Politiek jaarverslag VPB 2022

Posted by Jan Boot |08 jun 23 |

Politiek jaarverslag VPB 2022

Het jaar 2022 begon met de laatste stuiptrekkingen van de Covid-19 Pandemie. Gelukkig waren die grotendeels achter de rug bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. Bij die verkiezingen steeg de VPB van één naar drie zetels in de gemeenteraad. Sommige critici zeiden dat die winst behaald was, omdat Keerpunt ’98 niet meedeed aan de verkiezingen. Feit was echter dat Janneke van de Laak de partij in de vorige raadsperiode nieuw elan gegeven heeft. Ook hadden we een ambitieus verkiezingsprogramma en een gedegen campagnestrategie.
Het lag in de lijn der verwachting dat partijen Baarle! en CDA (beiden 4 zetels) een bestuurscoalitie zouden gaan vormen, maar de gesprekken tussen die partijen vlotten niet erg. Zij leken elkaar niet te kunnen vinden op cruciale dossiers. Vervolgens vonden er gesprekken plaats met de VPB en daaruit bleek al snel dat de voorkeur uitging naar het verder verkennen van een coalitie van Baarle! en VPB.
Het VPB verkiezingsprogramma bewees hier zijn waarde. Veel speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn overgenomen in het coalitieakkoord, zoals woningbouw, duurzaamheid, natuur, sociaal domein, samenwerking en burgerparticipatie. Het is geen dichtgetimmerd akkoord geworden, maar geeft de gemeenteraad, inwoners en samenwerkingspartners de ruimte om mee te denken over hoe we de grote opgaven lokaal moeten aanpakken.

Wethouder

Janneke van de Laak is na de verkiezingen met veel ambitie gestart als wethouder. Ze heeft in de resterende maanden van 2022 al veel kunnen bereiken op gebied van duurzaamheid en het sociaal domein. Zo heeft zij onder meer gezorgd voor diverse duurzaamheids-subsidieregelingen, waaronder de herhaling van de regentonactie.

Werkbezoeken en bijeenkomsten

Op 18 maart 2022 zijn een aantal VPB leden bij het voedselbos in aanleg van Nicolaas Geijer geweest. Zijn zoektocht naar overgangen en verbindingen tussen agrarisch en de natuur is inspirerend. Wel hebben we moeite met de slecht bereikbare locatie, die nadelig is voor zijn bedrijfsmodel en met de agrarische functie in een gebied met bestemming natuur.
Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met informatie en uitleg over Regio Hart van Brabant, onder andere over de kernagenda. Wij zijn daar ook bij aanwezig geweest en hebben meegedacht over de diverse doelen en de implementatie op lokaal niveau.
Ook is afgelopen jaar meermaals de verbinding gezocht met de gemeenteraden van Alphen-Chaam en Gilze en Rijen (De “ABG” raden), via de 3-radenbijeenkomsten.

Ruimtelijke inrichting

Uiteindelijk kon de reconstructie van de Hoogbraak, die voor 2021 gepland stond, pas in 2022 van start gaan. Na voltooiing daarvan kregen straten van rechts voorrang, werd de maximumsnelheid verlaagd naar 30 km / uur en werd het vrachtverkeer geweerd uit het centrum. Hoewel dat laatste in de praktijk nog niet altijd lijkt te werken voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs. Met de uitvoering conform het centrumplan kreeg het plan onze steun, mooie verbeteringen voor de verkeersveiligheid en de leefomgeving.
Ook zijn het fietspad naar Ulicoten en het weggedeelte van het Sint Annaplein / Alphenseweg tussen Singel en de Klokkestraat aangepakt. Fractie Ulicoten wilde graag ledverlichting langs het fietspad toevoegen. Om toch binnen budget te blijven moesten tegels worden hergebruikt, maar dit past volledig binnen onze visie van circulariteit. Onze oproep om dan vleermuisvriendelijke ledverlichting te plaatsen kon niet gehonoreerd worden, maar omdat er wel toegezegd is dat de verlichting alleen zal branden als het nodig is, konden wij instemmen met het gewijzigde voorstel.
Wij vinden het snel in gang zetten van bouwplannen voor betaalbare nieuwbouw belangrijk, dus hebben we (ondanks veel tegengeluid over de woordkeuze van de wethouder) voor het voorbereidingskrediet voor bouwplan Loveren derde fase gestemd.

