De geurgebiedsvisie in de raad

Posted by Eva Bouwman |01 jul 22 |

De geurgebiedsvisie in de raad

Afgelopen woensdag was de gemeenteraadsvergadering, waarbij een voorstel is gedaan voor de geurgebiedsvisie. Zoals verwacht zorgde deze visie voor een pittig debat in de raad.

De VPB kreeg het verwijt een erg grote invloed gehad te hebben op de aanscherping van de geurnormen. Dit was juist niet het geval. Wij hebben gepleit voor verdere aanscherping van de normen, vanuit gezondheidskundige overwegingen, in lijn met het advies van de GGD. (https://baarle-nassau.notubiz.nl/document/11084121/1#search=%22ggd%20geurgebiedsvisie%22)

De geurgebiedvisie was vorig jaar al opgesteld door de toenmalige coalitie van Baarle! en Keerpunt’98. Het ongewijzigd aannemen van de geurgebiedvisie is voor ons een compromis geweest. Gezondheidsaspecten, ontwikkelmogelijkheden voor de veehouderij en de mogelijkheid om woningen bij te kunnen bouwen zijn aspecten die hebben geleid tot dit compromis.

Het amendement van Fractie Ulicoten en het CDA waarin zij vroegen om nog soepelere normen heeft het niet gehaald. De VPB heeft wel de toezegging gekregen dat over enkele jaren een evaluatie plaatsvindt, met toetsing aan onze wensen voor een gezonder leefklimaat.

Volksgezondheid weegt zwaarder dan economisch belang!