Coalitieprogramma

Posted by Ad Severijns |26 apr 06 |

Na de verkiezingen is er tussen diverse partijen overleg gevoerd over een mogelijke coalitievorming. Aangezien het CDA de grootste partij gebleven is, heeft het CDA-bestuur hierbij het voortouw genomen. Na een positief verlopen overleg is er een nieuwe coalitie gevormd van CDA, Fractie Ulicoten en Vooruitstrevende Partij Baarle. Vervolgens is er een coalitieprogramma opgesteld en door de coalitiepartners uitvoerig besproken. Op 26 april is dit programma officieel ondertekend en ook openbaar gemaakt door het aan de pers aan te bieden. Het is een programma waar de Vooruitstrevende Partij zich goed in kan vinden. Veel van ons verkiezingsprogramma komt er immers in terug.

C O A L I T I E A K K O O R D 2 0 0 6 – 2 0 1 0

S A M E N # E E R L IJ K # B E T R O U W B A A R

CDA  – F.U.  –  VPB

Op basis van het onderhandelingsakkoord van 3 april 2006

Inleiding
Dit coalitieakkoord bevat de belangrijkste punten op basis waarvan CDA, VPB en Fractie Ulicoten met elkaar willen gaan samenwerken.

In dit akkoord is gezocht naar een evenwicht tussen de verschillende sectoren van het gemeentelijke bestuur, kort gezegd tussen de harde en de zachte sector, maar ook tussen de wensen en de ambities van de drie partijen.

Voor de periode 2006-2010 staan er voor Baarlese begrippen bijzonder grote investeringen op het programma. De gemeente staat in de komende periode voor een constante afweging van versterking van kwaliteit versus behoud van een acceptabele lastendruk.

Baarle-Nassau, Ulicoten en Castelré verdienen het om ieder hun eigen identiteit te behouden en om zich, ieder in hun eigen tempo, verder conform eigen behoeften te ontwikkelen. Deze coalitie wil zich inzetten om de balans daarin te vinden en te behouden. Basis hiervoor zal zijn een voortdurende communicatie met de inwoners en een degelijke financiële afweging en onderbouwing.

Missie
De missie van het coalitieakkoord luidt: “Samen, Eerlijk en Betrouwbaar” en verwoordt de instelling van de coalitie. Ook de realisatie van een aantal grote projecten, samen gebracht in het Centrumplan, die in de vorige raadsperiode zijn voorbereid, heeft de juiste aandacht gekregen. Het coalitieakkoord straalt daadkracht uit en onderstreept dat toezeggingen, in de verkiezingscampagnes gedaan, waargemaakt zullen worden.

De coalitie zal echter waken voor het “stapelen” van ambities omdat de financiële huishouding op orde dient te blijven. Zo zal de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veel beleids- en implementatie inspanningen vragen.

De speerpunten in het coalitieakkoord willen wij in samenspraak met de burgers verder ontwikkelen en tot uitvoering brengen. Dit betekent goed en regelmatig met de burgers communiceren over voornemens, tijdig informatie geven en duidelijkheid scheppen over wat we doen.

Wij willen dus Samen met een Eerlijke en Betrouwbare uitstraling in de komende jaren aan onderstaande aandachtspunten invulling geven.

De coalitie heeft in het akkoord overeenstemming bereikt over de volgende uitgangspunten:

1. Samenwerking met Baarle-Hertog en andere gemeenten.
Samenwerking met Baarle-Hertog dient op basis van goede afspraken gerealiseerd te worden.
Het bestuursakkoord moet worden geactualiseerd.
Waar mogelijk en nuttig dient er maximaal met andere gemeenten in de regio te worden samengewerkt.
Met name de gemeente Alphen/Chaam zal hierbij moeten worden betrokken.

2. Heroverweging politiek bestel
Het politieke bestel van de gemeente moet zodanig invulling krijgen dat recht wordt gedaan aan het dualisme op de schaal van onze gemeente.
De taken en de bezetting van het presidium moeten opnieuw vastgesteld worden.
De commissies van advies dienen heroverwogen te worden.
Het instellen van opiniërende vergaderingen krijgt invulling en de frequentie en invulling van de besluitvormende raadsvergaderingen wordt geëvalueerd.

3. Burgerparticipatie
De burgers zullen in een vroegtijdig stadium worden betrokken bij de plannen van de gemeente.
Het communiceren met de burgers zal worden geïntensiveerd.
Door optimale inzet van de gemeentelijke Website en inschakeling van de pers zal gerichte en actuele informatie aan de burger worden verstrekt.

