Jaarverslag 2011

Posted by Beheerder |12 apr 12 |

Dit jaarverslag bevat de volgende onderdelen:
1. De VPB
2. Statutaire gegevens
3. Bestuur
4. Leden
5. Vergaderingen
6. Politiek jaarverslag
7. Verkiezingen
8. Activiteiten
9. Communicatie / website
10. Financiën
1.Waar staat de Vooruitstrevende Partij Baarle voor
De Vooruitstrevende Partij Baarle is in 1977 ontstaan door het samengaan van de ABGB (Algemeen Belang Gemeente Baarle-Nassau) en de Werknemersbelangen Baarle. In de notulen van het eerste gesprek tussen beide partijen kunnen we lezen: “in de raad is gebleken dat we ongeveer hetzelfde denken en een progressieve partij zou er bij de komende verkiezingen toch moeten zijn”. In de latere besprekingen die geleid hebben tot de oprichting van de Vooruitstrevende Partij Baarle is een compromis gesloten over de naam. Geen Progressieve Partij Baarle maar Vooruitstrevende Partij Baarle. De VPB is vanaf de oprichting al een progressieve partij die inwoners vanuit een progressieve denkwijze en mentaliteit wil vertegenwoordigen.
Nu, 35 jaar later, staat de VPB nog steeds voor verandering, vernieuwing, duurzame ontwikkeling, met gezond verstand verder durven te denken dan het eigenbelang, een mensgerichte benadering en aandacht voor de sociaal zwakkeren. Qua plaatsing in het politieke spectrum staat de VPB links van het midden.
Een centraal thema binnen de werkwijze van de VPB is fatsoen.
Openheid, transparantie, betrouwbaarheid en rechtvaardigheid hangen daar natuurlijk mee samen.
De Vooruitstrevende Partij Baarle is een politieke partij waar alle inwoners, die bij andere verkiezingen op sociaal-, progressief- en duurzame partijen stemmen, zich bij thuis kunnen voelen. Hierdoor wordt het progressieve geluid in Baarle-Nassau niet versnipperd.
2. Statutaire gegevens
De politieke organisatie Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB), gevestigd in Baarle-Nassau, kent een langere voorgeschiedenis maar is als vereniging opgericht in december 1989. De vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid (statuten in notariële acte) en staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40260105.
In het algemeen stelt de vereniging zich ten doel de bevordering van het woon-, leef en werkklimaat in al haar aspecten in de gemeente Baarle-Nassau, waarbij in het bijzonder aandacht dient te worden besteed aan de zwakkeren in onze samenleving.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– Als politieke partij middels deelneming aan de gemeenteraadsverkiezingen met zoveel mogelijk leden van de vereniging zitting te kunnen nemen in de raad en zo mogelijk in het college van burgemeester & wethouders en daardoor met inachtneming van het partijprogramma zoveel mogelijk richting en inhoud te kunnen geven aan de wijze van besturen van de gemeente Baarle-Nassau;
– Het begeleiden en activeren van de gekozen raadsleden;
– Het wekken van belangstelling voor gemeentepolitiek, het onderhouden van contacten met kiezers en het onderzoeken van hun verlangens om zodoende tot een beter inzicht te komen omtrent hetgeen in de gemeente leeft.
3. Bestuur en Raadsfractie
Het bestuur dient uit een oneven aantal van tenminste drie personen te bestaan en omvat tenminste de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.
Overeenkomstig de statuten worden bestuursleden gekozen voor een periode van maximaal 4 jaar en dient een zodanig rooster van aftreding te worden gevolgd dat om de 2 jaar de helft van het bestuur aftreedt (en eventueel herkiesbaar is), terwijl de voorzitter en de secretaris niet gelijktijdig aftreden. In het jaar 2010 heeft een tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 april 2010 een vrijwel volledige bestuurswisseling plaatsgevonden, mede ingegeven door de wens om een bredere taakverdeling te verkrijgen en een striktere functie-scheiding tussen bestuur en fractie, resp. wethouder. Vervolgens is dhr. W. Quick in juli 2010 teruggetreden als penningmeester. Deze functie is sindsdien vacant en wordt waargenomen door dhr. F. Vermeer in afwachting van de voordracht van een nieuwe kandidaat.
Wisseling VPB-raadsfractie:
Al eerder had Dimitri van Stalle te kennen gegeven het raadslidmaatschap te willen beëindigen in het najaar van 2011 en daarna als fractieondersteuner verder te willen gaan. Op basis van de VPB Kieslijst-2010 is gesproken met andere potentiële kandidaten. Dhr. Willem Quick gaf aan bereid te zijn tot opvolging voor deze raadsperiode. Daarom is op woensdag 8 november dhr. Willem Quick officieel geïnstalleerd in de Raad voor de VPB als opvolger van D. van Stalle.
