Reactie VPB op de begroting 2017 van gemeente Baarle-Nassau

Posted by Beheerder |17 nov 16 |

Ad Severijns (426x640)
Fractievoorzitter Ad Severijns

De begroting is helder en duidelijk opgesteld en geeft de raad een goed inzicht in het voorgenomen beleid voor 2017 en de geldstromen die daarmee gemoeid zijn. We hebben een realistische begroting voor ons liggen, waar uit blijkt dat Baarle-Nassau financieel een gezonde gemeente is, met een hoog voorzieningenniveau en lage lasten voor de burgers.
Tevens laat deze begroting een ambitie zien, die past bij de volwaardige gemeente die wij zijn.

De VPB heeft tijdens de raadbehandeling in eerste en tweede termijn een duidelijk standpunt laten horen over de volgende onderwerpen:

0 bestuur en ondersteuning
Laten we maar eens gewoon klein beginnen met het GOL met Baarle-Hertog, met zaken die we nu ook al samen doen.
In februari 2017 wordt de kadernota burgerparticipatie in de raad behandeld. Wij stellen een concrete invulling van burgerparticipatie voor door instellen van zgn. Buurtbudgetten, waarmee geld beschikbaar gesteld wordt voor goede plannen voor de wijk of buurt.
Laat de strategische visie, die er aan zit te komen vooral een kapstok zijn waar de jassen later aan gehangen kunnen worden. Als het college probeert vooraf de visie helemaal uit te werken, dan komt hij nooit af.

1 veiligheid
Ook de VPB staat achter de wijze waarop het aangescherpte Damoclesbeleid binnen onze gemeente wordt uitgevoerd. Maar de grote aandacht die uitgaat naar de bestrijding van drugscriminaliteit dient niet ten koste te gaan van de aandacht voor andere vormen van criminaliteit en de creatieve ontduiking of ontwijking van wet- en regelgeving.  De VPB pleit voor strikte toepassing van wet- en regelgeving aan de voorzijde, gevolgd door adequate handhaving. De leefbaarheid staat al genoeg onder druk en vereist bescherming. De burgemeester is het geheel eens met ons standpunt.

2 verkeer en vervoer
Over de omleggingsroute wil de VPB nogmaals aangeven dat zij de start van de aanleg van de Noordelijke tak zonder volledig zicht op de aanleg van de Oostelijke tak ongelukkig en risicovol vindt. Zoals bekend heeft de VPB juist gepleit om met de Oostelijke tak aan te vangen en daarna in de praktijk te bezien of een Noordelijke tak überhaupt wel nodig is.
Vooral omdat  het verloop van de Belgische procedures voor ons een grijs gebied is zou de VPB graag inzichtelijk gemaakt willen zien welke procedures er lopen, welke we als vervolg op lopende procedures kunnen verwachten, welke tijd die dan in beslag kunnen nemen inclusief bezwaar en beroep, en welke risico’s er aan verbonden zijn, dus een up to date overzicht van procedures, een stappenplan of een soort van projectplanning op basis van scenario’s. Alleen zo komen we af van het wensdenken en krijgen we inzicht in wat nodig is om verder te kunnen met het vervolgtraject (masterplan VCP). Het college kan zich hierin vinden en zal zich inspannen om dit voor elkaar te krijgen.
Maatregelen in het centrum om op korte termijn de verkeersoverlast te beperken kunnen alleen samen met Baarle-Hertog genomen worden. Maatregelen buiten Baarle, om de verkeersstromen anders te leiden, zijn eveneens welkom! VPB heeft al herhaaldelijk gepleit voor instellen van laad- en losplaatsen en – tijden. We hebben de motie van Baarle! daarover dan ook ondersteund.
Kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte is een goede zaak, dat hebben wij in ons verkiezingsprogramma 2014-2018 reeds bepleit. Naast structureel hoger budget voor onkruidbestrijding en verwijderen van zwerfvuil past hierbij ook beter onderhouden van het straatmeubilair.
Naast openbare verlichting met Leds wil de VPB ook laadpalen voor elektrische auto’s.
VPB stemt in met een verkeersverbod voor de Castelsche Heide.
Het bruggetje in Hal mag van ons aangelegd worden indien er wel de garantie is dat de zandweg  erna blijft, zodat doorgaand verkeer door dit ecologisch belangrijk stiltegebied ontmoedigd wordt.