Vuurwerkoverlast

De zomervakantie was nog maar net voorbij, of het overlast gevende vuurwerktoerisme begon. Duidelijk een soort inhaalslag na de Coronajaren. In de raadsvergadering van september zijn hierover door de VPB al vragen gesteld. Wij hadden verwacht dat er toen nog genoeg tijd zou zijn om de ergste overlast te voorkomen, maar dat bleek een illusie. Negeren van verkeersborden, plassen tegen gevels, intimideren van bewoners; te veel om op te noemen. De spanningen liepen uiteindelijk zo hoog op, dat bewoners besloten om zelf de straat maar af te sluiten.
Afspraken en toezeggingen uit het verleden hebben dus onvoldoende opgeleverd, maar na diverse nood-ingrepen en evaluaties met bewoners en belanghebbenden ligt er nu de toezegging dat er vóór het zomerreces van 2023 een plan van aanpak zal liggen om herhaling te voorkomen.

Afvalinzameling door IOK

Per 1 januari 2022 begon de gezamenlijke afvalinzameling van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog door IOK. Afgezien van een incidentele staking loopt dat in de praktijk best goed. Toch zijn er in beide Baarles ook kritische opmerkingen te horen. Over bijvoorbeeld het opvallend hoge verbruik van PMD-zakken in Baarle-Nassau, waar die niet afzonderlijk betaald hoeven te worden, of de kostenverdeling bij GFT-afval tussen inwoners met grote tuinen (en dubbele containers) en bewoners van appartementen.

Geurgebiedsvisie / OMWB meetstation

In juni werd de geurgebiedsvisie vastgesteld. Wederom een onderwerp waarbij de verschillen tussen partijen snel duidelijk werden. De agrarische partijen vonden de gestelde geurnormen te streng terwijl de VPB graag zou zien dat de (strengere) GGD normen gehanteerd zouden worden. We hebben de toezegging gekregen dat er over enkele jaren een evaluatie plaatsvindt met toetsing aan onze wensen voor een gezonder leefklimaat.
Metingen door het mobiele OMWB meetstation, dat de tweede helft van het jaar op de hoek Goorweg / Loveren heeft gestaan, lieten geen significante afwijkingen zien ten opzichte van andere Brabantse locaties. Bijna een kwart van de gemeten ammoniak in de lucht bleek afkomstig van de agrarische sector, maar de gemeten PM10 waarden (fijnstof <10 ?m) lagen juist beduidend lager dan het Brabantse gemiddelde in dezelfde periode.

Turap en programmabegroting (algemene beschouwingen)

Wij waren blij met het door ons college gepresenteerde tussentijdse resultaat, die resulteerde in een positieve bijstelling van het jaarrekeningresultaat. De programmabegroting voor 2023 heeft een duidelijke VPB stempel met thema’s als burgerparticipatie, de cultuurhistorische waardenkaart, inclusie en het schone luchtakkoord.
Financieel gezien lijkt de begroting ons krap, en voor de toekomst ziet het er nog minder rooskleurig uit omdat de uitkering uit het gemeentefonds omlaag gaat. De extra uitkering vanwege onze enclavesituatie komt te vervallen. We hebben daarom gezamenlijk met Baarle! een motie ingediend over het verdwijnen van deze “enclave subsidie”.
We hebben opgeroepen om vooral te blijven investeren in betaalbaar wonen, natuur en er is aandacht gevraagd voor de schrijnende situaties ten aanzien van (energie) armoede. Verder hebben we een kritische noot geuit over de gemeentelijke website en de buitenbeter app en extra aandacht gevraagd voor het plaatsen van (openbare) laadpalen.