Raad oneens over situatie op Klein Bedaf

Posted by Beheerder |25 dec 16 |

Waarom is de VPB tegen uitbreiding van de veestapel

Op 8 december 2016 vroeg B&W om de mening van de gemeenteraad van Baarle-Nassau vanwege de aangevraagde omgevingsvergunningen voor uitbreiding van varkenshouderij Klein Bedaf 3 en geitenhouderij Klein Bedaf 3a/3b. Het CDA, Baarle! en Fractie Ulicoten hadden er geen moeite mee, maar volgens de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) zijn de milieubelasting, veedichtheid en stankoverlast op Klein Bedaf nu al te groot en is verdere uitbreiding ongewenst. Dit standpunt van de VPB wordt hieronder toegelicht.

nieuwsflits-cartoon72

Waar gaat het om
Een varkenshouderij met meerdere vestigingen heeft nu op Klein Bedaf 3 al een megastal van 1,5 hectare en wil deze uitbreiden naar bouwvlak 3 hectare voor meer dan 15.000 varkens plus een groot mestbassin. En een gezinsbedrijf op Klein Bedaf 3a/3b met nu 3.850 geiten (en rundvee) wil uitbreiden naar ruim 6.100 geiten in een megastal-complex met bouwvlak 3 hectare.
Ook het vleeskuikenbedrijf op Klein Bedaf 7 wil uitbreiden naar bouwvlak 2,5 hectare ofwel een omvang waarmee straks meer dan 300.000 vleeskuikens kunnen worden gehouden die per 6 weken op transport gaan naar de slacht. En bedenk dat binnen een zeer korte afstand rondom deze drie megastallen op Klein Bedaf nog meer intensieve veehouderijen aanwezig zijn.
Kortom, een klein gebied met een zeer hoge veedichtheid. In de huidige situatie is er al een extreme milieubelasting die de hedendaagse normen ruim overschrijdt. En een combinatie van kippen, varkens, geiten en rundvee binnen een zeer kleine cirkel wordt door RIVM en GGD sterk afgeraden vanwege verhoogd risico op veeziektes. Ook wonen er (en komen er) burgers in dit gebied, soms op minder dan 50 meter van een megastal. Terwijl RIVM en GGD de combinatie van wonen en intensieve veehouderij binnen een afstand van 250 meter sterk ontraden. En toch is dat allemaal aan de hand op Klein Bedaf. 

Hoe kan dat dan?
De oorsprong ligt bij de 15 jaar oude Reconstructiegedachte van het Brabantse platteland met zogenaamde LandbouwOntwikkelingsGebieden (LOG’s) . Gevolg was een zeer royale ontwikkelingsruimte voor agrarische bedrijven in het Bestemmingsplan Buitengebied 2008 onder leiding van de toenmalige CDA-wethouder Kerremans. Maar al snel werd duidelijk dat de ontwikkeling van megastallen uit de hand ging lopen en dat de milieubelasting en de risico’s voor volksgezondheid groter waren dan voorzien. Daarom greep de provincie in en kwam met de Verordening Ruimte 2011 om de megastallen in Brabant te beperken tot 1,5 hectare met strikte voorschriften voor milieu, dierenwelzijn, luchtkwaliteit en landschappelijke inpassing. Helaas heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau in 2011 gemeend om ontheffingen aan te vragen bij de provincie voor de uitbreidingsplannen op Klein Bedaf. De VPB stemde toen ook al tegen, maar op advies van toenmalig wethouder Jan van Tilburg en met steun van Keerpunt ’98 was er alsnog een meerderheid in de raad en werd de Verordening Ruimte 2011 omzeild om reden van “betrouwbaar bestuur”. Deze ontheffingen zijn uiteindelijk afgegeven door de Provincie in december 2013 en waren 3 jaar geldig.

