De VPB en haar ouderenbeleid

Posted by Beheerder |28 feb 14 |

Anders denken over ouderen?

Oud zijn is een relatief begrip, waar we in de loop van de tijd bij de formulering van ons ouderenbeleid steeds anders over moeten gaan denken. In 1957, bij de invoering door Drees van de AOW vanaf 65 jaar, werden mannen gemiddeld 71 jaar. Rond 2000 was de gemiddelde pensioenleeftijd door de diverse uittredingsregelingen gezakt tot 60 jaar. Nu hebben mannen van 65 een verwachting van nog 18 levensjaren en vrouwen van 65 nog 21 levensjaren. Zowel mannen als vrouwen mogen na hun 65e volgens de hedendaagse statistieken nog rekenen op tenminste 11 jaar in goede gezondheid.

Sociaal, Vitaal, Groen.
De hogere levensverwachting en de hogere gemiddelde leeftijd zijn het gevolg van betere voeding en schoner drinkwater, betere medische zorg, betere arbeidsomstandiouderen wandelen(1)gheden, etc. Technologische ontwikkelingen, maatschappelijke veranderingen en politieke keuzes liggen hieraan ten grondslag. Om vervolgens dan ook  Vitaal oud te worden is het belangrijk om maatschappelijk betrokken te blijven, Sociaal in contact te blijven met anderen, of dit nu via betaald werk is door later met pensioen te gaan of via onbetaald in het vrijwilligerswerk of op welke andere wijze dan ook. En ouderen zijn net als iedereen gebaat bij een actieve, gezonde Groene leefomgeving.

Ouderenzorg is een gemeentelijke kerntaak
De zorg is altijd al een speerpunt van de VPB geweest en met de extra taken die de gemeente nu erbij krijgt vanwege de decentralisatie, zal de VPB nog nadrukkelijker aandacht schenken aan de formulering van het gemeentelijk beleid en de bewaking van de kwaliteit van de uitvoering. De VPB vindt preventie belangrijk; voor de VPB is voorkomen beter dan genezen. Samen met de ouderen zelf, stichtingen, instanties, (ouderen)verenigingen, woningbouwstichtingen, vrijwilligers, mantelzorgers, hulpverleners en belangbehartigers pakken we dit aan. Het vormgeven van een goed welzijnsbeleid en een goede woonomgeving zijn in deze tijd dan ook kerntaken voor onze gemeente. De rol van de gemeente wordt met de transitie van de AWBZ naar de WMO alleen maar groter. De VPB beschouwt deze taak dan ook als een van de primaire taken en voorzieningen van onze gemeente. Zo’n taak willen wij als VPB zeker niet aan een andere partij overlaten, dus niet onderbrengen bij een grote gemeente als Tilburg of delegeren naar een commerciële partij.

Speerpunten in ons ouderenbeleid
Eens wordt het lichamelijk en/of geestelijk minder. Ook dan moet de gemeente er zijn. De afdeling Sociale Zaken met het WMO-loket speelt hierin een belangrijke rol. Bijvzorgeenoorbeeld bij maatschappelijke voorzieningen, zoals deeltaxi, rolstoel, hulp bij het huishouden of een woningaanpassing. Ook moeten we eenzaamheid voorkomen door de mensen overal bij te blijven betrekken. Het is van groot belang om de sociale veiligheid te vergroten en de openbare ruimte en de woonsituatie aan te passen, want thuis blijven wonen is de trend. Speciale aandacht geven aan families met ouderen die aan dementie lijden, zodat de dementerenden zoveel als mogelijk blijven functioneren. Samen met de WMO-raad moeten initiatieven ontwikkeld worden. Dit zijn dan ook speerpunten van de VPB voor de komende jaren.

Om samen over na te denken
Ideeën waar de VPB verder aan denkt zijn onder andere:
– De samenwerking tussen ouderenverenigingen e.d. onderling en met het WMO-loket
verder stimuleren;
– Burenhulp stimuleren;
– Frequente wijkbezoekers (wijkagent, postbode, wijkverpleging etc.) opleiden om
vereenzaamden te herkennen.
– Sport voor ouderen stimuleren.
– Belcirkels oprichten.
– Mogelijkheden voor kangoeroewoningen (tandemwoningen) verruimen zodat ouderen
die zorg nodig hebben langer zelfstandig kunnen wonen.
Graag wil de VPB deze en andere ideeën samen met de inwoners van onze gemeente verder onderzoeken en uitwerken.