Drie kleine gemeenten, één ambtelijke organisatie.

Posted by Beheerder |01 dec 13 |

Een nieuwe impuls voor Baarle!

Vier jaar geleden was “verloedering” het item voor de gemeenteraadsverkiezingen. Durven wij nu in de spiegel te kijken en ons af te vragen wat er veranderd is, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen? De VPB denkt dat het hoog tijd is om stappen te zetten in plaats van te roepen “alles moet blijven zoals het is” en “we willen niet dat er iets in Baarle verandert”.

ambtelijk bericht

Ook andere gemeenten hebben al eerder ingezet op intensieve samenwerking, om de dienstverlening naar de burgers te verbeteren en om alle tegenwoordige gemeentelijke taken aan te kunnen. De zogeheten “BEL gemeenten”, Blaricum, Eemnes en Laren,  liepen hierbij voorop. Ze zijn volledig ambtelijk gefuseerd. De medewerkers vallen onder één begroting en één organisatie. Tegelijkertijd hebben de gemeenten ieder nog een eigen college en gemeenteraad. Er is dus geen sprake geweest van een herindeling. Adviesbureau Twynstra Gudde heeft deze samenwerking in 2011 onderzocht. Het bureau kwam met lovende conclusies:

“Deze gemeenten hebben laten zien dat zij:
– hun eigenheid in de samenwerking hebben behouden en dat samenwerken en krachtenbundeling niet ten koste zijn gegaan van de eigenheid maar dat het heeft bijgedragen aan meer slagkracht bij het realiseren van de eigen opgaven van de drie gemeentes.
– een slagkrachtige ambtelijke organisatie hebben neergezet die zakelijk en professioneel uitvoering geeft aan de gemeentelijke taken en de lokale ambities van de gemeentebesturen.
– zij samen met regionale partners actief werken aan de realisatie van hun opgaven en daar waar de omvang van de taak vraagt om een groter schaalniveau, deze gemeenten de kennis en de capaciteit hebben om met regionale partners invulling te geven aan deze taak.”

De conclusie: door de positieve uitkomst van het onderzoek is een herindeling overbodig!

De VPB gelooft in samenwerking in het gebied tussen Breda en Tilburg om de dorpen en voor ons in het bijzonder ons dorp Baarle, een sterke impuls te geven.