4. Centrumplan
Het centrumplan zal voortvarend en stedenbouwkundig als een geheel ontwikkeld worden.
Het uitgangspunt zal daarbij blijven dat de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis en de bouw van de Brede School een sobere maar functionele invulling moeten krijgen.
Nu de (ver)nieuwbouw van het gemeentehuis van start is gegaan zal zowel de realisatie van het appartementencomplex “Le Monastère” op de kloosterlocatie als de bouw van de Brede School voortvarend ter hand worden genomen.
Op korte termijn zal op basis van voortschrijdend inzicht de woningbehoefte opnieuw worden geïnventariseerd en de woonvisie worden geactualiseerd.
Direct na het vrijkomen van de bouwlocatie van de oude scholen zal de bouw van de woningen conform de genoemde termijnen in de woonvisie worden uitgevoerd.

5. Integraal veiligheidsbeleid
Er dient in samenwerking met de gemeente Baarle-Hertog een integraal veiligheidsbeleid tot stand te worden gebracht.
Wij zullen extra aandacht besteden aan de algemene veiligheid, door zorg te dragen voor een passende openbare verlichting, bestrijding van criminaliteit en vandalisme.
Wij zullen hiertoe een laagdrempelig meldpunt instellen waar naast geweld ook bovenstaande zaken kunnen worden gemeld en afdoening zullen krijgen.
In het kader van de algemene veiligheid is het noodzakelijk dat de brandweerfunctie lokaal verankerd blijft.
Wij willen op momenten waarop dat gewenst is het politietoezicht geïntensiveerd zien.
Mede gelet op de komende wetgeving inzake de bestuurlijke boete oplegging door de gemeente zal aan de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) invulling worden gegeven.

6. Sport
Het beleidsprogramma sport moet met voorrang worden uitgewerkt.
De aanleg van een brede multifunctionele sportaccommodatie, inclusief de realisatie van een nieuwe accommodatie voor de atletiekvereniging Gloria, zal op haalbaarheid worden getoetst en indien aan voorafgestelde voorwaarden kan worden voldaan, worden uitgevoerd.

7. Woningbouw
Voortvarend zal de bouw van woningen voor starters, doorstromers, senioren en zorgwoningen invulling krijgen.
Hierbij zal de bouw van starterswoningen in het kader van Maatschappelijk Gebonden Eigendom of andere mogelijkheden die starters op weg kunnen helpen, de vereiste aandacht krijgen.
In Ulicoten zal Fase 2 van plan Maaijkant opgestart worden en zal voor Maaijkant 2e plandeel de exploitatieopzet worden gemaakt.
De ontwikkeling van zorgwoningen in Ulicoten zal voorspoedig ter hand worden genomen.
In de hele gemeente wordt medewerking verleend aan het bestemmen van, daarvoor geschikte, vrij komende agrarische gebouwen voor alternatieve woonvormen, zoals zorgwoningen.
Nader onderzocht zal worden of in dit kader door de omvorming van recreatieparken naar woonparken hieraan ook een positieve bijdrage kan worden geleverd.
Het belangrijkste instrument voor het volkshuisvestingsbeleid is de woonvisie. Deze woonvisie zullen we zo vaak als nodig evalueren om te voorkomen dat er overproductie ontstaat en daardoor specifieke doelgroepen niet meer kunnen worden bereikt.

8. Milieu, water, verkeer en vervoer
De ontwikkelingen rond de Noord/Oost omleggingroute hebben een zeer hoge prioriteit.
De inrichting van de gronden in deze omgeving zal daarom op basis van een juiste visie invulling moeten krijgen.
Om hieraan zorgvuldig invulling te kunnen geven zal het Ruimtelijke Economisch Kaderplan (R.E.K.) worden geëvalueerd en worden omgevormd tot een Structuur Visie Plan (S.V.P.)
Om het verkeer na de komst van de omleggingroute beter te kunnen reguleren zullen in overleg met belanghebbenden betere bevoorradingstijden moeten worden vastgesteld dan wel laad- en losplaatsen moeten worden ingesteld.
De reconstructie van het St.Annaplein zal in de komende periode ter hand moeten worden genomen en zal in nauw overleg met de bevolking tot een algemeen geaccepteerde invulling moeten leiden.
Er dient een evaluatie plaats te vinden van:
• het parkeerbeleid
• 30-km zones
• rationeel wegbeheer met aandacht voor binnen en buitengebied en
• het Verkeers Structuur Plan
Er dient een plan voor aanleg van een fietspad van Castelré naar Minderhout gemaakt te worden.
Er dient een plan van aanpak voor realisatie van een fietspad van Ulicoten naar Chaam gemaakt te worden.
Er wordt deze periode onderzoek gedaan naar mogelijkheden en haalbaarheid van een fietspad langs de Hoogstratensebaan.
Op het terrein van milieu dienen sluikstortingen en illegale lozingen actief tegengegaan te worden.
Er wordt een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot het gratis aanbieden van gescheiden tuinafval. Het uitgangspunt hierbij moet zijn een budgettair neutrale oplossing.
De mogelijkheden van het gebruik van snoeiafval als grondstof voor de biomassa-elektriciteitscentrale en de hierbij te ontvangen vergoedingen moeten hierin worden meegenomen.