3 economie
Economisch gezien gaat de aandacht van de gemeente voor ons te eenzijdig uit naar toerisme en de agrarische sector. VPB is voor een gezonde mix van bedrijven: Winkels, Industrie, agrarisch, diensten en toerisme. Wij pleiten voor meer aandacht voor ons MKB, onze industrie en dienstverlenende bedrijven.
Schaalvergroting in de agrarische sector zal ook voor Baarle tot keuzes leiden. Het staat op gespannen voet met leefbaarheid en volksgezondheid maar ook met het toeristisch profiel van Baarle als aantrekkelijke groene gemeente en de daarbij passende economische ontwikkelingen. Wij zijn voor kleinschalige hoogwaardige biologische grondgebonden landbouw. Kansen liggen er bij de ontwikkeling van de circulaire economie (met lokaal gesloten kringloop) en bij innovatieve duurzame ontwikkelingen in het kader van biobased economy (biomassa voor niet-voedsel toepassingen). Niet ter vergroting van productievolumes en afzet van het mestoverschot, maar om een transitie naar agro-ecologie te bewerkstelligen en daarmee de race naar de bodem te stoppen die enkel in het belang is van grote spelers in de agrarische industrie. Dus ook geen mestvergisting, want duurzame mestvergisting bestaat gewoonweg niet. Het mestoverschotprobleem los je op met minder vee.
Toeristisch zien we Baarle graag als middelpunt en ontvangstplek  in het fraaie groene grensoverschrijdende gebied tussen Breda, Tilburg en Turnhout: ‘Het Grenspark’, dus ook als Centrumgemeente bij de viering van 150 jaar Bels Lijntje in 2017.
Een bezoekerscentrum als nieuw VVV-agentschap kan helpen om onze unieke situatie beter uit te leggen. Dat zou ook het vertrekpunt kunnen vormen van onze ‘Historische Kilometer’.
Promotie van het toerisme dient in streekverband plaats te vinden.

4 onderwijs
Voor de schoolgaande jeugd die vanaf Bredaseweg of Loveren komt willen we graag dat het pad van Hoogbraak naar de Schoolstraat verhard wordt. Het college gaat hierover in overleg met Baarle- Hertog. Het Nederlandse deel, vanaf pakweg de Dassenburcht kan wat ons betreft onmiddellijk aangelegd worden!
VPB is content met de inspanningen om een doorgaande ontwikkelingslijn voor onze kinderen van 0 tot 16 jaar te bevorderen,  door instellen van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Uilenpoort en Bremerpoort.

5 sport cultuur en recreatie
In 2017, zal er naar aanleiding van 150 jaar Bels lijntje extra aandacht zijn voor kunst in de openbare ruimte. VPB wil ook in 2017 en volgende jaren graag aandacht voor het verfraaien van andere locaties. Daarom zijn wij voor een vaste storting in het kunstfonds. Dat het saldo soms even oploopt in afwachting van een grotere aankoop, lijkt ons geen probleem.
Wij zijn voor een bij-vriendelijke gemeente, zoals bekend. We zien dit liever niet als een losstaand project, maar als onderdeel van het geheel van natuurontwikkeling, EVZ’s, landschapsverbetering, Stika (groen blauwe diensten). Het voorgenomen onderzoeken van realisatiemogelijkheden voor EVZ/natuurnetwerk is helaas slechts uitspreken van ambitie. VPB wil dat deze ambitie vertaald wordt naar concrete acties, waarbij we via Landstad de Baronie gebruik maken van cofinanciering uit het provinciale Groen ontwikkelfonds.
VPB gaat akkoord met het ontwikkelen van een “Beleidskader Sportaccommodaties”, maar wil liever niet teveel geld uit te geven aan plannenmakerij. Structureel wat extra besteden aan accommodaties levert ons een hoger voorzieningenniveau op: multifunctioneel waar het kan, monofunctioneel waar het moet. Clubs hebben nu eenmaal niet allemaal dezelfde behoefte.
Een belangrijke stap voor verbouwing van het cultureel centrum is het programma van eisen wat in 2017 opgesteld wordt. Voor de VPB betekent dit toewerken naar een concreet gedragen plan.

