Ontwikkelingen intensieve veeteelt Belgische zijde ‘t Merkske

Posted by Beheerder |13 mrt 17 |

Geachte Burgemeester, 

In een artikel in BN de Stem van 18 februari  wordt gerefereerd aan een zorgwekkende ontwikkeling rondom de recente vergunningverstrekking van 2 intensieve veehouderijen aan Belgische zijde van de grens, zeer kort nabij de Mark en ‘t Merkske.  Het betreft Verhoeven-Hofmans in Meer en Vermeiren-Verhoeven in Minderhout, de laatste grenst zeer kort aan onze gemeentegrens / landsgrens. 

In het artikel worden door de Nederlandse en Belgische beheerders van het unieke landschap aan beiden zijden van de grens ernstige zorgen geuit rondom deze ontwikkelingen. Ook de fractievoorzitter van Water Natuurlijk en Dijkgraaf C. Moonen zijn ernstig bezorgd.

GroenLinks stelde -samen met de SP en D66-  vragen hierover aan G.S. Van Noord-Brabant, zie: https://brabant.groenlinks.nl/nieuws/invloed-toename-intensieve-veehouderij-markdal en zelfs Dhr. Pechtold (D66) heeft zijn zorgen omtrent deze materie uitgesproken, met name vanwege de relatie met de Europese Kaderrichtlijn Water.

De VPB deelt deze zorgen. De risico’s van deze ontwikkeling zijn meerledig:

– de kwaliteit van het beekdal op ecologisch gebied en de biodiversiteit lopen gevaar door stikstofdeposito.
– Er is een vergrote kans op aantasting van de waterkwaliteit, zich mogelijk uitstrekkend tot  het systeem van het Markdal. (ook daarbij is spraken van een grensoverschrijdend probleem).
– de aantrekkelijkheidswaarde voor (grensoverschrijdend) ecotoerisme in het prachtige unieke natuurgebied daalt door de aanwezigheid van intensieve veehouderijen in de nabijheid. 

Bovenstaande in overweging nemende heeft de VPB de volgende vragen: 

1.       Is het college bereid om zijn zorg uit te spreken tegenover de Belgische buurgemeenten over deze huidige ontwikkelingen?
2.       Is de het college bereid om de dialoog aan te gaan over deze huidige ontwikkelingen met belangenverenigingen zowel aan Nederlandse als Belgische zijde van de grens, zoals Waterschap, Staatsbosbeheer en Natuurpunt Markvallei, om zich zodoende verder te verdiepen in de problematiek rondom deze ontwikkelingen en de mogelijke risico’s die er verband mee houden?
3.       Is het college bereid om een grensoverschrijdend bestuurlijk overleg over de toekomstige ontwikkelingen rondom ‘t Merkske voortvarend op te pakken, om zo verdere uitbreiding van intensieve veehouderij in het grensgebied met onze gemeente rondom natuurgebied ‘t Merkske een halt toe te roepen? 

Wij stellen prijs op een mondelinge beantwoording van deze vragen,  

Namens de fractie van de VPB, C. Severijns.

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!
facebook: Vooruitstrevende Partij Baarle