De VPB is dhr. van Stalle zeer erkentelijk voor zijn inzet als raadslid en dit is ook op gepaste wijze overgebracht.
4. Leden
Op basis van het criterium ‘contributiebetaling-2011’ kan gesteld worden dat de vereniging in 2011 slechts 14 betalende leden had. In de praktijk blijkt echter dat op tenminste 40 leden gerekend mag worden. Door bovengenoemde vacature bij het penningmeesterschap is in 2010 en 2011 geen actieve inning van contributies
nagestreefd. Het Bestuur heeft dit onderkend en is sinds 1 januari 2012 bezig met een proactieve benadering van de (potentiële) leden en een controle op de tijdige inning van contributies. Deze inzet werpt inmiddels haar vruchten af.
5. Vergaderingen, overleg, achterbanavonden
In het jaar 2011 werd vrijwel iedere maand in het Cultureel Centrum Baarle een achterbanvergadering gehouden, waarbij onder andere de agenda en stukken van de raadsvergaderingen en de raadsinformatieavonden werden besproken. Tevens namen de VPB-fractieleden en op uitnodiging ook de VPB-wethouder deel aan de
coalitiebesprekingen met de collega’s van Keerpunt ’98, Fractie Ulicoten en VVD.
Op 8 december 2011 werd de jaarvergadering (Algemene Ledenvergadering) gehouden; hiervan zijn notulen beschikbaar.
Het VPB-bestuur komt gemiddeld 1x per kwartaal bijeen.
6. Politiek Jaarverslag
In april 2010 is er een nieuwe “brede” coalitie aangetreden van Keerpunt ’98, VPB, Fractie Ulicoten en VVD, terwijl de CDA in de oppositie belandde. Toen is ook het coalitieprogramma 2010-2014 opgesteld, met als werktitel “Een frisse wind…..”.
Naderhand (op 27 mei 2010) is het coalitieprogramma integraal overgenomen als raadsprogramma onder de titel “Uitdagend en realistisch”. In september 2010 is een bijpassend Collegeprogramma 2010-2014 gepresenteerd en door de raad vastgesteld.
In de loop van 2011 bleken we toch wel behoorlijk veel last te krijgen van “oud zeer”.
Vooral rondom bestemmingsplannen buitengebied, waarbij de regelgeving vanuit provincie (Verordening Ruimte) verzwaard is o.m. als gevolg van de Megastallendiscussie. VPB wilde over de hele linie een duidelijke koers varen in
overeenstemming met de aanscherping van de Verordening Ruimte. Dus bij aanvragen voor ontheffing van het maximale bouwblok van 1,5 ha de zgn. “lopende gevallen” tenminste zelf de aanvragen beoordelen alvorens ze in te dienen bij de provincie. De coalitiepartners dachten daar helaas anders over: KP ’98 en VVD wilden niet tornen aan “gewekte verwachtingen” en Fractie Ulicoten zit sowieso meer op de lijn van de agrarische ondernemers. Ook bij het “recreatiepark- annex golfbaandebat stond de VPB alleen binnen de coalitie. Jan van Tilburg had het CDA nodig om in het GOB een positieve intentieverklaring richting projectontwikkelaars te kunnen afgeven.
Overigens heeft de VPB zich consequent wel gehouden aan het coalitieprogramma en bij zaken die daar niet expliciet afgesproken waren de intentie van dat programma gevolgd.
Een en ander heeft in 2011 de nodige druk gezet op de coalitie. Er heeft nog niet echt “Frisse wind” gewaaid! Het lijkt er gelukkig op dat nu, medio 2012, bij nieuwe zaken wat meer de “VPB”-lijn gevolgd wordt.
In de gemeenteraad werd in 2011 onder andere aan de orde gesteld:
Raad 19 januari 2011
Verordening Burgerinitiatief
3 maart
Ontheffingsaanvragen “lopende gevallen” boven 1,5ha. (Verordening Ruimte art. 9.6)
VPB wilde inhoudelijke beoordeling door raad, wethouder van Tilburg zoveel mogelijk oude afspraken overeind houden.
13 april
Nota grondprijsbeleid en grondprijzen sociale sector. Sociale sector 150 € per m2, vrije sector doelgroepenbeleid en marktconforme prijzen.
Bestemmingsplanwijziging BP “Ambtswoning”
18 mei
Milieujaarverslag 2010
Wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio (brandweer)
Jaarrekening doorgeschoven naar juni
22 juni
– Jaarrekening 2010. De jaarrekening 2010 sluit met een positief resultaat van € 287000.
De wijze waarop de jaarrekening opgebouwd is, is nog steeds ondermaats. Ook constateren we dat allerlei zaken op gebied van natuur, milieu, sociale zaken, cultuur, wegen waar de raad extra geld voor beschikbaar gesteld heeft, niet of maar deels uitgevoerd zijn in 2010.
