Brabantwet biedt kansen voor ons buitengebied

Posted by Beheerder |28 jun 16 |

Artikel uit ‘Ons Weekblad’ voorjaar 2015

Tijdens het eerste Debat van Baarle zijn schaalvergroting van de veehouderij en stankhinder benoemd als knelpunten. Gelukkig wil de Provincie Noord-Brabant met nieuw beleid en strengere regelgeving de milieuproblemen vanwege de intensieve veehouderij aanpakken. Op 7 maart jl. heeft Staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek gebracht aan Reusel-De Mierden. In een gesprek met 8 bezorgde huisartsen heeft zij toegezegd dat er een nieuwe wet zal komen speciaal voor Brabant. Duurzame veehouderij en de gezondheid van omwonenden staan in die wet voorop. 

Debat van Baarle
Op 22 januari 2015 vond de eerste bijeenkomst plaats van het Debat van Baarle. In werkgroepen spraken inwoners met elkaar over de identiteit van Baarle en over hun visie op de toekomst. Die gezamenlijke visie zal door de gemeente nader worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie. Tijdens het debat werden de landschappelijke kwaliteiten van het buitengebied en de natuur als belangrijke waarden benoemd. Als knelpunt werden de schaalvergroting van de veehouderij en de stankhinder genoemd.

 A2 Kaart probleemgebieden geuruitstoot door veehouderijen

Schaalvergroting en stankhinder
Baarle-Nassau staat in Brabant op de 7e plaats van gemeenten waar sprake is van stankoverlast (geurhinder) vanwege de veehouderij. De provincie heeft dit berekend op basis van de vergunningen die de gemeente aan veehouderijen heeft verleend. Op dit moment worden niet alle vergunningen volledig benut en is de stankoverlast vooral plaatselijk. Maar de schaalvergroting zet door en er worden steeds meer stallen gebouwd. Bij volledige benutting van de verleende vergunningen zal 25% van de inwoners in hun directe woonomgeving regelmatig last hebben van geurhinder die de provinciale norm overschrijdt. Voorbeelden van knelpunten zijn te vinden aan de Maaikant in Ulicoten, in het buurtschap Eikelenbosch en ten oosten van Baarle-Nassau. De uitstoot van ammoniak en fijnstof is daar nu al zeer hoog en zal naar verwachting nog verder toenemen. De gemeente heeft recent nog vergunningen verleend voor de uitbreiding van twee megastallen tot een omvang van 2,5 ha. 

Provinciaal beleid en het coalitie accoord
De provincie Noord-Brabant heeft in de nieuwe Verordening Ruimte regels vastgelegd voor een gezonde, duurzame en diervriendelijkere veehouderij met minder overlast. Een gemeente kan daarbij zelf bepalen waar de overlast het meest knellend is en hoe zij de situatie wil verbeteren. In het coalitie accoord spreekt de huidige coalitie zich positief uit over het duurzaam maken van de veehouderij. Verwacht wordt dat met de nieuwe regels uit de Verordening Ruimte de overlast voor de omgeving vermindert en er ook een goed toekomstperspectief geboden kan worden aan agrarische gezinsbedrijven.  

De noodzaak van de Brabantwet
Tot nu toe ontbrak het aan wetgeving waarmee de regels voor een duurzame veehouderij door gemeenten konden worden toegepast. Maar inmiddels is het ook in Den Haag duidelijk geworden dat er in Brabant lokaal veel knelpunten zijn vanwege stankhinder en fijnstof. Daarom komt het kabinet binnenkort met de zogenaamde Brabantwet. Deze wet maakt het mogelijk dat de provincie regels vaststelt waaraan bestemmingsplannen moeten voldoen. Het doel van deze regels is het realiseren van een veilige en gezonde leefomgeving. De Brabantwet alleen is echter niet voldoende. Om de risico’s op de verspreiding van antibiotica resistente ziektekiemen afkomstig van veehouderijen te verminderen moet het gebruik van antibiotica in de veehouderij nog verder omlaag. En omdat een hoge concentratie vee in een klein gebied risico’s met zich brengt voor de gezondheid van mens en dier is er in Den Haag nog een nieuwe wet in de maak. Met die wet kunnen gemeenten er straks voor zorgen dat de omvang van de veestapel in verhouding staat tot de grootte van een gebied. Naar de relatie tussen volksgezondheid – met name longziektes en antibiotica resistentie – en veehouderij wordt op dit moment nader onderzoek gedaan. Of er nog meer maatregelen zullen volgen hangt af van de resultaten van dit onderzoek. 

Kansen voor ons buitengebied
Met de Verordening Ruimte 2014 en de Brabantwet kan de gemeente straks sturen op een duurzame veehouderij. Dat is een veehouderij die in de omgeving geen overlast veroorzaakt, netjes wordt ingepast in het landschap en geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid.
Deze duurzame toekomstvisie op de veehouderij kan met steun van de bevolking worden vastgelegd in de Omgevingsvisie van Baarle-Nassau. De Vooruitstrevende Partij Baarle (VPB) ondersteunt dit uiteraard van harte. Het volgende Debat van Baarle over de Omgevingsvisie vindt plaats op 2 april a.s. in het Cultureel Centrum.