6 sociaal domein
VPB is benieuwd naar de nieuwe plannen voor Janshove. We gaan er vooralsnog van uit dat onze  bijdrage voor een gemeenschappelijke voorziening nodig zal zijn.
VPB zou ook graag “Geclusterd Wonen” willen realiseren, dat is een woonvorm in een sociale, veilige en prettige leefomgeving met zorg in de nabijheid, bedoeld voor mensen met een lichte beperking, die op deze manier toch heel zelfstandig kunnen wonen. (zie ook ons artikel daarover op onze website) Dit past ook prima bij het genoemde “afschalen” van de professionele zorg.
We hebben hiervoor een motie ingediend, waarin we het college oproepen om te onderzoeken wat de feitelijke behoefte is en hoe dit te realiseren valt. De motie werd unaniem aangenomen.
Bij Leefbaarheid willen we naast de terechte aandacht voor Ulicoten ook aandacht voor het buitengebied, denk aan problematiek rondom de Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
De nieuwe aanbesteding 2017-2020 voor hulp bij de huishouding kent een uurtarief in lijn met de code verantwoordelijk marktgedrag.  VPB hoopt dat hierdoor voldoende rekening gehouden wordt met de positie van medewerkers zodat die ook correct betaald kunnen worden.
VPB wil ook bezien of de eigen bijdrage voor dagbesteding en begeleiding thuis gemaximaliseerd kan worden. Het college zegt toe dit te gaan onderzoeken.

7 volksgezondheid en milieu
Er is tegenwoordig gelukkig veel aandacht voor de kritische relatie tussen Intensieve Veehouderij en volksgezondheid. In Baarle speelt dat ook, daarom wil de VPB dat milieuregels nageleefd worden en dat er gehandhaafd wordt. Ook wil de VPB een Geurverordening om stankhinder effectief te kunnen beteugelen. In toenemende mate ontvangen wij klachten vanuit de bevolking over stankoverlast, ook in de bebouwde kom en zeker ook gedurende de avonden en weekends. Vooruitlopend op de Geurverordening wil VPB daarom graag z.s.m. een volcontinu meetprogramma in onze gemeente zien, zodat we objectief meten wat we ruiken. We hebben hiervoor een motie ingediend, die unaniem aangenomen is.
Het college heeft de Ambitie om de VANG doelstelling max. 100kg restafval per inwoner in 2020 te halen. Daar staan wij achter, maar wel graag met een systeem wat geen grote overhead in zich heeft en wat geen afvaltoerisme stimuleert.
VPB complimenteert het college met de keuze voor het kopen van NL-wind certificaten voor groene stroom.

8 volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing
De ambtelijke en bestuurlijke acties ten aanzien van Dubbelbestemming L’air Pur spelen zich momenteel af buiten het zicht en betrokkenheid van raad en commissie. VPB maakt zich zorgen dat er bij L’Air Pur verwachtingen worden gewekt die niet door de Raad worden gedragen en vindt dat vanuit B&W nu eerst met commissie en raad gesproken moet worden op basis van een raadsdossier. VPB kan zich in dit stadium dan ook niet vinden in het beschikbaar stellen van middelen, ook niet in de vorm van een PM post.
Er wordt een structureel budget handhaving opgenomen in het kader van “veilige recreatie”. Van de VPB mag een deel van dat budget ingezet worden voor structurele handhaving in het kader van stankoverlast. Het eerdere genoemde geur-meetprogramma kan daar mede behulpzaam bij zijn. Principieel vinden wij het echter juister als de prioriteiten gesteld worden via het jaarprogramma handhaving, zodat de raad hierover afzonderlijk keuzes kan maken.
VPB pleit voor extra sociale woningbouw in het kader van opvang van vergunninghouders.

algemene dekkingsmiddelen
Het college stelt voor om alle belastingen met 1% te verhogen in plaats van met in de perspectiefnota genoemde 3%. Dat is voldoende om de begroting netjes sluitend te maken. De VPB pleit er al een paar jaar voor om elk jaar opnieuw te bekijken of en hoe elke belasting aangepast moet worden. Er kunnen immers goede redenen of politieke wensen zijn om een bepaalde belasting extra te verhogen of juist te verlagen of zelfs af te schaffen.

VPB heeft samen met CDA en Fractie Ulicoten een motie ingediend om de honden belasting af te schaffen met ingang van 2018. Daarmee heeft het college de tijd om de juiste verschuiving van de lasten voor te bereiden.

Tenslotte
Deze begroting laat duidelijk meer ambitie zien dan we gewend waren. We verwachten dat onze inwoners de gevolgen zullen merken, in positieve zin uiteraard.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen op te laten groeien?
Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!
www.vp-baarle.nl                                   Facebook pagina: Vooruitstrevende Partij Baarle