Reactie VPB op begroting 2021

Posted by Beheerder |02 nov 20 |

De begroting en meerjarenperspectief bieden weinig financiële ruimte. De tijd van keuzes maken is aangebroken! Hieronder wijzen wij u op een aantal keuzes van deze coalitie die niet in de mooie infographic in Ons Weekblad stonden.

Geïnteresseerd? Volg dan onze bijdrage en alternatieve voorstellen de komende weken op www.vp-baarle.nl of onze facebook-pagina.

 Een verwacht tekort in 2020 van meer dan € 300.000,-. In 2021 een resultaat van slechts € 6.000,- op een begroting van 18,5miljoen (marge slechts 0,03%). De jaren daarna een negatief resultaat. De effecten van Corona niet begroten, wel de tegemoetkoming van het rijk inrekenen, is dat reëel? #keuzesmaken!

De OZB 5% omhoog! Afvalinzameling wijzigen zonder financiële transparantie; 23% stijging afvalstoffenheffing. Lastenverzwaring meer dan 10% voor onze inwoners. Voor mensen in sociale huurwoningen zelfs 15%! #keuzesmaken!

Samenwerking met Baarle-Hertog staat onder druk. Op grote dossiers, zoals Cultuurcentrum, Mobiliteitsplan of BGTS, worden geen zichtbare resultaten behaald. #keuzesmaken!

€100.000,- structureel meer bijdragen aan ABG i.v.m. teveel “genieten”. En vervolgens efficiëntievoorstellen, zoals het gelijktrekken van regionale samenwerkingen, blokkeren? De ambtelijke organisatie en bestuurlijke samenwerking op het spel zetten. #keuzesmaken!

De zorg staat financieel onder druk. Meer ambtenaren voor het proces bij jeugdzorg, die terugverdiend moeten worden door minder zorg aan jeugd? Vragen om meer netwerk, eigen kracht en vrijwilligers, maar bezuinigen op het mantelzorgcompliment. Gezonde levensstijl willen stimuleren, maar bezuinigen op de buurtsportcoaches. #keuzesmaken!

Er komen te weinig betaalbare woningen. Waardevol bestemde gronden worden ingezet voor luxe appartementen. Verkeersreconstructies doorgezet zonder vastgesteld mobiliteitsplan. Geen bezuinigingen bij ruimte en verkeer. #keuzesmaken!

Veel energie in een VAB-beleid in een gebied met ernstige geuroverlast. Vertragingstactiek nieuw bestemmingsplan buitengebied. Geld op de plank voor landschapsverbetering, maar geen initiatief tot planvorming. #keuzesmaken!

Als VPB vinden wij dat er andere keuzes gemaakt kunnen worden, dus lees en volg de ontwikkelingen!