Kapvergunningen

Posted by Beheerder |05 jun 17 |

Geachte raadsleden,

Op 10 april 2017 ontvingen wij van de fractie van Vooruitstrevende Partij Baarle 5 vragen conform artikel 38 van het Reglement van Orde van de raad met betrekking tot ‘kapvergunningen’, die wij graag beantwoorden. Voor de goede orde herhalen wij elke gestelde vraag en treft u achter iedere vraag in cursief ons antwoord.

Vraag 1:
Wat zijn precies de bevoegdheden (mandaat) van de betrokken ambtenaar met betrekking tot kapvergunningen

– Mag hij er 1, 2, of ‘tig’ tegelijk accorderen?

– Hoe groot mag de stamomvang dan zijn en/of de hoogte?

– En hoe monumentaal mogen die bomen zijn?

Antwoord op vraag 1:
Beslissingen op een Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden, inclusief in geval van noodkap, zijn gemandateerd aan de Coördinator vergunningverlening. Bij noodkap geldt dat het mandaat uitsluitend geldt voor noodsituaties en de coördinator de portefeuillehouder moet informeren. De mandaatverlening is verder niet beperkt tot een bepaalde hoeveelheid te vellen bomen of bomen van een bepaalde stamomvang of hoogte. Uiteraard wordt een aanvraag altijd getoetst aan de uit de APV voortvloeiende normen, te weten de natuurwaarde van de houtopstand, de landschappelijke waarde van de houtopstand, de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, de beeldbepalende waarde van de houtopstand, de cultuurhistorische waarde van de houtopstand en de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand. Hierdoor is de eventuele monumentale waarde van de bomen dan ook van grote invloed op het feit of al dan niet een velvergunning wordt verleend. 

Aanvullend wordt opgemerkt dat een eventueel verleend mandaat in een aantal gevallen niet mag worden gebruikt. Onverminderd de verlening van (onder)mandaat blijft de beslissing namelijk voorbehouden aan het bestuursorgaan, indien:

1. het voornemen bestaat tot afwijking of bijstelling van het tot dan gevoerde beleid;

2. het nemen van een besluit kan leiden tot strijd met het bestaand beleid, dan wel overschrijding van een budget c.q. de begroting;

3. de afdoening van een zaak, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen, precedentwerking kan oproepen, dan wel kan betekenen dat het college en/of de betrokken portefeuillehouder op zijn/haar verantwoordelijkheid wordt aangesproken;

4. uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere belangrijke consequenties kunnen voortvloeien;

5. al tijdens de voorbereidingsfase duidelijk is geworden dat tegen de te nemen beslissing bezwaar of beroep zal worden ingesteld;

6. tegen een genomen beslissing bezwaar of beroep of beroep is ingesteld;

7. omtrent een zaak de standpunten van de mandataris en een voorgeschreven adviserende instantie uiteenlopen;

8. een ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie over het te nemen besluit een negatief advies heeft uitgebracht;

9. de mandataris daartoe de wens te kennen geeft.

Vraag 2:
Vindt er handhaving plaats op herplanting?

Antwoord op vraag 2:
Er vindt handhaving plaats op herbeplanting. Gestreefd wordt naar het ABG-breed oppakken van deze handhaving, zodat de handhaving voldoende en voldoende efficiënt uitgevoerd kan (blijven) worden.

Vraag 3:
Is er in de gemeente een bomenfonds, waarin geld voor bomen, elders te planten, wordt gestort, indien herplanting niet mogelijk is?

Antwoord op vraag 3:
Er is binnen de gemeente Baarle-Nassau geen Bomenfonds. Met het huidige voorstel om te komen tot de APV 2017 wordt een dergelijk Bomenfonds wel geïntroduceerd. Afhankelijk van accordering van dit voorstel door de raad zal het Bomenfonds verder vormgegeven gaan worden.

Vraag 4:
Mag één kapvergunning aangevraagd en afgegeven worden voor meerdere bomen verdeeld over meerdere eigenaars (legesbesparing)?

Antwoord op vraag 4:
Een kapvergunning mag worden aangevraagd en afgegeven voor meerdere bomen verdeeld over meerdere eigenaars. Er moet dan wel aantoonbaar toestemming zijn van de (andere) eigenaars.

Vraag 5:
Soms worden meerdere kapvergunningen in één keer in “Ons Weekblad” geplaatst, zodat niet terug te zoeken is, waar er precies gekapt mag en gaat worden? Is dat niet onwenselijk?

Antwoord op vraag 5:
Er wordt naar gestreefd om in de publicatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven op welke bomen de gevraagde vergunning c.q. de verleende kapvergunning betrekking heeft en waar deze gesitueerd zijn. Het streven is daarbij echter tevens om, ingegeven vanuit de gedachte dat dit juist de duidelijkheid en overzichtelijkheid ten goede komt, deze vergunningen zoveel als mogelijk bij elkaar in “Ons Weekblad” op te nemen. Mocht er onverhoopt op de een of andere manier toch onduidelijkheid bestaan voor een belanghebbende over de aanvraag of vergunning dan kan deze uiteraard te allen tijde met vragen bij de behandelend afdeling terecht.