Motie vreemd aan de orde van de dag. Alleeen VPB voor!

Posted by Beheerder |26 feb 19 |

Raadsvergadering : 20-02-2019 Agendapunt : einde van de vergadering
Onderwerp : vergunningprocedure Bedaf 3a/3b Baarle-Nassau

De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in vergadering bijeen op woensdag 20 februari 2019

Constaterende dat:
– Onze raad in januari in de media moet vernemen dat bij een zaak als Bedaf 3a/3b onze burgers wederom naar de Raad van State gaan om een besluit aan te vechten.
– De gemeente Baarle-Nassau, net als de rest van bestuurlijk Nederland, intussen op de hoogte is van het verhoogd gezondheidsrisico bij uitbreiding van geitenhouderijen en daar gelukkig naar handelt.
– Door het opgestelde moratorium van de provincie ten aanzien van geitenhouderijen nieuw te vestigen of uitbreidingen in principe niet mogelijk zijn.
– De herstelvergunning genomen zou zijn op last van de rechter, zoals de wethouder heeft kenbaar gemaakt in de commissie R&E van 5 februari 2019, maar waarbij de wethouder wel de indruk wekt hier feitelijk niet achter te staan gezien zijn uitspraak: ”anders hadden we dat wellicht ook niet gedaan”.

Wij van mening zijn dat:
– De risico’s op de gezondheid zouden moeten prevaleren boven het langdurig doorzetten van een vergunningsaanvraag.
– Het college ook zijn schouder zou kunnen rechten en meer inspanning kan leveren om deze vergunning juist niet door te zetten.
– Er reeds enorm veel gemeenschapsgeld is geïnvesteerd in de meerdere vergunningstrajecten van Bedaf.
– Een betrouwbare overheid ook tot inkeer kan komen op basis van nieuwe, zwaarwegende inzichten.

Verzoekt het college om:
– De gezondheidsrisico’s van onze burgers, zwaarder te laten wegen dan een eerder ingezette procedure.
– Deze zaak namens de gemeenteraad niet actief te verdediging bij de Raad van State.
– Onze raad in het vervolg actiever te informeren over zaken in lijn als deze, waarvan wij via de media moeten vernemen dat de gemeente voor de Raad van State wordt gebracht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Baarle-Nassau, 20-02-2019
Namens de fractie van de VPB

J. van de Laak