Kansen voor duurzame veehouderij

Posted by Beheerder |19 feb 14 |

De bal ligt nu bij onze gemeente   

Afgelopen vrijdag stelde het Provinciebestuur de nieuwe Verordening Ruimte vast met als doel om de toekomst van de veehouderij aan te sluiten op een verbetering van de leefbaarheid en het welzijn voor mens en dier op het Brabants platteland. De provincie verklaarde daarbij dat de ontwikkeling naar een duurzame veehouderij in Brabant alleen kan slagen als de betrokken  plattelandsgemeenten daar op lokaal niveau actief aan meewerken.

Kaart probleemgebieden geuruitstoot door veehouderijen

Leefbaarheid in buitengebied steeds meer onder druk
In de Peel en de Kempen is onder burgers grote onrust ontstaan vanwege ernstige stankhinder en vanwege risico’s voor de volksgezondheid door de enorme veestapel. De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) wil lering trekken uit de ervaringen in andere Brabantse gemeenten vanwege de gevolgen voor de leefbaarheid van megagrote veestallen en mestfabrieken. De VPB staat daarom achter de nieuwe maatregelen van de provincie om de veehouderij in Brabant duurzamer te maken en daarmee ook het woon- en leefklimaat voor de inwoners te verbeteren. Voorkomen is beter, achteraf genezen is in dit geval moeilijk, zo niet onmogelijk.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore
De nieuwe provinciale voorwaarden voor uitbreiding van veehouderijen liegen er niet om: strikte normen voor stikstofuitstoot, stankhinder en fijnstof, een uitvoerige dialoog met de omgeving en serieus aantonen dat het gaat om duurzame veehouderij door middel van een goede beoordeling volgens de nieuwe Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV). Gemeenten moeten vervolgens zelf bepalen waar de problematiek tussen veehouderij, wet- en regelgeving en omgeving het meest knellend is en hoe daar verbetering bereikt kan worden. In de zogenaamde overlast- of urgentiegebieden kan zonodig een lokaal verbod op de groei van de veestapel worden ingesteld.

Het roer moet om
Tot op heden is door de gemeente Baarle-Nassau te weinig rekening gehouden met de cumulatieve effecten en de beschikbare milieuruimte bij de planvorming en bij het verlenen van individuele vergunningen voor de uitbreiding van veehouderijen. Hierdoor is in de gemeente Baarle-Nassau de vervuiling van het milieu door fijnstof, stank en ammoniak nu reeds bijzonder hoog. Het heeft er ook mede toe geleid dat de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied (onderdeel veehouderij) en de LOG’s door de Raad van State zijn afgekeurd. Bij ongewijzigd beleid zullen milieuvervuiling en stankhinder in onze gemeente verder toenemen en zullen we er ook niet in slagen om de bestemmingsplannen op orde te krijgen. Dit is voor de VPB onacceptabel; het moet echt anders!

Wat is duurzaam……
De VPB vindt dat de veehouderij alleen duurzaam kan zijn als de inwoners van de gemeente Baarle-Nassau ook in de toekomst kunnen rekenen op een ‘goed’ woon- en leefklimaat in de bebouwde kom en op een ‘redelijk goed’ woon- en leefklimaat in het buitengebied. De beoordeling ‘(redelijk) goed’ is daarbij volgens de normen van de GGD. Wat de VPB betreft betekent dit in de praktijk dat veehouderijen ‘duurzaam’ (BZV) kunnen uitbreiden tot een omvang van maximaal 1,5 ha (gezinsbedrijf) mits de milieu omstandigheden dit toelaten en indien daar waar nodig extra technische middelen worden ingezet om de uitstoot en overlast te verminderen.

Gesloten kringloop
De VPB is een voorstander van ‘grondgebonden’ veehouderij volgens het principe van de gesloten kringloop. Dit houdt in dat de boer zoveel mogelijk op eigen land zijn veevoer produceert en dat hij ook zijn mest op eigen land afzet. Duurzame veehouderij leidt dan ook tot een economische balans: een veehouder die wil uitbreiden heeft meer grond nodig en is daarvoor  afhankelijk van zijn collega die wil stoppen. Daarmee blijft landbouwgrond economisch interessant, blijven de milieueffecten beheersbaar en behouden we ons buitengebied voor de landbouw.

De VPB pakt de handschoen op; wie volgt?
De gemeente dient optimaal gebruik te maken van haar wettelijke bevoegdheden om de milieuvervuiling en de overlast te beperken door een verstandig beheer van milieu- en omgevingsvergunningen en door gezonde beleidskeuzes te maken bij de vaststelling van de normen voor geurhinder en fijnstof binnen de beleidsruimte die de wet- en regelgeving ons biedt. Aangevuld met de maatregelen voor duurzame ontwikkeling die de provincie nu samen met onder meer de BMF en ZLTO heeft ontwikkeld, kunnen daarmee in Baarle-Nassau belangrijke stappen worden gezet op weg naar een schoner leefmilieu en een duurzame veehouderij. Daarvoor wil de VPB zich in de komende raadsperiode graag inzetten. Dit is een speerpunt in ons Verkiezingsprogramma!