Motie VPB

Posted by Beheerder |25 dec 16 |

www.Raadsvoorstel 6a:  Klein Bedaf 3
Raadsvoorstel 6b:  Klein Bedaf 3a en 3b

De raad van de gemeente Baarle-Nassau in vergadering bijeen op 8 december 2016

Overwegende dat:
              de GGD een heel duidelijk advies heeft uitgebracht waaruit volgt dat de verlening van de vergunning voor Klein Bedaf 3a/3b niet acceptabel is vanuit volksgezondheidsoverwegingen
              het GGD-advies vanwege de strekking evenzeer als  van toepassing kan worden beschouwd  voor de situatie bij Klein Bedaf 3 (varkens) en Klein Bedaf 7 (pluimvee)
              dat de uitspraak van de Rechtbank Breda d.d. 8 november dit ook onderstreept bij de vernietiging van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van pluimveebedrijf Klein Bedaf 7
              de (huidige) situatie al geruime tijd als urgente situatie wordt behandeld door het provinciaal urgentieteam omdat sprake is van een knellende en schrijnende situatie omdat bij Klein Bedaf sprake is van een zeer hoge dichtheid aan intensieve veehouderij-bedrijven
            er is afgesproken tussen gemeente en provincie n.a.v. de dialoog voor urgentiegebied Ulicoten dat er een aanpak  zou komen om nieuwe knelpunten te voorkomen

 Spreekt zijn mening uit dat:
              het triest is dat er nog altijd geen oplossing is voor de knellende en schrijnende situatie op Klein Bedaf alwaar de leefbaarheid van omwonenden meer dan ernstig onder druk staat
              er niet gekozen moet worden voor vergunningsverlening waarmee de problematiek op Klein Bedaf vergroot in plaats van verkleint en die kennelijk de nodige risico’s voor de volksgezondheid met zich meebrengt
              dergelijke dossiers niet gemandateerd zouden moeten worden, maar bij de raad moeten blijven en dat er voor dergelijke projectbesluiten een andere procedure moet komen waarvoor een gedegen voorstel zsm moet worden opgesteld 

En gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening en naam indieners

Dick Stekelenburg                                          Ad Severijns

Raadslid VPB                                                   Fractievoorzitter VPB

Vind jij het ook belangrijk dat Baarle in de toekomst nog steeds een goede plek is om te wonen en je kinderen te laten opgroeien? Doe dan mee met de VPB, want samen zijn we sterk!

Voor meer informatie: zie onze website www.vp-baarle.nl of volg ons op www.FaceBook.com/vpb.baarle