Kansen voor een Mooi Baarle!

Posted by Beheerder |28 jun 16 |

Artikel uit ‘Ons Weekblad’ voorjaar 2015


Op 2 april 2015 vindt in het Cultureel Centrum het Tweede Debat van Baarle plaats over de Omgevingsvisie. Hoe kijken de inwoners van Baarle aan tegen hun huidige leefomgeving en wat zien zij als kansen en knelpunten voor de toekomst? De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) ziet de Omgevingsvisie als een kans om de verrommeling van het dorp en het landschap tegen te gaan. Daarbij is de samenwerking met Baarle-Hertog essentieel! 

Debat van Baarle
Op 22 januari vond de eerste bijeenkomst plaats en daar is hard gewerkt door de aanwezigen om de kwaliteiten en knelpunten van Baarle in kaart te brengen. Deze zijn terug te vinden op de gemeentelijke website bij Omgevingsvisie. Op 2 april wordt het debat vervolgd en de deelnemers zullen die avond in groepsverband aan de slag gaan met de uitwerking van 7 ruimtelijke thema’s.  Het doel is om samen tot een visie te komen voor de toekomst van Baarle. De gemeente zal daarna deze bijdragen gebruiken bij de opstelling van de zogenaamde Omgevingsvisie. Dit document vormt straks de basis voor ons ruimtelijk beleid en voor nieuwe bestemmingsplannen. 

Verrommeling of kwaliteit?
Vanwege de economische recessie en vanwege de terugtredende overheid worden de effecten van verrommeling duidelijk merkbaar in onze leefomgeving, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. Onder het mom van functiemenging en ruimte voor ondernemerschap wordt afbreuk gedaan aan een gestructureerde en heldere ruimtelijke ordening. Van een ruimtelijk beleid waarbij wonen, werken en recreëren ruimtelijk gescheiden werden om elkaar niet in de weg te zitten, lijkt geen sprake meer. Wat is er mis met de klassieke ordening met bedrijven op het bedrijventerrein, de horeca en de winkels in het centrumgebied en in het buitengebied is er ruimte voor de agrariërs alsmede voldoende ruimte voor natuur en recreatie. Zodra van die indeling wordt afgeweken, ontstaat overlast en zit men elkaar al snel in de weg met verkeer, lawaai, stank of visuele hinder. Daarom vindt de VPB het een goede zaak dat burgers en ondernemers nu samen met de gemeente werken aan een integrale Omgevingsvisie voor Baarle. Zo kunnen we gezamenlijk invulling geven aan een duurzaam toekomstperspectief voor alle inwoners als het gaat om wonen, werken en recreëren. 

Komst van de Rondweg om Baarle
Ook de komst van de nieuwe rondweg om Baarle maakt het noodzakelijk om tot een nieuwe visie op onze leefomgeving te komen. Wat de VPB betreft komt er op korte termijn een Stedenbouwkundig Masterplan voor de herinrichting van het centrumgebied inclusief een verkeerscirculatieplan. De VPB heeft daar al vaak op aangedrongen in de gemeenteraad. Vervolgens zullen door de gemeenteraad de nodige keuzes moeten worden gemaakt en financiële middelen vrijgemaakt. 

Baarle maken we samen: met Hertog!
Onze buurgemeente Baarle-Hertog heeft al in het najaar van 2013 haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan uitgebracht. Baarle delen we samen met onze Belgische buren en dan is het logisch om samen een visie op Baarle te formuleren en samen te werken aan op elkaar afgestemde uitvoeringsplannen. Dat gebeurt nu veel te weinig en de VPB wil hier graag zo snel mogelijk verandering in zien. Wij hopen dat ook inwoners van Baarle-Hertog aan het Debat van Baarle deelnemen!

Bezoek ons ook op Facebook met vpb.baarle