Gemeenteraad Nassau kiest juist niet voor herindeling!

Posted by Beheerder |16 jul 13 |

Het artikel van Keerpunt ’98 in Ons Weekblad van 9 juli 2013 wekt de indruk alsof de andere politieke partijen tijdens de gemeenteraadsvergadering van Baarle-Nassau gekozen zouden hebben voor herindeling. Niets is minder waar. Door op dinsdagavond tijdens het gemeenschappelijk overleg met de raad van Baarle-Hertog collectief te kiezen voor een nauwere samenwerking rondom gezamenlijke kwesties en vervolgens op woensdagavond met een VPB-motie te kiezen voor meer samenwerking met de omliggende plattelandsgemeenten op beleidsterreinen zoals ruimtelijke ordening en zorg, wil Baarle-Nassau zich sterk maken voor de uitdagingen van de toekomst en aldus tegengas geven bij het advies van de Commissie Huijbregts, die recent pleitte voor herindeling en samenvoeging van de drie dorpen Baarle-Nassau, Alphen en Goirle bij de stad Tilburg.

VPB kiest al 35 jaar voor Baarle

In Ons Weekblad van vrijdag 5 juli staat een artikel van Keerpunt ’98 onder de titel “Blijft Baarle-Nassau zelfstandig?”. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de vele kwaliteiten van de gemeente Baarle-Nassau zoals de bibliotheek, muziekacademie, cultureel centrum, brede school, MFA in Ulicoten, sportvoorzieningen, een bloeiend verenigingsleven, vele winkels van bovenregionaal niveau, een verzorgingshuis etc. etc.. Een financieel gezonde gemeente met lage woonlasten. De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) is het met deze beschrijving helemaal eens. Sterker nog, wij zijn er trots op dat wij hieraan al ruim 35 jaar meewerken als politieke partij en dat sinds 2006 veel van de genoemde voorzieningen onder verantwoordelijkheid van onze wethouder Jan Vermeer en met steun van onze fractie onder leiding van Ad Severijns zijn gerealiseerd.

In het beeld van Keerpunt ’98 dat wij als politieke partij met bestuurdersverantwoordelijkheid niet het beste met Baarle voor zouden hebben, herkennen wij ons dan ook helemaal niet. Hetzelfde geldt ongetwijfeld ook voor de andere door Keerpunt ’98 genoemde partijen. Al deze partijen hebben met het ondersteunen van de VPB-motie gedaan wat naar hun overtuiging het beste is voor Baarle.

Commissie Huijbregts

In het artikel van Keerpunt ’98 wordt niet gesproken over het rapport “Veerkrachtig Bestuur in Brabant” dat op 14 juni 2013 is uitgebracht door Commissie Huijbregts. Hierin wordt aan het Provinciebestuur geadviseerd om Baarle-Nassau samen met Alphen en Goirle bij Tilburg te herindelen. Met het omarmen van de motie van de VPB door een meerderheid van de gemeenteraad is een duidelijk signaal afgegeven, ook naar de provincie, dat Baarle-Nassau enerzijds de samenwerking met Baarle-Hertog wil versterken rondom de gezamenlijke thema’s en anderzijds de bestuurskrachtdiscussie in Nederland niet uit de weg wil gaan en daarom kiest voor samenwerking met de omliggende plattelandsgemeenten zoals Alphen-Chaam en Gilze-Rijen. En dus niet voor herindeling met de stad. Alle partijen met uitzondering van Keerpunt ’98  hebben met de omarming van deze VPB-motie bewust een herindeling met Tilburg willen afwijzen en kiezen voor de samenwerkingsmogelijkheden met de omliggende plattelandsdorpen. De wens van Keerpunt ’98 om zaken te gaan doen met de grote stad (Breda of Tilburg) brengt naar onze mening het advies van de Commissie Huijbregts inzake herindelen met de stad juist erg dichtbij. Om die reden hebben de andere partijen dan ook afstand genomen van dit Keerpunt-standpunt.

Reactie uit Den Bosch
Intussen heeft het provinciaal bestuur (Gedeputeerde Staten: GS) op 2 juli een eerste reactie vastgesteld  op het rapport “Veerkrachtig Bestuur in Brabant”. Wij zijn zeer verheugd dat GS op dit punt wil afwijken van het advies  van de Commissie-Huijbregts en dat zij de plattelandssamenwerking een kans willen geven. Daarnaast wil GS samen met de provincie Antwerpen en de beide gemeenten Nassau en Hertog dezelfde mogelijkheden onderzoeken die op dinsdagavond 25 juni reeds collectief zijn onderschreven door beide gemeenteraden. Dan gaat het over het uitwerken van een ‘grensoverschrijdende samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid’: het Gemeenschappelijk Openbaar Lichaam Baarle (GOLB). En daarbij is als ‘verre stip aan de horizon’ ook gesproken over het begrip ‘Europese Gemeente’, maar wat dat precies inhoudt, dat kon helaas nog niemand vertellen, ook de mensen van Keerpunt’98 niet. Het door Keerpunt’98 geschetste doemscenario raakt dus kant noch wal.