden, maar hooguit het begrote bedrag.

Paragraaf 5: Bedrijfsvoering

De VPB vindt het positief dat er nu serieus aandacht gegeven wordt aan organisatieontwikkeling / versterking van de gemeentelijke bestuurskracht.

 • Verder wil de VPB graag uitgebreid geïnformeerd worden over de voortgang van de ICT ontwikkelingen.

Paragraaf 7 grondbeleid

Aangezien er nu overeenstemming is tussen Baarle-Nassau, Baarle-Hertog en de projectontwikkelaar betreffende het voormalig limfaterrein, zijn we benieuwd naar wat er nu gebouwd kan en gaat worden en hoe het geheel eruit komt te zien (groenbeleid, bouwen met energiezuinige middelen, zuinige straatverlichting, speelterreinen, aantallen woningen per doelgroep enz.)

Paragraaf 9: Enclavesituatie

Vanwege onze bijzondere enclavesituatie krijgen we extra inkomsten uit het gemeentefonds. In paragraaf 9 geeft u een overzicht van wat er allemaal extra kosten met zich mee brengt.

Het structureel overleg in het GOB (plenair) lijkt niet zo veel om handen te hebben. Het GOB is o.i. vooral bedoeld voor het nemen van besluiten over beleidsmatige zaken die van belang zijn voor de gezamenlijke gemeenschap Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, en over voorzieningen die door inwoners van Nassau en Hertog samen gebruikt worden. Wij pleiten daarom voor openbare GOB-commissie vergaderingen  en inspreekrecht tijdens het GOB.

 • Zou de functie Euroambtenaar niet veel effectiever ingezet kunnen worden ten behoeve van enerzijds de samenwerking met Baarle-Hertog en anderzijds de contacten van onze gemeenten met Europese organisaties om specifieke voordelen, subsidies i.v.m. de enclavesituatie te verkrijgen?

Tenslotte
De begroting voor 2012 sluit zonder grote belastingverhogingen en met een beperkte bezuiniging, die overigens niet evenwichtig doorgevoerd is. Vooral de sociale en culturele sector levert in (“3x 3%”).

Maar na 2012 lopen de tekorten op waardoor we genoodzaakt zullen zijn om nadere keuzes te maken.

De VPB is van mening dat het onderzoek naar samenwerking met Alphen-Chaam, Gilze-Rijen en Goirle (en in het verlengde daarvan de organisatieontwikkeling) een zeer hoge prioriteit behoeft.

Fractie Vooruitstrevende Partij Baarle

November 2011