Financiën in de raad

Posted by Eva Bouwman |04 jul 23 |

Afgelopen woensdag was de raadsvergadering met als belangrijkste agendapunten onze eigen jaarrekening en de ABG jaarrekening en begroting.

De jaarrekening van onze gemeente vonden wij er netjes uit zien. Dit jaar waren er veel meevallers vanuit eenmalige inkomsten van het rijk. Hierdoor was er een ruim positief jaarresultaat. De voorgestelde bestemmingen samen met de toevoeging aan de algemene reserve kon op onze steun rekenen.

Wij vonden het wel belangrijk dat bij de resultaatsbestemming de eenmalige storting naar het kunstfonds wat groter zou zijn. (€.40.000 ipv €.20.000) 

Na de projecten de Harende boer en het Bels lijntje is het fonds aardig geslonken en er is de afgelopen jaren niets bijgestort door negatieve rekeningresultaten. Daarom hebben we een amendement ingediend en dat is aangenomen!

Ook zal in de toekomst, de bijdrage in het fonds omhoog gaan ivm indexatie van loon en materiaal.

Op de ABG begroting hadden wij weinig opmerkingen. Deze was in lijn met de kaders en er is uitgebreid een toelichting gegeven op de totstandkoming door het college. Er werden door de oppositie direct twee zienswijzen ingediend, beiden met de oproep om meer te bezuinigen op inhoudelijke posten danwel overhead.

Wij vinden dit onterecht, gezien er al enorm scherp is gekeken naar de opgegeven posten. Ook werkt de organisatie al enorm effectief volgens meerdere onderzoeken/benchmarks voor een samenwerkingsverband. En het belangrijkste, de kosten die er nu nog opgevoerd worden zijn ook echt nodig om een slagvaardige organisatie te zijn en blijven. Een organisatie die vooral zijn taak kan volbrengen richting onze inwoners en ondernemers en het juiste personeel kan aantrekken en behouden! 

Wij hebben daarom tegen beide zienswijzen gestemd. We zijn zeer teleurgesteld dat één amendement wel werd aangenomen.

Onze enige opbouwend kritische vraag: of de ABG organisatie en onze gemeente het woord “klant” wil verlaten en wil praten over inwoners. We zijn samen onze gemeenschap, dat is geen “klant-relatie”. De wethouder stond hier sympathiek tegenover. 

Ook hebben we extra aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie rond de Uilenpoort. Die is en blijft onoverzichtelijk en gevaarlijk voor de meest kwetsbaren. 

De laatste wijzigingsplannen zijn ook nog niet volledig uitgevoerd.

We beseffen ons dat het gedrag van de ouders en grootouders ter plaatsen ook echt moet veranderen maar de auto is nu de baas en zou wat ons betreft echt moeten veranderen! 

De wethouder heeft toegezegd daar komend jaar nog eens goed naar te kijken voordat de nieuwe wijk wordt aangesloten. 

Komende tijd behandelen we de eerste tussenrapportage 2023 en de Perspectiefnota 2024. Nog input voor ons? Laat het weten! 

Heeft u nog vragen of ideeën?

info@vp-baarle.nl, stuur een DM of spreek een van ons aan!