9. Landbouw, natuur & Landschap
In het bestemmingsplan buitengebied wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de verbrede landbouw.
Passend binnen de wettelijke mogelijkheden wordt in vrijkomende agrarische gebouwen kleinschalige, aangepaste bedrijvigheid dan wel alternatieve woonvormen mogelijk gemaakt.
Ter ondersteuning van de agrariërs bij de revitalisering van het buitengebied zal een centraal aanspreekpunt vorm worden gegeven.
Wij willen actief meewerken aan de reconstructieplannen, waarbij een goede afweging van de belangen van agrariërs, recreatie, landschap, natuur en aandacht voor de sociaal-economische aspecten de uitgangspunten moeten zijn .

10. Reconstructieplan De Baronie
De realisatie van de doelen als gesteld in “Het Reconstructieplan De Baronie” zullen in deze periode in het teken staan van de landinrichting en de uitvoering van het waterbeleidsplan
Aan de Ruimte voor Ruimteregeling zal, daar waar het planologisch past en milieutechnisch verantwoord is, worden meegewerkt.

11. Sociaal beleid — Gezondheidszorg
Wij willen een actief, sociaal, solide en duurzaam armoedebeleid voeren.
Een actief kwijtscheldingsbeleid zal invulling moeten krijgen.
Iedereen die een beroep doet op de Wet Werk en Bijstand moet zich vertegenwoordigd voelen in een cliëntenplatform.
Wij zullen zorgdragen dat voor de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning de benodigde kennis van het juiste niveau beschikbaar zal zijn.
Wij blijven ons inzetten voor korte aanrijtijden van ambulance en de huisvesting van geneeskundige diensten op één locatie.
Het loket voor wonen, zorg en welzijn zal versterkt worden.
Er zal worden geïnventariseerd aan welke vormen van opbouwwerk in Baarle behoefte bestaat.
Een HOED (huisartsen onder één dak) zal worden gerealiseerd.

12. Generatiebeleid, gezinsbeleid en onderwijs
Wij hechten hoge prioriteit aan de ontwikkeling van de Brede School en het bevorderen van de samenwerking tussen de deelnemers.
Wij ondersteunen het onderzoek dat gericht is op het tot stand brengen van de verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs.
Wij willen de activiteiten van het jongerenwerk in stand houden en uitbreiden met de groep jong volwassenen. Wij willen deze groepen actief betrekken bij ontwikkelingen in de gemeente.
Wij houden rekening met de uitkomsten van het project ouderenproof en wij willen een verankering van haalbare resultaten
De installatie van een “seniorenraad” zal worden ondersteund.
Wij hechten aan goede gezinsrelaties omdat zij de basis vormen voor een goed sociaal functioneren. Wij onderkennen de huidige ontwikkelingen in gezinsrelaties waarbij soms noodsituaties kunnen ontstaan. Wij zullen dan ook bevorderen dat door de instelling van een centraal meldpunt voor huiselijk geweld tijdig kennis kan worden genomen van deze ongewenste en snel op te lossen noodsituaties.
Wij zullen zorgen dat de kinderopvang te weten de buitenschoolse opvang, gastouderopvang en kinderdagverblijf voor iedereen beschikbaar is. Uitgangspunt hierbij is dat wachtlijsten moeten worden voorkomen.

13. Economische ontwikkelingen, toerisme en de V.V.V.
Wij zullen bewerkstelligen dat er nieuwe vestigingsmogelijkheden voor bedrijven komen.
Verder streven wij naar een grensoverschrijdend bedrijventerrein.
Onderzocht zal worden wanneer en welk gedeelte van de infrastructuur voor de distributie van radio en T.V.- signalen in zowel de kommen als het buitengebied en tegen welke boekwaarde aan de gemeente in eigendom zullen worden overgedragen.
Er zal een werkgroep worden ingesteld die deze voorziening en andere ICT.-voorzieningen dan wel wensen van onze inwoners, op het juiste niveau en uitvoering, moet gaan uitwerken.
Wij willen een doorontwikkeling van een passend evenementenbeleid.
De nota Toerisme en Recreatie moet geactualiseerd, vastgesteld en uitgevoerd worden.
Wij zullen een detailhandelsvisie met een regionale uitstraling ontwikkelen.
Wij zullen de toeristenbelasting oormerken voor zaken die met het toerisme verband houden.
De activiteiten van de V.V.V. en de plaats van de V.V.V. binnen de organisatie van de St.O.B. moeten op korte termijn worden heroverwogen.
Wij willen tevens de aantrekkelijkheid van het Baarlese centrum versterken.