– Perspectiefnota 2012 – 2015. De perspectiefnota 2012 – 2015 is de opmaat naar de vaststelling van de begroting in de
gemeenteraadsvergadering van 9 november 2011. Het vormt de beleidsmatige – en financiële vertaling van de toekomstige ontwikkelingen. De politieke partijen wordt gevraagd richtinggevende uitspraken te doen ten behoeve van de op te stellen begroting 2012.
De perspectiefnota staat in het teken van bezuinigen: “3×3%” Vooralsnog wordt dit slechts voorgesteld voor externe kosten zoals subsidies en gemeenschappelijke regelingen waar geen andere afspraken voor vast liggen. De VPB heeft een uitgebreide reactie gegeven, waarin ondermeer aandacht voor de toekomst van het cultureel centrum, de golfbaan/recreatiepark en het steeds maar uitschuiven van de “toeristische visie”.
6 juli
Bestuursvisie over de toekomst van Baarle-Nassau (zoveel mogelijk samenwerken met andere gemeenten, maar wel bestuurlijk zelfstandig blijven)
Aanpassen parkeerverordening
14 september
– BERAP 2011. De bestuursrapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen in de eerste helft van 2011 en houdt mogelijk rekening met ontwikkelingen in de 2e helft. Door VPB wederom gewezen op uitschuiven van de toeristische visie.
– Projectafwijkingsbesluit Adams/Michielsen/Jansen. (verklaring van geen bezwaar vooraf door de raad
gegeven. VPB was het daar niet mee eens, aangezien er een vergevorderde bestemmingsplanprocedure loopt).
19 oktober
Strategische agenda Regio West-Brabant.
Bestemmingsplan Multifunctionele accommodatie Ulicoten.
Aanbieding Burgerinitiatief “dubbelbestemming l’Air Pur”
9 november
Willem Quick geïnstalleerd als nieuw VPB raadslid.
Bespreking van de programmabegroting 2012
VPB moties betr. attractiever maken begroting, burgerjaarverslag wel opstellen, registratie en verslaglegging bij WMO loket zijn aangenomen.
21 november
Dubbelbestemming L’Air Pur.
Bestemmingsplannen Log-Oost en Log Ulicoten.
14 december 2011
WMO verordening
Parkeerverordening (aanpassen/verkleinen blauwe zone)
Milieu (jaar-) programma 2012
Leerplichtverslag 2010-2011
Vaststellen OZB 2012, Legesverordening 2012, Vaststellen overige belastingverordeningen + tarieven
7. Verkiezingen in 2011
In maart 2011 waren er provinciale verkiezingen. De VPB heeft veel werk gemaakt van de campagne met als doel de deelnemende progressieve partijen maximaal te faciliteren binnen onze gemeente; zie verder bij 8. Aciviteiten.
Ter vergelijking en voor de volledigheid presenteren we hier ook nog de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten Noord-Brabant, weliswaar uit maart 2011.
Uitslag Provinciale Statenverkiezingen Noord-Brabant
Partij                   Maart 2007           Maart 2011
VVD                            18,9 %                    20,7 %
CDA                             31,2 %                    17,4 %
PVV                                                              14,0 %
SP                                 21,0 %                    13,8 %
PvdA                           14,1 %                     13,4 %
D66                                2,1 %                       8,0 %
GroenLinks                4,1 %                        5,9 %
50Plus                                                            3,3 %
PvdD                            2,2 %                         1,8 %
ChristenUnie/SGP  2,7 %                        1,5 %
Brabantse Partij      1,9 %
overige partijen      1,8 %                         0,2 %
Opkomst                 44,7 %                       55,9%
8. Activiteiten
Ter ondersteuning van de provinciale verkiezingen heeft de VPB veel werk gemaakt van de bijbehorende verkiezingscampagne en contact gezocht met de provinciale PvdA, Groen Links, SP, D66 en PvdD. Naast posters plakken, flyeren en stukjes in de krant (OW), is op 17 februari een druk bezochte en succesvol verlopen debatavond georganiseerd op de jazz-zolder van het Cultureel Centrum. De lijsttrekkers van genoemde partijen waren aanwezig en gaven hun mening over twee geselecteerde thema’s: Toekomst van het Buitengebied (aan de hand van het
kersverse BMF-manifest) en na de pauze: Toekomst van de kleine gemeentes: hoe behouden zij hun bestuurskracht? De avond werd afgesloten et een drankje en live-muziek van de lokale jazzband. Er waren meer dan 60 gasten en aanwezigen.
9. Communicatie / Website
De VPB publiceerde in 2011 regelmatig haar standpunten en reacties in Ons Weekblad en op haar vernieuwde website.