Bestemmingsplan Buitengebied

Posted by Ad Severijns |03 sep 09 |

Het bestemmingsplan buitengebied is vastgesteld in de raad van 16 juli 2009.

De oude bestemmingsplannen buitengebied en campings dateerden van voor 1995 (ponderosa 1985!) en waren sterk verouderd. Er moesten dus nieuwe bestemmingsplannen komen.

In 2005 is er één voorontwerp bestemmingsplan voor het gehele buitengebied gemaakt en ter inzage gelegd. Daar lag echter geen echte structuurvisie aan ten grondslag. Het bestemmingsplan zou in 2006 in de raad komen!

Helaas kwam dit niet en werd er in 2006 alvast maar een voorbereidingsbesluit voor Camping de Ponderosa genomen. Binnen één jaar zou dan het bestemmingsplan buitengebied klaar zijn.

Maar: In 2007 geen bestemmingsplan buitengebied. Een belangrijke bezwaar van de provincie was, dat de commissie van recreatie en toerisme niet betrokken was geweest bij het bestemmingsplan buitengebied. Uiteindelijk is pas in december 2008 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd!

De procedure die bij de vaststelling van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied gehanteerd is verdient zeker geen schoonheidsprijs en ook de kwaliteit van het ontwerpbestemmingsplan was zwaar onder de maat. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien aan de 250 zienswijzen (bezwaren) die ingediend zijn en waarvan er veel gegrond bleken te zijn.

Naast zienswijzen van individuele belanghebbenden is er veel gegrond verklaard van de uitgebreide zienswijzen van de Provincie Noord Brabant, ABC-Milieugroep, Heemkundekring en de ZLTO. Gelukkig is met deze wijzigingen het plan aangepast aan recente regelgeving, ook op gebied van milieu en natuur.

Uiteindelijk is alles verwerkt tot een nagenoeg nieuw bestemmingsplan buitengebied. Dat definitieve plan is van 3 juli 2009 en werd op 16 juli al behandeld in de raad. Het college zette de raad hiermee nogal voor het blok!
Het feit dat er kort voor behandeling in de raad nog ambtelijke wijzigingen zijn gemaakt en dat die niet tijdig kenbaar gemaakt zijn aan belanghebbenden is niet transparant. We zijn daar dan ook niet gelukkig mee en dit is zeker niet de normale werkwijze voor de Vooruitstrevende Partij Baarle.

Anderzijds was een nieuw bestemmingsplan van groot belang voor burgers, bedrijven, agrariërs en de rechtszekerheid voor allen. Voor veel bedrijven, agrarisch en niet agrarisch, zouden de problemen nog toenemen bij verder uitstel van het vaststellen van dit plan. Zo kan de kwestie Ponderosa en heel de heisa eromheen niet voort blijven duren. Doordat het veel te lang heeft geduurd voordat de gemeente duidelijkheid schiep t.a.v. het bestemmingsplan zijn zakelijke tegenstellingen ontaard in persoonlijke conflicten.
De vooruitstrevende partij Baarle heeft gekozen voor voortgang bij het vaststellen van het bestemmingsplan buitengebied, na 14 jaar wordt het toch onderhand tijd voor een up-to-date plan. Ondanks dat de procedure die gevolgd is geen schoonheidsprijs verdient, wilden we de mensen niet nog langer in onzekerheid laten zitten. Niet behandelen in de raad van 16 juli zou wellicht tot nog een jaar uitstel geleid hebben!

We hebben het college wel verzocht om een goede communicatie naar de bevolking te plegen na vaststelling van het plan, waaronder de concrete toezegging dat de indieners van zienswijzen via een persoonlijke brief geïnformeerd worden over hoe hun zienswijze in het plan verwerkt is.

Verder willen we dat het nieuwe bestemmingsplan adequaat gehandhaafd wordt, om zo in de toekomst ongewenste situaties te voorkomen of snel aan te pakken. Met de extra handhavingambtenaar die nu aangesteld wordt moet dat zeker kunnen.