14. Cultuur, vrijwilligers en participatie
De nota “Vrijwilligerswerk” moet geëvalueerd en vastgesteld worden.
Het subsidiebeleid moet geëvalueerd en opnieuw vastgesteld worden.
Ook het evenwicht tussen de inspanningen van de gemeentelijke organisatie en het resultaat met betrekking tot de hoogte van de subsidieverlening moet hierbij nadrukkelijk worden meegewogen.
Om de leefbaarheid in Ulicoten te verbeteren is er aandacht voor behoud van zoveel mogelijk voorzieningen. Dit zal invulling krijgen in een uit te werken dorpsontwikkelingsplan.
Er wordt op korte termijn een plan ontwikkeld om de ruimtelijke capaciteit van het Dorpshuis te kunnen benutten.
Onder voorwaarde dat een en ander een budgettair neutrale invulling moet krijgen willen wij, conform de besluitvorming in de vergadering van het G.O.B.-plenair van 20 december 2005, mede vorm trachten te geven aan het W.I.V.O.-rapport.
De, conform voornoemde besluitvorming, in te stellen werkgroep zal naar onze mening tevens moeten adviseren over het gebruik van budgetfinanciering in plaats van de thans gehanteerde open-eind financiering.
Wij willen de kunstfonds 1% regeling, nu toegepast op infrastructurele werken, uitbreiden met publieke bouwwerken.

15. Middelen
Wij zullen een heldere financiële verantwoording afleggen aan de burgers.
Wij willen een jaarlijkse rapportage van de voortgang van de door de raad op 15-04-2004 vastgestelde en voor 31 december 2008 te effectueren bezuinigingen.
Wij streven naar het beperkt houden van de gemeentelijke lastendruk, waarbij we onze gunstige positie in de regio willen behouden.
Wij willen samenwerking met andere gemeenten op die terreinen waarbij een win-win situatie te realiseren is.

16. Gemeentelijk organisatie
Wij zullen de komende vier jaar verder inhoud geven aan de Website van de gemeente.
In samenwerking met andere gemeenten zal de uitwerking van de ondersteunende informatievoorziening voor de gemeentelijke organisatie, op basis van een volledige integratie van systemen en processen, invulling moeten krijgen.
Hoewel de inwoners van onze gemeente de dienstverlening in zijn algemeenheid als voldoende hebben gewaardeerd, blijft de lage waardering door de briefschrijvers ons zorgen baren. De afhandeling van de ingekomen post zal dan ook aanmerkelijk moeten worden bekort.
Verder willen wij dat een juiste invulling gegeven wordt aan:
• de interne controle
• goede en inzichtelijke tussen rapportages
• duidelijke en verklarende jaarrekening
• inzichtelijke en verklarende (meerjaren)begroting
• een klantgerichte, duidelijke en verkorte presentatie aan de burgers van
jaarrekening en begroting.

17. Regelgeving en Vergunningenstelsel.
Er zal een evaluatie plaats vinden van de geldende regelgeving en het vergunningenstelsel.
Het uitgangspunt hierbij moet zijn tot vereenvoudiging en deregulering te komen.
Verder zullen de kosten die verschuldigd zijn voor te handhaven regels c.q. het verkrijgen van een vergunning een heroverweging moeten krijgen

Tot slot
Het moge duidelijk zijn dat de drie coalitiepartijen veel van hun wensen en ideeën in dit programma verwezenlijkt zien.
Wij maken echter meteen de kanttekening dat ons gezamenlijk beleid alleen op hoofdlijnen is aangegeven.
We zijn er ons daarom van bewust dat we niet alle zaken hebben genoemd omdat een coalitieakkoord niet uitputtend kan zijn.
Wij zullen uiteraard rekening houden met bestaand beleid en de wettelijke zaken die we de komende jaren nog krijgen aangereikt.
Wel is zeker dat de drie partijen gedurende de komende vier jaar dit beleid collegiaal zullen uitdragen en verdedigen.
Geen van de drie partijen zal zich ten koste van de andere partijen met het gevoerde beleid trachten te profileren.
Het beleid zal dus het resultaat zijn van de gezamenlijke inspanningen.

Ondertekening: 26 april 2006

Christen Democratisch Appel: w.g. C. J. M. Raats

Fractie Ulicoten: w.g. M. A. J. Geerts – de Groot

Vooruitstrevende Partij Baarle: w.g. C.A.M. Severijns