Niet talmen met aanpak verkeersproblematiek in het dorp

Posted by Beheerder |24 feb 14 |

Rondweg Baarle weer vertraagd – VPB wil nu actie

Het ziet er niet naar uit dat de rondweg om Baarle er snel komt, zeker niet na een nieuwe vertragende uitspraak van de Vlaamse Raad van State op 7 januari jl.. De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) wil niet meer lijdzaam afwachten tot alle procedures voor de rondweg zijn doorlopen en totdat de Provincie ooit een keer aanvangt met de aanleg van de rondweg. De VPB wil nu concrete voorstellen zien op de raadsagenda die op korte termijn soelaas bieden voor de verkeersproblemen in de bebouwde kom van Baarle. Vervoer

Minder files, herrie en fijnstof in centrum
De eerste maatregel richt zich op de verkeershinder en onveiligheid door stilstaande vracht- en bestelauto’s bij laden &  lossen. Het instellen van laad- en loszones in combinatie met een stopverbod (tenminste tijdens de spitsuren) op de doorgaande wegen in het centrum kan al een flink deel van het verkeersprobleem ondervangen en dit kan ook op korte termijn worden gerealiseerd.

Maatregel 2 – geen doorgaand vrachtverkeer
Daarnaast wil de VPB snel een verbod op doorgaand vrachtverkeer door het centrum van Baarle. Immers, doorgaand internationaal vrachtverkeer heeft niets op deze routes en in Baarle te zoeken en behoort via de Rijkswegen te rijden. Ook in het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hertog en in de Mobiliteitsstudie Noorderkempen van de provincie Antwerpen wordt aangegeven dat de weg Turnhout-Baarle geen verbindende weg is voor dergelijk transport. Doorgaand verkeer moet de rijkswegen volgen via Antwerpen of Eindhoven! Niet voor niets is de Turnhoutseweg N119 is in het structuurplan van Hertog getypeerd als ‘secundaire weg type II’ en heeft alleen een ‘ontsluitende functie richting Turnhout’. Zeker nu de noord-zuidverbinding van Turnhout naar Geel zijn voltooiing nadert, behoeft dit onderwerp hoge prioriteit want anders wordt het zeer binnenkort nog veel drukker bij ons met doorgaand vrachtverkeer. De visie van Hertog én de VPB lopen hier prima met elkaar in pas, zodat niets een eendrachtige samenwerking op dit punt in de weg hoeft te staan. Er zijn wel degelijk maatregelen denkbaar in goede samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Antwerpen, onder meer door gebruik te maken van de kentekenregistratie met camera’s en dus strenge handhaving. Weet u nog hoe aangenaam en stil het was in ons dorp tijdens de maandenlange afsluiting van de Turnhoutseweg in het voorjaar van 2013……

Maatregel 3 – bedrijventerrein aansluiten op Alphenseweg
Een derde maatregel die de VPB op korte termijn uitgewerkt wil zien, is de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de oostzijde van het dorp. Dat zou mogelijkerwijze alvast kunnen over tracé van de rondweg naar de Alphenseweg zodat het vrachtverkeer voor het bedrijventerrein van en naar Baarle en de A58 niet meer door het dorp hoeft. Uiteraard blijft de VPB een voorstander van een rondweg rond Baarle te zijner tijd, maar mogelijk kan daarbij volstaan worden met de aanleg van het traject aan de oostzijde van het dorp, dus van Schaluinen tot aan de Alphenseweg (N260). Doorgaand noord-zuidverkeer kan dan via de N260 en de rondweg-Alphen bij Gilze de A58 op. Daarmee wordt ook de route door Chaam ontlast omdat doorgaand vrachtverkeer niet meer over de Bredaseweg ofwel de N639 hoeft (mag). Nut & noodzaak van de noordelijke rondweg door Boschoven en over Fransebaan kan dan nog opnieuw gewogen worden en mogelijk zelfs tot een fraaie kostenbesparing leiden.

Herinrichting centrumstraten
Bij de – dringend gewenste – herinrichting van de centrumstraten is voor de VPB randvoorwaarde dat de centrumstraten een doorgaande verbinding blijven vormen voor het personenautoverkeer, vooral ten behoeve van de eigen inwoners en om bezoekers op een goede manier het dorp in te leiden naar de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen. De VPB staat een inrichting van de centrumstraten voor als 30 km-zone, waarbij de straten beter als verblijfgebied (voor winkels en horeca) worden ingericht, bijvoorbeeld met bredere trottoirs. De plannen hiervoor én de uitvoering hoeven zeker niet te wachten op de rondweg. En natuurlijk horen daar een aantal elektrische laadpalen bij voor fiets en auto.

 Verkeerscirculatieplan gedateerd
Tenslotte vindt de VPB dat het verkeerscirculatieplan dringend moet worden geactualiseerd. De gebruikte gegevens dateren uit 2002. Dan kan gelijk, met alle betrokkenen, de situatie met het landbouwverkeer in de bebouwde kom onder de loep worden genomen.

Bezoek ons op FaceBook – Vooruitstrevende Partij Baarle.