Proces grootschalige energie

Posted by Beheerder |22 mei 21 |

Aangenomen motie zie hieronder (klikken op Titel)

Motie Vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering      : 19-05-2021                                               Agendapunt                 : extra agendapunt                                                        Onderwerp                  : proces grootschalige energie opwek

De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in vergadering bijeen op woensdag 19 mei 2021

Overwegende dat:
– er nog steeds veel onrust heerst in een aantal buurtschappen in Baarle-Nassau over de mogelijkheid tot plaatsing van windmolens;
– andere buurtschappen nabij zoekgebieden opvallend stil zijn, dus ofwel reeds overeenkomsten zijn gesloten, ofwel onvoldoende bekendheid is;
– de RES wel is vastgesteld, maar voor het handelingskader grootschalige opwek nu pas een goede start gemaakt kan worden;
– zoals de RES voorschrijft en alle partijen hebben benoemd bij de behandeling ervan, het belangrijk is dat nu met een grondig en gedragen burgerparticipatietraject wordt gestart en gezamenlijk met het gemeentebestuur wordt gekeken naar toekomstige passende oplossingen voor de gemeente Baarle-Nassau;
– gezondheid (en afstand tot burgerwoningen) en de impact en risico’s voor natuur, ecologie en cultuurhistorische waarden van eminent belang zijn bij het verder onderzoek naar potentiële locaties voor enige vorm van grootschalige opwek.

Wij van mening zijn dat:
– de inwoners van Baarle-Nassau bij de RES nog niet aan zet zijn geweest en dit traject nu veel herstel van vertrouwen vraagt en wij daarom van mening zijn dat een zeer grondig en gedegen traject moet worden opgezet met inwoners/ondernemers nabij de zoekgebieden en andere inwoners van de gemeente;
– het zeer belangrijk is om nu zeer nauwkeurig te gaan onderzoeken Hoe, Wat en Waar we eventueel iets van grootschalige opwek willen;
– belangrijke stakeholders bij de opzet van het handelingskader betrokken dienen te worden. Wij denken dat aan diverse natuurverenigingen, de heemkundekring, BMF, GGD, etc.

Verzoekt het college om:
1) Een proces voorstel -ter goedkeuring- te doen toekomen aan de gemeenteraad, over de wijze waarop het college wil komen tot een handelingskader grootschalige opwek waarbij alle belangrijke stakeholders en inwoners van Baarle-Nassau zijn betrokken en beschreven.
2) In dat proces tevens minimaal wordt voorzien dat voor de zeven zoekgebieden een inspanning wordt geleverd om per zoekgebied een werkgroep/klankbord-groep te vormen met inwoners/ondernemers, om zo alle voor- en nadelen, kansen en risico’s t.a.v. alle eerder genoemde aspecten te onderzoeken en op maat te bespreken. Per zoekgebied zou één vertegenwoordiger dan als stakeholder kunnen deelnemen aan het hoofdproces.
3) Gezondheid, natuur, ecologie en cultuur-historische waarde dominant aanwezig zijn bij het verder onderzoek en toetsing van de zeven zoekgebieden.
4) T.a.v. de pijler gezondheid rekening te houden met de nieuwste inzichten en Europese wetgeving op het gebied van afstand windmolens t.o.v. burgerwoningen
5) Ieder kwartaal of, indien relevant, eerder met een voorgangsmemo de gemeenteraad op de hoogte brengt van de vorderingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Baarle-Nassau, 19-05-2021

Namens

VPB-fractie          CDA-fractie        Fractie Ulicoten             Fractie van Tilburg