Ingelaste raad
De raad werd op 6 december 2016 volkomen verrast met een verzoek van het College (B&W) om met spoed op 8 december bijeen te komen. Het College wilde alsnog advies bij gewijzigde aanvragen van de ondernemers op Klein Bedaf 3 en 3a/b om hun bedrijf te verdubbelen naar een omvang die in Brabant sinds 2011 niet meer is toegestaan. De ontheffingen waren nog 48 uur geldig, dus het College stond onder grote tijdsdruk. En inmiddels had de Rechtbank Breda op 8 november jl. de uitbreidingsvergunning van het pluimveebedrijf Klein Bedaf 7 al vernietigd. Reden: de geurnormen worden overschreden op Klein Bedaf. Ook het Urgentieteam van de provincie, waar de GGD in deelneemt, was inmiddels bij de zaak betrokken. Zij probeerden al meer dan een jaar tot een oplossing te komen voor Klein Bedaf, omdat ook zij de conclusie deelden dat de huidige situatie voor omwonenden zeer onwenselijk is en dat het zo echt niet verder kan. Uit gezondheidsoverwegingen kon je maar beter verhuizen volgens de GGD-arts en de longspecialist. Niet verwonderlijk dus dat het College aan de raad om advies vroeg. De raad kreeg hiertoe een stapel juridische documenten en welgeteld 24 uren voorbereidingstijd. Daar waren ook de bezwaren van omwonenden bijgevoegd en een GGD-rapport met een negatief advies vanwege overschrijding van de geurnorm. Dat laatste was niet verrassend, want de Rechtbank Breda had dat immers op 8 november jl. ook al aangegeven bij de zaak van het pluimveebedrijf.

Verantwoorde besluitvorming?
Met uitzondering van de VPB en Keerpunt ’98, kennelijk met een in-keerpunt, hadden de andere raadsleden geen moeite met de verdubbeling die verdedigd werd door de aanwezige ZLTO-vertegenwoordiger en de CDA-wethouder. Ook de motie (zie onder), waarin de VPB haar teleurstelling uitsprak over de algehele gang van zaken, haalde het niet. De VPB vindt een verdubbeling van de veestapel op Klein Bedaf op basis van de huidige inzichten maatschappelijk onverantwoord. Zulke megaplannen en zo’n veedichtheid in zo’n klein gebied waar ook burgers wonen, dat is niet meer van deze tijd. Dat stinkt tot op het Sint Annaplein. De landeljke en provinciale beleidslijnen staan zoiets vandaag de dag niet meer toe en dan kun je je niet verschuilen achter plannen en ontheffingen uit het verleden. Anno 2016 is er een veelheid aan onderzoeken beschikbaar waarmee de risico’s voor veeziektes en volksgezondheid vanwege de intensieve veehouderij in kaart zijn gebracht. Ook de Verordening Ruimte uit 2014 is daar al veel strenger in en eist een ingrijpende omslag, de zogenaamde Duurzame Transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij. En juist op dit moment komt onze provincie met nieuwe aangescherpte voorschriften om de sector te dwingen tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. De huidige situatie op Klein Bedaf voldoet daar al niet aan en met een verdubbeling van de veestapel wordt het op Klein Bedaf een onhoudbare situatie voor welzijn en gezondheid van mens en dier.

Minder vee, minder mest
De omvang van de intensieve veehouderij is in Nederland, in Noord-Brabant, in Baarle-Nassau een groot probleem. We hebben het over meer dan 600 miljoen slachtingen per jaar en een groot mestoverschot. De veestapel van Baarle-Nassau levert daar een flinke bijdrage aan. Van al dat vlees is minder dan 30% nodig voor eigen gebruik in Nederland, de rest is voor de export. Omdat er weinig tot geen economisch rendement uit volgt en een hele grote milieu voetafdruk, zijn de landelijke en provinciale politieke partijen in meerderheid het er wel over eens: we moeten naar een kleinere veestapel. Minder vee, minder mest, minder milieuproblemen, minder gezondheidsrisico’s.
Steeds meer partijen noteren een forse reductie van de veestapel als landelijke doelstelling. De VPB ziet dat ook graag in Baarle-Nassau en pleit voor kleinschalige grondgebonden landbouw. Willen we het voor toekomstige generaties leefbaar houden en voor onszelf en onze toeristen fris en gezond, dan moeten we nu als politiek visie en verantwoorde, duurzame besluiten durven nemen. De VPB is daar klaar voor. Sociaal, vitaal & groen. En bedenk: als het dagenlang stinkt in ons dorp, dan ligt dat niet aan mist of windstilte, dan ligt dat aan stankproductie! Iedereen heeft recht op frisse gezonde lucht, toch? 

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!

Voor meer informatie: zie onze website www.vp-baarle.nl of volg ons op
www.FaceBook.com/ vpb.baarle