Motie over deelname schone luchtakkoord

Posted by Beheerder |25 feb 21 |

Nadat een amendement van de VPB niet lukte, alleen de indiener stemde voor, is onderstaande motie van gelijke strekking unaniem aangenomen.

Motie

Raadsvergadering     :              24-02-2021     
Agendapunt          :  11
Onderwerp                 :               deelname schone luchtakkoord

De gemeenteraad van Baarle-Nassau, in vergadering bijeen op woensdag 24 februari

Overwegende dat:
– Het college voorstelt het schone luchtakkoord slechts op onderdelen te ondertekenen
– Dit een landelijk, provinciaal, regionaal en gemeentelijk convenant is waarin de intenties op schone lucht breed worden vastgelegd;

Constaterende dat:
– Schone lucht een primaire voorwaarde is om gezond en prettig leefklimaat voor onze inwoners nu en in de toekomst te borgen

Wij van mening zijn dat:
– Een schone luchtakkoord in zijn geheel onderschreven dient te worden ongeacht of een onderdeel daarvan relevant is voor een specifieke gemeente;
-De gemeente aan ‘cherry picking’ doet, door slechts voor enkele domeinen te keizen, waar het ook weinig tot geen inspanning vraagt;
-Ook op de andere domeinen, stapjes gezet kunnen worden door met bestaand en nieuw beleid de accenten duidelijker te leggen.

Wij dan bijvoorbeeld denken aan
a) mobiliteit is immens belangrijk als we praten over schone lucht. Dat dit juist nu een uitgelezen kans is om dit op te nemen in aansluiting op het nieuwe mobiliteitsplan waarin meer nadruk voor fietsen, traag verkeer, elektrische laadinfrastructuur, etc. opgenomen kan worden,
b) rondom mobiele werktuigen en industrie (slechts licht industrie aanwezig ) deze punten prima met lokale ondernemers besproken/onder de aandacht gebracht kan worden in communicatie als onderdeel van duurzaamheid uitvoeringsagenda en als onderdeel van aanbestedingen in de inkoopstrategie kan landen,
c) havens en binnenvaart, dit niet direct relevant is maar wel ook belangrijk hierover een uitgesproken mening te hebben, juist ook in het kader van draagvlak, en bijvoorbeeld op de agenda van de regio West-Brabant met onze samenwerkingsgemeentes daar geagendeerd kan worden
d) internationale schone lucht hier al vaker benoemd is als perfecte internationale proeftuin, omdat wij als geen andere gemeente met grote regelmaat de effecten en verschillen in regelgeving ervaren en lucht, net als water en natuur, zich niet laat begrenzen door ingestelde landsgrenzen.

  • Wij het een gemiste kans vinden nu de intenties en doelstellingen niet volledig te bekrachtigen. En dat altijd in de uitwerking richting een compacte uitvoeringsagenda quick-wins, zonder veel directe kosten of investering toch onder een positiever daglicht gesteld kunnen worden
  • Eventuele grotere maatregelen mét financiële impact, dan op de meerjaren-agenda kunnen landen en de natuurlijke momenten kunnen dan separaat aan de raad te zijner tijd voorgelegd worden in de uitwerking.

    Verzoekt het college om:
  • In te stemmen met de deelname aan het Schone Lucht Akkoord voor de 3 punten zoals benoemd in het raadsvoorstel.
  • Verzoekt het college om zo veel mogelijk de andere punten van het schone lucht akkoord te omarmen en integreren in bestaande processen en beleidsplannen.
  • Te onderzoeken of punt internationale schone lucht lokaal kan worden vormgegeven in een internationale proeftuin
  • Mogelijk in de toekomst alsnog te overwegen het volledige akkoord te omarmen en ondertekenen

En gaat over tot de orde van de dag.

Baarle-Nassau, 24-02-2021

Namens de fractie van de VPB,

Janneke van de Laak