Netjes Politiek Bedrijven

Posted by Beheerder |30 jan 14 |

Netjes Politiek Bedrijven

Moet de gemeenteraad bepalen of een morele kwestie juist of onjuist is?

In de raadsvergadering van 22 januari jl. heeft het CDA een motie ingediend, naar aanleiding van publicaties van de politieke partij Baarle! in Ons Weekblad. De strekking van deze motie was, dat deze publicaties nodeloos grievend zijn voor de heer Braam als persoon; dat het geen recht doet aan de wijze waarop de heer Braam invulling geeft aan het burgemeestersambt; dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de gemeente Baarle-Nassau geen normaal bestuur heeft en geen volwaardige burgemeester heeft.

VPBNetjesPolitiekBedrijven
Respect voor elkaar, verdraagzaamheid en eerlijkheid bij elke samenwerking

Met de inhoud van deze motie is de VPB het volledig eens. Alleen vinden wij dat het CDA een dergelijke motie niet aan de gemeenteraad had moeten voorleggen omdat de raadsvergadering niet de juiste plaats is om deze discussie te voeren. Het is immers niet aan de leden van de gemeenteraad om voor of tegen de standpunten van Baarle! te stemmen, maar aan de kiezer.

Verwijten aan de burgemeester zijn misplaatst
De gemeenteraad is unaniem tevreden over het functioneren van de heer Braam. Dat de heer Braam waarnemend burgemeester is, is het gevolg van een unaniem verzoek van de gemeenteraad aan de commissaris van de koning, Wim van de Donk. De gemeenteraad heeft dit verzoek twee jaar geleden gedaan. Dit heeft de gemeenteraad gedaan om een krachtig persoon als burgemeester voor Baarle-Nassau te krijgen, die de samenwerking met andere gemeenten op gang zou kunnen krijgen.
Om nu de burgemeester te verwijten, dat hij zijn werk doet, vinden wij vreemd. Kom dan met kritiek op de voltallige gemeenteraad, die hiervoor gekozen heeft.

Open kaart spelen en eerlijk zijn, ook in de politiek
Wat is het doel van de politieke partij Baarle! met deze negatieve uitspraken over de burgemeester? Iets positiefs voor Baarle-Nassau bereiken? Vertel het ons, wij zijn er benieuwd naar! Is het doel met stemmingmakerij de gunst van de kiezer te winnen? Ook dan zijn we benieuwd wat er vervolgens met deze stemmen gedaan wordt. Baarle! vertel de inwoners gewoon wat jullie plannen zijn. Samenwerking met Baarle-Hertog wil elke partij.

De huidige problemen in de samenwerking tussen Hertog en Nassau zijn niet alleen het gevolg van bestuursconstructies. Aan beide zijden leeft het gevoel dat de besluitvorming niet in balans is. Het gemeentebestuur van Baarle-Hertog doet ook uitspraken die indirect een inmenging zijn in een democratisch proces in Baarle-Nassau, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen. Ook dit vinden wij ongepast. Want ongeacht de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zullen de gemeente Baarle-Hertog en de gemeente Baarle-Nassau met elkaar moeten samenwerken.

Voor de Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) is politiek bedrijven ook een gebeuren met ethische aspecten. Wij vinden respect voor elkaar, verdraagzaamheid en eerlijkheid belangrijke zaken in de politiek. En ook essentieel bij elke samenwerking, zowel binnen de eigen gemeente, met andere Nederlandse gemeenten, als met de gemeente Baarle-Hertog.

De VPB is van mening dat de samenwerking tussen Baarle-Hertog en Baarle-Nassau het meest gediend is met bestuurders, die zich hierop durven te bezinnen en met elkaar een open en eerlijke discussie kunnen aangaan.

Ad Severijns
Jan Vermeer